| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 kwietnia 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

Na podstawie art. 47b ust. 2b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady dofinansowywania inwestycji sportowych, zwanych dalej „inwestycjami”, ze środków, które pochodzą z dopłat do stawek w grach liczbowych, zwanych dalej „środkami z dopłat”,

2) tryb składania wniosków o przyznanie środków z dopłat na dofinansowywanie inwestycji,

3) tryb przekazywania środków z dopłat na dofinansowywanie inwestycji oraz ich rozliczenia.

§ 2.
1. Środkami z dopłat mogą być dofinansowywane inwestycje, które polegają na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oraz wyposażaniu w sprzęt sportowy, w szczególności następujących obiektów sportowych:

1) hal sportowych, w tym przyszkolnych sal sportowych,

2) pawilonów sportowych,

3) pływalni krytych,

4) lodowisk krytych, sztucznie zamrażanych,

5) boisk i stadionów sportowych,

6) skoczni narciarskich,

7) innych specjalistycznych obiektów sportowych polskich związków sportowych, akademii wychowania fizycznego i Centralnego Ośrodka Sportu,

8) budynków zaplecza dla obiektów sportowych określonych w pkt 1–7.

2. W przypadku rozbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektów sportowych, środkami z dopłat mogą być dofinansowywane inwestycje, które polegają na wykonaniu albo wymianie urządzeń i instalacji gazowych, elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i monitorujących oraz infrastruktury zewnętrznej.

3. Środkami z dopłat mogą być dofinansowywane:

1) inwestycje określone w planie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,

2) inwestycje określone w wojewódzkich ramowych programach rozwoju bazy sportowej, zatwierdzonych przez wojewodów,

3) inwestycje odtworzeniowe, podejmowane po zniszczeniach obiektów sportowych wskutek wypadków losowych.

4. Objęcie planem inwestycji sportowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, następuje na wniosek akademii wychowania fizycznego, Centralnego Ośrodka Sportu, klubu sportowego, związku sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim, złożony Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, który zatwierdza ten plan.

5. Kwota środków z dopłat na dofinansowywanie:

1) inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – nie może przekroczyć 95% kosztu inwestycji określonego w zbiorczym zestawieniu kosztów, zwanego dalej „wartością kosztorysową inwestycji”,

2) inwestycji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 – nie może przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Jeżeli inwestycje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, są realizowane przez gminę, do której stosuje się art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794 oraz z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774), kwota środków z dopłat na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej inwestycji.

7. Środki z dopłat nie mogą być przyznawane i wykorzystywane na refundowanie środków z innych źródeł, wydatkowanych na finansowanie realizowanych inwestycji.

§ 3.
1. Wnioski o dofinansowanie inwestycji środkami z dopłat są składane Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przez inwestorów, którzy realizują lub planują rozpocząć inwestycje określone w § 2 ust. 3, zwanych dalej „wnioskodawcami”.

2. Wniosek jest składany do dnia 30 kwietnia roku, w którym wnioskodawca zamierza rozpocząć finansowanie inwestycji środkami z dopłat, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Gmina składa wniosek do dnia 30 czerwca roku, o którym mowa w ust. 2.

4. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki może wyrazić zgodę na złożenie wniosku w terminie innym niż określony w ust. 2 i 3, nie późniejszym jednak niż do dnia 30 września roku, w którym wnioskodawca zamierza rozpocząć finansowanie inwestycji ze środków z dopłat.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1–4, powinien określać:

1) nazwę i adres wnioskodawcy,

2) nazwę i lokalizację inwestycji,

3) planowany zakres rzeczowy inwestycji,

4) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, a jeżeli inwestycja jest w toku realizacji – rzeczywisty termin rozpoczęcia inwestycji i planowany termin jej zakończenia,

5) wartość kosztorysową inwestycji,

6) kwotę nakładów poniesionych na inwestycję od początku jej realizacji do końca roku poprzedzającego rok, w którym jest składany wniosek,

7) łączną kwotę nakładów planowanych do poniesienia na inwestycję, począwszy od roku, w którym jest składany wniosek, do terminu jej zakończenia określonego we wniosku,

8) wnioskowaną kwotę środków z dopłat oraz inne środki, z których wnioskodawca planuje finansować nakłady określone w pkt 7.

6. Część opisowa wniosku powinna zawierać uzasadnienie potrzeby wykonania inwestycji w planowanym zakresie rzeczowym i terminie, a także informacje o:

1) zakresie rzeczowym inwestycji, wykonanym do końca roku poprzedzającego rok, w którym jest składany wniosek, jeżeli inwestycja jest w toku realizacji,

2) zakresie rzeczowym inwestycji, planowanym do wykonania do terminu jej zakończenia określonego we wniosku, z tego w roku, w którym jest składany wniosek, i w poszczególnych następnych latach jej realizacji,

3) stanie przygotowania inwestycji do realizacji,

4) sytuacji finansowej wnioskodawcy.

7. Wnioskodawca do wniosku załącza:

1) dokumenty potwierdzające przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym w szczególności pozwolenie na budowę i zbiorcze zestawienie kosztów,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych innych niż środki z dopłat, w wysokości umożliwiającej wykonanie inwestycji w terminie określonym we wniosku,

3) zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty środków z dopłat, wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania tych środków do dnia ich zwrotu, jeżeli wnioskodawca:

a) wykorzysta środki z dopłat niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nie zakończy inwestycji w terminie określonym w decyzji, o której mowa w § 4,

4) zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia wykonania przez wnioskodawcę zobowiązania określonego w pkt 3,

5) opinię wojewody – w odniesieniu do inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 i 3.

§ 4.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki podejmuje decyzję w sprawie przyznania środków z dopłat na dofinansowanie inwestycji określonej we wniosku oraz ustala ich kwotę i warunki wykorzystania.
§ 5.
1. Środki z dopłat, przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, są przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminach zapewniających prawidłowe finansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji, po przedstawieniu, zaakceptowanych przez niego, faktur lub rachunków.

2. Jeżeli wnioskodawcą jest gmina, środki z dopłat są przekazywane na rachunek bieżący budżetu gminy.

3. Nie wykorzystane środki z dopłat, przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, są zwracane na rachunek środków z dopłat, utworzony przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, w terminie 14 dni od dnia zakończenia finansowania zobowiązań związanych z realizacją inwestycji, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od daty odbioru końcowego zakończonej inwestycji.

§ 6.
1. Wnioskodawca, którego inwestycja jest dofinansowywana ze środków z dopłat, jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, do dnia 28 lutego każdego roku, informacji o przebiegu realizacji i finansowania tej inwestycji w roku poprzednim, zwanym dalej „okresem sprawozdawczym”, zawierającej:

1) nazwę i adres wnioskodawcy,

2) nazwę i lokalizację inwestycji,

3) aktualną wartość kosztorysową inwestycji,

4) kwoty nakładów poniesionych na inwestycję:

a) od początku roku, w którym zaczęto dofinansowywać inwestycję środkami z dopłat, do końca okresu sprawozdawczego,

b) w okresie sprawozdawczym,

5) kwoty środków z dopłat otrzymanych przez wnioskodawcę na dofinansowanie inwestycji w okresach, o których mowa w pkt 4 lit. a) i b),

6) planowany i rzeczywisty zakres rzeczowy inwestycji lub jej części (etapu) zakończonej w okresie sprawozdawczym.

2. Wnioskodawca do informacji, o której mowa w ust. 1, załącza:

1) kopię protokołu końcowego odbioru inwestycji zakończonej w okresie sprawozdawczym oraz kopię protokołu częściowego odbioru inwestycji przewidzianej do zakończenia w roku następnym lub później, w zakresie rzeczowym planowanym, w części opisowej wniosku, do wykonania w okresie sprawozdawczym,

2) kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu sportowego, powstałego w wyniku realizacji inwestycji.

3. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, do dnia 30 kwietnia każdego roku, sporządza i przekazuje Ministrowi Finansów informację zbiorczą o inwestycjach, które w roku poprzednim były dofinansowywane środkami z dopłat.

§ 7.
W roku 1997:

1) wnioski o dofinansowanie inwestycji środkami specjalnymi są składane Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia,

2) przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio również do wniosków określonych w pkt 1.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »