reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Prywatyzacji.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Prywatyzacji, zwanej dalej „Agencją”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775).

§ 2.
1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z przychodów określonych w art. 14 ust. 2 ustawy koszty działalności statutowej.

2. Agencja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 i z 1997 r. Nr 32, poz. 183).

§ 3.
1. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, wynosi 4% przychodu uzyskanego z prywatyzacji dokonanej przez Agencję.

2. Przychód z prywatyzacji, o którym mowa w ust. 1, stanowi cena uzyskana z tytułu zbycia przedsiębiorstwa albo akcji lub udziałów spółki.

3. W wypadku sprzedaży na raty wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1, Agencja pobiera w pełnej wysokości z pierwszej wpłaty ratalnej uiszczonej przez nabywcę.

4. Przychód z prywatyzacji, pomniejszony o należną Agencji prowizję, stanowi dochód budżetu państwa i podlega przekazaniu na rachunek bankowy Ministerstwa Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim. Przekazania dokonuje się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek Agencji Prywatyzacji.

5. W wypadku nieterminowego przekazania środków, o których mowa w ust. 4, Agencja jest zobowiązana do uiszczenia odsetek ustawowych.

§ 4.
Źródła przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy, mogą stanowić:

1) środki uzyskane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

2) oprocentowanie lokat pieniężnych w bankach.

§ 5.
Koszty Agencji stanowią w szczególności:

1) koszty czynności prywatyzacyjnych związanych z realizacją przez Agencję zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy,

2) koszty związane z realizacją czynności, o których mowa w art. 16 pkt 3 ustawy,

3) koszty innej wyodrębnionej działalności, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,

4) koszty działalności Rady Nadzorczej.

§ 6.
Agencja tworzy następujące fundusze:

1) fundusz statutowy,

2) fundusz rezerwowy,

3) fundusz nagród,

4) inne fundusze przewidziane odrębnymi przepisami.

§7.1. Fundusz statutowy tworzy się z odpisów z zysku netto.

2. Fundusz statutowy zmniejsza się o stratę netto nie pokrytą funduszem rezerwowym, w wypadku wyczerpania środków tego funduszu.

§ 8.
1. Fundusz rezerwowy tworzy się w ciężar kosztów w wysokości określonej każdorazowo w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jednak nie wyższej niż 5% przychodów Agencji.

2. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat wynikających z prowadzonej działalności.

§ 9.
1. Zysk po opodatkowaniu przeznacza się na zwiększenie funduszu statutowego.

2. Stratę pokrywa się z funduszu rezerwowego, a w razie wyczerpania środków tego funduszu – z funduszu statutowego.

3. O podziale zysku lub pokryciu straty rozstrzyga uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji.

§ 10.
Fundusz nagród, o którym mowa w § 6 pkt 3, tworzy się z zysku po opodatkowaniu z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy.
§ 11.
1. Agencja sporządza plan rzeczowo-finansowy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.

2. Roczny plan rzeczowo-finansowy Agencji obejmuje:

1) planowane przychody, z podziałem na rodzaje,

2) koszty związane z realizacją poszczególnych zadań,

3) poszczególne rodzaje kosztów funkcjonowania Agencji, z wyszczególnieniem środków na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej Agencji, w tym na wynagrodzenie jej członków oraz wynagrodzenie pracowników Biura Prezesa Agencji i oddziałów terenowych,

4) planowany stan zatrudnienia w Biurze Prezesa Agencji i w oddziałach terenowych,

5) wydatki inwestycyjne Agencji.

3. Planowane przychody i koszty z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, określa się w oddzielnej części rocznego planu rzeczowo-finansowego.

4. Plan rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Ministra Skarbu Państwa, w trybie art. 15 ust. 1 ustawy, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który zostaje sporządzony.

5. Prezes Agencji przedstawia Ministrowi Skarbu Państwa w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, którego plan dotyczył, sprawozdanie z jego wykonania.

§ 12.
Nadzór nad realizacją dochodów budżetu państwa, pochodzących z prywatyzacji prowadzonej przez Agencję, sprawuje Minister Skarbu Państwa.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama