| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.

Na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych (Dz. U. Nr 9, poz. 32 i Nr 112, poz. 486) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,”

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) dopłaty do zakwaterowania,

5) dopłaty do posiłków,”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 w ostatnim zdaniu powołanie „§ 1 ust. 1 pkt 1 i 4–6” zastępuje się powołaniem „§ 1 ust. 1 pkt 1, 1a i 4–6”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dziekan i rektor uchylają niezgodne z przepisami rozporządzenia i regulaminu, o którym mowa w § 9, decyzje odpowiednio: studenckiej komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. Świadczenia wypłacone na podstawie następnie uchylonych decyzji nie podlegają zwrotowi.”;

3) w § 3:

a) w ust. 3 po wyrazach „pkt 1” dodaje się wyrazy „pkt 1a”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Studenci studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów mogą otrzymać świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 1a, 3–6 i ust. 2, na jednym z kierunków, według własnego wyboru. Stypendia za wyniki w nauce student może otrzymać na każdym ze studiowanych kierunków.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnego i za wyniki w nauce nie może być wyższa niż 90%, a wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wyższa niż 20% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.”;

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość opłaty wnoszonej przez studenta za miejsce w domu studenckim ustala dla poszczególnych domów rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.”;

6) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cenę posiłku oraz wysokość dopłaty do pełnych kosztów przygotowania posiłku ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.”;

7) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Student spełniający warunki określone w § 6 ust. 1, któremu z powodu braku miejsc nie przyznano miejsca w domu studenckim lub wyżywienia w stołówce studenckiej, może otrzymać dopłatę do zakwaterowania i wyżywienia w obiektach innych niż domy i stołówki studenckie. Dopłata do zakwaterowania nie może być wyższa niż dopłata do zakwaterowania w domu studenckim, liczona według średniego kosztu utrzymania jednego miejsca w domach studenckich prowadzonych przez uczelnię i zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 9. Dopłata do wyżywienia nie może być wyższa niż dopłata w stołówce studenckiej.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Szczegółowy regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 4–6 i w ust. 2, oraz podział środków określa rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

2. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, może przekazać uprawnienia do określania regulaminu, o którym mowa w ust. 1, dziekanom i wydziałowym organom samorządów studenckich. Regulamin wydziałowy zatwierdza rektor.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »