| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 1997 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1995 r. Nr 80, poz. 405 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 lutego 1997 r. (poz. 66)

STATUT URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

§ 1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Urzędem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem", działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1 oraz dyrektorów delegatur Urzędu.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Prezes.

3. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 3. Prezes, po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów, może tworzyć komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań i tryb pracy tych organów.

§ 4. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Departament Prawny,

3) Departament Przemysłu,

4) Departament Usług i Rolnictwa,

5) Departament Infrastruktury,

6) Departament Polityki Konsumenckiej,

7) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

8) Biuro Administracyjno-Budżetowe,

9) Biuro Informatyki.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek Dyrektora Generalnego.

3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Prezes.

§ 5. Prezes, na wniosek Dyrektora Generalnego, może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres działania poszczególnych komórek wymienionych w § 4 ust. 1, określając ich nazwę, zakres zadań, tryb działania i skład osobowy.

§ 6. 1. Prezesowi podlegają terenowe delegatury Urzędu, których siedziby, właściwość terytorialną i rzeczową określa Prezes na podstawie odrębnych przepisów.

2. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio do delegatur Urzędu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »