reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

TRAKTAT Z NAIROBI

w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego,

przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 26 września 1981 r. w Nairobi został przyjęty Traktat z Nairobi w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego w następującym brzmieniu:

Przekład

TRAKTAT Z NAIROBI

w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego

przyjęty w Nairobi w dniu 26 września 1981 r.

Rozdział I

PRZEPISY MATERIALNE

Artykuł 1

Obowiązek państw

Każde państwo będące stroną niniejszego traktatu jest obowiązane, z zastrzeżeniem artykułów 2 i 3, odmówić rejestracji lub unieważnić rejestrację jako znaku i zakazać, za pomocą właściwych środków, używania w celach handlowych, jako znaku lub innego oznaczenia, jakiegokolwiek oznaczenia składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski określony w Karcie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, z wyjątkiem tych przypadków, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski udzielił na to upoważnienia. Wspomniane określenie oraz graficzne przedstawienie i wspomnianego symbolu zawarte są w załączniku.

Artykuł 2

Wyjątki od obowiązku

1. Obowiązek przewidziany w artykule 1 nie wiąże żadnego państwa będącego stroną niniejszego traktatu w odniesieniu do:

(i) jakiegokolwiek znaku składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski, jeżeli znak ten został zarejestrowany w tym państwie przed datą, w której niniejszy traktat wchodzi w życie w stosunku do tego państwa, lub w okresie, w ciągu którego w tym państwie wypełnianie obowiązku przewidzianego w artykule 1 uznaje się za wstrzymane na podstawie artykułu 3;

(ii) dalszego używania w tym państwie, w celach handlowych, jakiegokolwiek znaku lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski, przez jakąkolwiek osobę lub przedsiębiorstwo, które legalnie rozpoczęło takie używanie we wspomnianym państwie przed datą, w której niniejszy traktat wchodzi w życie w stosunku do tego państwa, lub w okresie, w ciągu którego w tym państwie wypełnianie obowiązku przewidzianego w artykule 1 uznaje się za wstrzymane na podstawie artykułu 3.

2. Przepisy ustępu 1 pkt (i) stosuje się również do znaków, których rejestracja jest skuteczna w państwie z mocy rejestracji dokonanej na podstawie traktatu, którego wspomniane państwo jest stroną.

3. Używanie z upoważnienia osoby lub przedsiębiorstwa, o których mowa w ustępie 1 pkt (ii), uznaje się, dla celów wspomnianego ustępu, za używanie przez wspomnianą osobę lub przedsiębiorstwo.

4. Żadne państwo będące stroną niniejszego traktatu nie jest obowiązane do zakazywania używania symbolu olimpijskiego, jeżeli symbol ten jest używany w środkach masowego przekazu w celach informowania o ruchu olimpijskim lub działaniach podejmowanych w ramach tego ruchu.

Artykuł 3

Wstrzymanie wypełniania obowiązku

Wykonywanie obowiązku przewidzianego w artykule 1 może być uznane za wstrzymane przez jakiekolwiek państwo będące stroną niniejszego traktatu w okresie, w ciągu którego nie istnieje żadne pozostające w mocy porozumienie pomiędzy Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i narodowym komitetem olimpijskim wspomnianego państwa, dotyczące warunków, na jakich Międzynarodowy Komitet Olimpijski udzieli upoważnień na używanie symbolu olimpijskiego w tym państwie i dotyczące udziału wspomnianego narodowego komitetu olimpijskiego we wszelkich dochodach, jakie Międzynarodowy Komitet Olimpijski uzyskuje z tytułu udzielania wspomnianych upoważnień.

Rozdział II

ZWIĄZKI PAŃSTW

Artykuł 4

Wyjątki od rozdziału I

Przepisy rozdziału I nie naruszają zobowiązań państw będących stronami niniejszego traktatu, które są członkami unii celnych, obszarów wolnego handlu, jakiegokolwiek innego ugrupowania gospodarczego lub jakiegokolwiek związku regionalnego czy subregionalnego, wynikających z dokumentów ustanawiających taką unię, obszar lub inne ugrupowanie czy związek, w szczególności w odniesieniu do zawartych w takich dokumentach przepisów regulujących swobodny przepływ towarów lub usług.

Rozdział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 5

Uzyskanie statusu strony traktatu

1. Każde państwo będące członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanej dalej „Organizacją”) lub Międzynarodowego (Paryskiego) Związku Ochrony Własności Przemysłowej (zwanego dalej „Związkiem Paryskim”) może zostać stroną niniejszego traktatu przez:

(i) podpisanie, a następnie złożenie dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, lub

(ii) złożenie dokumentu przystąpienia.

2. Każde państwo nie wskazane w ustępie 1, które jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek wyspecjalizowanej organizacji pozostającej w związku z Organizacją Narodów Zjednoczonych, może zostać stroną niniejszego traktatu przez złożenie dokumentu przystąpienia.

3. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia i przystąpienia składa się u Dyrektora Generalnego Organizacji (zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”).

Artykuł 6

Wejście traktatu w życie

1. W stosunku do trzech państw, które jako pierwsze złożą swoje dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, niniejszy traktat wchodzi w życie miesiąc po dniu, w którym został złożony trzeci dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

2. W stosunku do każdego innego państwa, które składa dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, niniejszy traktat wchodzi w życie miesiąc po dniu, w którym taki dokument został złożony.

Artykuł 7

Wypowiedzenie traktatu

1. Każde państwo może wypowiedzieć niniejszy traktat w drodze zawiadomienia skierowanego do Dyrektora Generalnego.

2. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie roku od dnia, w którym Dyrektor Generalny otrzymał zawiadomienie.

Artykuł 8

Podpisanie i języki traktatu

1. Niniejszy traktat podpisany jest w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

2. Oficjalne teksty sporządzone będą przez Dyrektora Generalnego, po konsultacji z zainteresowanymi rządami, w językach arabskim, niemieckim, portugalskim i włoskim oraz w takich innych językach, jakie wskaże Konferencja Organizacji lub Zgromadzenie Związku Paryskiego.

3. Niniejszy traktat pozostaje otwarty do podpisu w Nairobi do dnia 31 grudnia 1982 r., a następnie w Genewie do dnia 30 czerwca 1983 r.

Artykuł 9

Złożenie traktatu do depozytu; przesłanie egzemplarzy; rejestracja traktatu

1. Oryginalny tekst niniejszego traktatu, gdy przestanie już być otwarty do podpisu w Nairobi, zostanie złożony do depozytu u Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny przesyła po dwa uwierzytelnione przez siebie egzemplarze niniejszego traktatu do wszystkich państw, o których mowa w artykule 5 ustępy 1 i 2, oraz do każdego innego państwa, na jego życzenie.

3. Dyrektor Generalny zarejestruje niniejszy traktat w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 10

Zawiadomienia

Dyrektor Generalny zawiadamia państwa, o których mowa w artykule 5 ustępy 1 i 2, o:

(i) podpisaniach na podstawie artykułu 8;

(ii) złożeniu dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia na podstawie artykułu 5 ustęp 3;

(iii) dacie wejścia traktatu w życie na podstawie artykułu 6 ustęp 1;

(iv) każdym wypowiedzeniu na podstawie artykułu 7.

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych;

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony;

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 sierpnia 1996 r.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati

 

Załącznik 1.

Załącznik

Symbol olimpijski składa się z pięciu przeplatających się kół: białego, żółtego, czarnego, zielonego i czerwonego, ułożonych w takim porządku od strony lewej do prawej. Składa się z kół olimpijskich jako takich, niezależnie od tego, czy przedstawione są w jednym kolorze, czy też w kilku różnych kolorach.

infoRgrafika

Wersja angielska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama