| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 25 kwietnia 1997 r.

o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Art. 1.
W ustawie z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Państwo prowadzi racjonalną gospodarkę zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, realizowaną na obszarach zlewni hydrograficznych, zwanych dalej «dorzeczami».”;

2) po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

„Rozdział 1a

Zarządzanie wodami

Art. 19a. 1. Zarządzanie wodami polega na kształtowaniu, ochronie i wykorzystywaniu zasobów wód podziemnych i powierzchniowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności na:

1) ochronie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją,

2) ochronie przed powodzią i suszą,

3) żeglugowym i energetycznym wykorzystaniu wód,

4) zapewnianiu ludności i gospodarce wody o odpowiedniej jakości,

5) zaspokajaniu potrzeb ludności w zakresie zdrowia, higieny i wypoczynku.

2. Instrumentami zarządzania wodami są w szczególności:

1) warunki korzystania z wód dorzeczy,

2) pozwolenia wodnoprawne,

3) opłaty za korzystanie z wód i urządzeń wodnych,

4) kataster gospodarki wodnej.

Art. 19b. 1. Warunki korzystania z wód dorzecza, zwane dalej „warunkami”, określają w szczególności:

1) ograniczenia w korzystaniu z wód i urządzeń wodnych na obszarze dorzecza lub jego części,

2) kierunki działań w zakresie inwestycji gospodarki wodnej.

2. Warunki uwzględniają w szczególności:

1) bilans wodno-gospodarczy dorzecza,

2) wymagania ochrony środowiska, w tym także zawarte w wojewódzkich i regionalnych programach ochrony środowiska,

3) ustalenia aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) ustalenia zawarte w zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej,

5) obowiązujące pozwolenia wodnoprawne,

6) charakterystykę fizjograficzno-przestrzenną i gospodarczą dorzecza.

3. Warunki są sporządzane przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 4; projekt warunków wymaga zaopiniowania przez zainteresowane organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego.

4. Projekt warunków, o których mowa w ust. 3, wymaga uzgodnienia z właściwymi sejmikami samorządowymi.

5. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zatwierdza, w drodze zarządzenia, warunki korzystania z wód dorzecza.

6. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób sporządzania warunków korzystania z wód dorzecza.

Art. 19c. 1. Ustalenia zatwierdzonych warunków korzystania z wód dorzecza stają się wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).”;

3) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenia wodnoprawnego należy odmówić, jeżeli projektowany sposób korzystania z wody jest sprzeczny z warunkami korzystania z wód dorzecza albo z ochroną środowiska.”;

4) w art. 33 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi.”;

5) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 4, są stronami postępowania wodnoprawnego.”;

6) w art. 49:

a) w ust. 1 skreśla się wyraz „indywidualnego”,

b) w ust. 3 po wyrazach „za pomocą deszczowni” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także do korzystania z wody podziemnej, jeżeli pobór przekracza 5 m3 na dobę lub wydajność eksploatacyjna ujęcia przekracza 0,5 m3 na godzinę.”;

7) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. Szczególne korzystanie z wód nie może naruszać, zatwierdzonych przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, warunków korzystania zwód dorzecza.”;

8) w art. 56:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za szczególne korzystanie z wód, a także za korzystanie ze stanowiących własność państwa urządzeń wodnych pobiera się opłaty.”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”,

c) skreśla się ust. 3;

9) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. 1. Źródła oraz ujęcia wody są chronione przez ustanawianie stref ochronnych.

2. Zbiorniki wód podziemnych są chronione przez ustanawianie, na koszt Skarbu Państwa, obszarów ochronnych.

3. Strefy ochronne źródeł ustanawia wojewoda, a strefy ochronne ujęć wody – organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody.

4. Ustanawia się z urzędu strefy ochronne źródeł na koszt wojewody oraz ujęć wody na koszt zakładu.”;

10) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. 1.W akcie o ustanowieniu obszaru ochronnego zbiorników wód podziemnych można w szczególności zakazać:

1) lokalizowania zakładów przemysłowych lub obiektów budowlanych uciążliwych dla środowiska,

2) lokalizowania punktów przeładunkowych i dystrybucyjnych produktów ropopochodnych,

3) gromadzenia ścieków i składowania odpadów, które mogą zanieczyszczać wody podziemne.

2. Obszary ochronne zbiorników wód podziemnych ustanawia Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

3. Ustalenia aktu o ustanowieniu obszaru ochronnego zbiorników wód podziemnych stają się wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 425 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).”;

11) w art. 61:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także ustanowieniem obszaru ochronnego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zmiana zagospodarowania gruntów lub ustanowienie strefy ochronnej związane jest z ochroną ujęcia wody, odszkodowanie wypłaca zakład, w pozostałych wypadkach – Skarb Państwa.”;

12) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. 1. Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wymaga zawarcia umowy z właścicielem lub wskazanym przez niego użytkownikiem tych urządzeń.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.”;

13) art. 121 otrzymuje brzmienie:

„Art. 121. Zakłady posiadające dane potrzebne do prowadzenia ksiąg wodnych i katastru gospodarki wodnej obowiązane są udostępnić je właściwym organom administracji państwowej oraz jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 19 ust. 4.”;

14) po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu:

„Art. 132a. 1. Pozwolenia wodnoprawne, wydane przed dniem 1 stycznia 1975 r., wygasają z dniem 31 grudnia 2000 r.

2. Zakłady posiadające pozwolenia wodnoprawne, o których mowa w ust. 1, oraz zakłady, które pobierają wodę lub wprowadzają ścieki do wód albo do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, są zobowiązane złożyć wniosek o jego wydanie na zasadach określonych w ustawie w terminie od dnia 1 lipca 1997 r. do dnia 30 czerwca 2000 r.

3. W wypadku niezłożenia wniosku w terminie, zakłady, o których mowa w ust. 2, będą uiszczać, do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, podwyższone 10-krotnie opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

4. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze decyzji, nakazać zakładom, o których mowa w ust. 2, rozebranie urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.”

Art. 2.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »