| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lutego 1997 r.

w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) oraz art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Kierownicy urzędów państwowych (dyrektorzy generalni urzędów), na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu, ustalą rozkłady czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia pracowników urzędów administracji państwowej, zwanych dalej „urzędnikami”.
§ 2.
1. W urzędach administracji państwowej obowiązuje 8-godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku.

2. Urzędy administracji państwowej rozpoczynają pracę o godzinie 815, a kończą o godzinie 1615.

3. Kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji ogólnej (dyrektorzy generalni urzędów) oraz kierownicy urzędów rejonowych i urzędów terenowych administracji specjalnej mogą, w miarę potrzeby, określić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy odmiennie niż przewiduje przepis ust. 2.

§ 3.
1. W granicach norm określonych w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej można ustalać inny niż określony w § 2 rozkład i wymiar czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dla wszystkich lub części urzędników, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zorganizowania sprawnej obsługi obywateli lub wymaga tego szczególny charakter wykonywanych zadań.

2. Urzędnicy, którzy na polecenie przełożonego pracowali w sobotę lub w innym dniu nie będącym dniem pracy w urzędzie, otrzymują dzień wolny w innym dniu tygodnia.

§ 4.
1. W rozkładzie czasu pracy urzędników urzędów terenowych organów administracji rządowej należy ustalić co najmniej jeden dzień tygodnia, w którym praca będzie wykonywana w godzinach popołudniowych, nie dłużej jednak niż do godziny 1800.

2. W rozkładzie czasu pracy urzędników wykonujących czynności kontrolne można ustalać pracę w niedziele, święta i inne dni tygodnia, nie będące dniami pracy w urzędzie, w dostosowaniu do czasu pracy jednostek organizacyjnych, w których wykonywane są czynności kontrolne, zapewniając urzędnikom dni wolne od pracy w innym dniu tygodnia oraz co najmniej raz na 3 tygodnie niedzielę wolną od pracy.

§ 5.
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z Szefem Służby Cywilnej, może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, ustalić określony dzień tygodnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji państwowej za odpracowaniem w ustaloną sobotę danego miesiąca.

2. Kierownicy urzędów państwowych (dyrektorzy generalni urzędów) ustalają harmonogram pracy w soboty w niektórych komórkach organizacyjnych i na niektórych stanowiskach pracy w kierowanym urzędzie, jeżeli praca w soboty jest niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań lub interes społeczny.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 140, poz. 779 i z 1996 r. Nr 1, poz. 4).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »