| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 22 maja 1997 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
§ 2.
1. Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych poprzedza się dokonaniem oględzin.

2. Oględzin uszkodzonych upraw rolnych dokonuje się w terminie do siedmiu dni od daty zgłoszenia.

3. Podczas dokonywania oględzin ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,

2) rodzaj uprawy,

3) powierzchnię całej uprawy,

4) powierzchnię uprawy, która uległa uszkodzeniu,

5) procent zniszczenia uprawy na powierzchni uszkodzonej.

4. Szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia upraw lub płodów rolnych.

5. Szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego.

6. Podczas szacowania ustala się:

1) rodzaj uprawy,

2) powierzchnię całej uprawy,

3) powierzchnię uprawy, która uległa uszkodzeniu,

4) procent zniszczenia uprawy na powierzchni uszkodzonej.

§ 3.
1. Przy szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych rozmiar szkody oblicza się uwzględniając: wielkość uszkodzonej powierzchni uprawy, oszacowany procent zniszczenia na powierzchni uszkodzonej oraz średni w danej gminie plon dla poszczególnych rodzajów upraw.

2. Obliczenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez pomnożenie wielkości uszkodzonej powierzchni uprawy, procentu zniszczenia na powierzchni uszkodzonej oraz średniego w danej gminie plonu dla poszczególnych rodzajów upraw.

3. Wysokość odszkodowania oblicza się mnożąc rozmiar szkody przez przeciętną cenę danego ziemiopłodu w gminie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone na łąkach i pastwiskach oblicza się zgodnie z ust. 3, powiększając o koszty związane z doprowadzeniem uszkodzonej powierzchni łąk i pastwisk do stanu pierwotnego.

5. Wysokość odszkodowania wpisuje się do protokołu.

6. Przy szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach rolnych wymagających zaorania wysokość odszkodowania ustala się, jeżeli szkoda powstała:

1) w okresie do dnia 15 kwietnia – na 25%,

2) w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja – na 40%,

3) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca – na 60%,

4) w okresie od dnia 11 czerwca – na 85%, a w razie konieczności sprzętu uprawy przed zaoraniem – na 100%

kwoty obliczonej według zasad określonych w ust. 3.

§ 4.
1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza szkodę, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia jej powstania, do zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.

2. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego informuje zarząd gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, oraz prowadzi ewidencję zgłoszeń.

3. Zgłoszenie szkody może być dokonane przez poszkodowanych indywidualnie lub zbiorowo w formie pisemnej bądź ustnej.

§ 5.
1. Oględzin oraz szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodów łowieckich, zwani dalej „szacującymi”.

2. O terminie zamierzonego sprzętu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych poszkodowany zawiadamia szacującego szkodę nie później niż na siedem dni przed datą sprzętu.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do siedmiu dni od daty zgłoszenia szkody lub powiadomienia o terminie zbioru uszkodzonych upraw lub płodów.

4. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub szacowania szkody.

5. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania szkody.

6. Z oględzin oraz szacowania szkody szacujący sporządza protokół, który podpisują szacujący szkodę i poszkodowany.

§ 6.
Wypłaty odszkodowania dokonują zarządcy lub dzierżawcy obwodów łowieckich w terminie do trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu szacowania szkody.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: S. Żelichowski

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »