| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lutego 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

Na podstawie art. 222 oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) orazw związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji (Dz. U. Nr 69, poz. 331) wprowadza się następujące zmiany:

1) w 51:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Minister Gospodarki – w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, w stosunku do których zadania i kompetencje organu założycielskiego oraz kompetencje w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należą do Ministra Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) właściwi wojewodowie – w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, w stosunku do których wykonują oni zadania i kompetencje organu założycielskiego, oraz w odniesieniu do spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 50% udziałów lub akcji, a także w odniesieniu do, będących podmiotami gospodarczymi, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nakładanie obowiązków i zadań przez organy, o których mowa w ust. 1, następuje na mocy decyzji administracyjnej wydanej w porozumieniu z:

1) Ministrem Gospodarki – w wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3,

2) Ministrem Skarbu Państwa – w wypadku określonym w pkt 2.”;

2) w § 2 w ust. 2 po wyrazach „właściwych ministerstw” skreśla się przecinek i następujące po nim wyrazy „urzędów centralnych”,

3) w § 4:

a) w ust. 2 po wyrazach „właściwego ministra” skreśla się przecinek i wyrazy „kierownika urzędu centralnego”, a po wyrazach „Spraw Wewnętrznych” dodaje się wyrazy „i Administracji”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej, w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, sprawuje kontrolę w zakresie zgodności zawieranych przez organy wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 umów, o których mowa w § 3, z obowiązkami i zadaniami dotyczącymi utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do wykonania zadań na okres zagrożenia wojennego na potrzeby obrony państwa.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Minister Finansów, na wniosek Ministra Gospodarki, uzgodniony z organami, o których mowa w § 1 ust. 1, dokona zmian w budżecie państwa na 1997 r. do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w rezerwie celowej.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »