| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lutego 1997 r.

w sprawie rządowego programu systemowej pomocy finansowej na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania tej pomocy.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U, Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się rządowy program systemowej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646), znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących znaczne wydatki na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych.

2. Pomoc finansowa jest udzielana ze środków budżetu państwa w ramach zadań administracji rządowej, zleconych gminom na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, i1994 r. Nr 62, poz. 265 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687), zwanej dalej ustawąo pomocy społecznej”.

§ 2.
Pomoc finansową przyznaje kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź inna osoba upoważniona na podstawie art. 46 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej.
§ 3.
Pomoc finansowa przysługuje, jeżeli:

1) miesięczne wydatki na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych przekraczają kwotę równą wysokości 2% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza 120% dochodu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

2) miesięczne wydatki na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych przekraczają kwotę równą wysokości 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a po odliczeniu tych wydatków dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza wielkości określonej w pkt 1.

§ 4.
1. Do wydatków na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych, o których mowa w § 3, z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego paragrafu, wlicza się opłatę ryczałtową i odpłatność, określone ustawą z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne, poniesione przez osobę uprawnioną, za:

1) teki podstawowe, recepturowe i uzupełniające,

2) leki zapisane zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy,

3) artykuły sanitarne zapisane zgodnie z art. 9 ust. 2 tej ustawy,

4) leki i artykuły sanitarne zapisane zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy,

5) środki antykoncepcyjne wydawane na podstawie recepty za częściową odpłatnością.

2. Do wydatków, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się dopłat poniesionych ponad limity cen ustalone, zgodnie z przepisami ustawy powołanej w ust. 1, przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 5.
Kwota pomocy finansowej stanowi różnicę między wydatkami na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych, poniesionymi przez osobę samotnie gospodarującą lub rodzinę, a wydatkami, które powinny być sfinansowane ze środków własnych osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, obliczonymi według zasad określonych w § 3.
§ 6.
1. Pomoc finansowa jest przyznawana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożony w ośrodku pomocy społecznej na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć rachunek wystawiony przez aptekę, zawierający: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, środka antykoncepcyjnego lub artykułu sanitarnego, jego cenęi wysokość opłaty i odpłatności, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 7.
W uzasadnionym wypadku decyzja o przyznaniu pomocy finansowej powinna być poprzedzona przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego).
§ 8.
1. Rozliczenia z tytułu pomocy finansowej, z uwzględnieniem ust. 2, dokonuje się raz w miesiącu.

2. Częstsze rozliczenia są możliwe, jeżeli wydatki na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych przekroczą kwotę, o której mowa w § 3, w okresie krótszym niż jeden miesiąc.

§ 9.
Kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź inna osoba upoważniona, o której mowa w § 2, może uwzględnić wniosek o przyznanie pomocy finansowej za okres ubiegły, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku.
§ 10.
1. Pomoc finansowa, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje niezależnie od świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2. Pomoc finansowa nie może być przyznana, jeżeli został przyznany zasiłek celowy na pokrycie kosztów leków na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.

§ 11.
W sprawach dotyczących przyznawania pomocy finansowej, nie uregulowanych w rozporządzeniu, stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej.
§ 12.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są rozpatrywane według dotychczasowych przepisów.
§ 13.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie rządowego programu pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania tej pomocy (Dz. U. Nr 34, poz. 148).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY NA ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW NA LEKI I ARTYKUŁY SANITARNE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 lutego 1997 r. (poz. 73)

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY NA ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW NA LEKI I ARTYKUŁY SANITARNE

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »