reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 lutego 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91 i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194, Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9, poz. 33 i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29, poz. 148 i Nr 153, poz. 783 oraz z 1996 r. Nr 37, poz. 162 i Nr 116, poz. 556) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I Klasyfikacja resortowa (części) dodaje się część 39 w brzmieniu:

„39. Komenda Główna Policji”;

2) w rozdziale III Klasyfikacja rozdziałów:

a) w akapicie pierwszym wyrazy „Integracja z Europą” zastępuje się wyrazami „Integracja z Unią Europejską”,

b) w dziale „86 Opieka społeczna” po rozdziale „8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne” dodaje się rozdział 8618 w brzmieniu:

„8618 Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego”.

c) w dziale „90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” skreśla się rozdział „9017 Wpływy z podatku importowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy”,

d) w objaśnieniach występujących po rozdziale „9023 Wpływy z podatku od towarów i usług”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 702 i 703” dodaje się wyrazy „oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640”,

e) w dziale „91 Administracja państwowa i samorządowa”:

– po rozdziale „9117 Główny Urząd Geodezji i Kartografii” dodaje się rozdział 9118 w brzmieniu:

„9118 Centralny Inspektorat Standaryzacji”,

– po rozdziale „9149 Samorządowe kolegia odwoławcze” dodaje się rozdział 9151 w brzmieniu:

„9151 Państwowa Straż Rybacka”,

f) w dziale „93 Bezpieczeństwo publiczne” rozdział 9312 otrzymuje brzmienie:

„9312 Jednostki terenowe Policji”,

g) w dziale „97 Różne rozliczenia”:

– zmienia się symbol rozdziału Agencji Prywatyzacji z dotychczasowego „9721” na „9722”,

– dodaje się rozdział 9723 w brzmieniu:

„9723 Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym”,

h) w dziale „99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa” po rozdziale „9915 Odznaczenia państwowe” dodaje się rozdział 9915 w brzmieniu:

„9916 Krajowa Rada Sądownictwa”;

3) w rozdziale IV Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):

a) skreśla się paragraf „20 Opłaty wyrównawcze od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy”,

b) skreśla się paragraf „28 Podatek importowy”,

c) objaśnienia występujące po paragrafie „34 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpłaty środków pozostałych po likwidacji lub upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz wpłaty środków uzyskanych ze zbycia mienia pozostałego po likwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775).”,

4) w rozdziale V Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami):

a) na końcu objaśnień występujących po paragrafie „12 Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „oraz Komendy Głównej Policji.”,

b) w objaśnieniach występujących po paragrafie „20 Fundusz operacyjny”:

– w tiret trzecim, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, występujący po wyrazach „poz. 269” wyraz „i” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 496” dodaje się wyrazy „i Nr 156, poz. 775”,

– w tiret czwartym, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach „poz. 496” dodaje się wyrazy „i Nr 124, poz. 583”,

– w tiret piątym, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach „poz. 496” dodaje się wyrazy „i Nr 152, poz. 720”,

c) w objaśnieniach występujących po paragrafie „42 Składki na Fundusz Pracy”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „i” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 496” dodaje się wyrazy „i Nr 147, poz. 687”,

d) w objaśnieniach występujących po paragrafie „43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach „poz. 335” dodaje się wyrazy „,Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686”,

e) objaśnienia do paragrafu „70 Zakup sprzętu i uzbrojenia” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten występuje w Ministerstwie Obrony Narodowej – w dziale 98 – Obrona narodowa, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Urzędzie Ochrony Państwa i w Komendzie Głównej Policji – w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne.”,

f) w objaśnieniach występujących po paragrafie „94 Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach „poz. 692” dodaje się wyrazy „i z 1996 r. Nr 156, poz. 773”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych od dnia 1 stycznia 1997 r.

Minister Finansów: M. Belka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama