| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 czerwca 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

Na podstawie art. 88 ust. 4 i art. 88a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 i Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 i Nr 28, poz. 153),

2) przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153 i Nr 41, poz. 255),

3) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wydane na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy,

4) przepisach o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31),

5) pomocy rekonwersyjnej – należy przez to rozumieć ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia,

6) żołnierzu zawodowym bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć żołnierza uprawnionego do pomocy rekonwersyjnej, o którym mowa w art. 88a ust. 1 i 4 ustawy, pełniącego zawodową służbę wojskową w okresie poprzedzającym zwolnienie z tej służby, lub żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej,

7) żołnierzu zwolnionym z zawodowej służby wojskowej – należy przez to rozumieć żołnierza uprawnionego do pomocy rekonwersyjnej, o którym mowa w art. 88a ust. 1 ustawy – po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,

8) Pełnomocniku Ministra Obrony Narodowej – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Pracowników Wojska i Rekonwersji Kadr – Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej,

9) Biurze do Spraw Rekonwersji Kadr – należy przez to rozumieć Biuro do Spraw Rekonwersji Kadr Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej,

10) pełnomocniku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych (okręgu wojskowego) – należy przez to rozumieć pełnomocnika dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych (okręgu wojskowego) do spraw rekonwersji kadr – zastępcę szefa oddziału kadr.

§ 2.
1. Wyspecjalizowanymi organami wojskowymi, zwanymi dalej „organami wojskowymi”, właściwymi do udzielania żołnierzom zawodowym pomocy rekonwersyjnej są: Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej, dyrektor Biura do Spraw Rekonwersji Kadr, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień.

2. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i okręgów wojskowych realizują pomoc rekonwersyjną poprzez pełnomocników dowódców rodzajów Sił Zbrojnych (okręgów wojskowych).

3. Przy Departamencie Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej tworzy się Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej. Przy oddziałach kadr dowództw rodzajów Sił Zbrojnych i okręgów wojskowych mogą być tworzone ośrodki aktywizacji zawodowej.

4. Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej i ośrodki aktywizacji zawodowej są miejscami świadczenia pomocy rekonwersyjnej i ośrodkami informacji zawodowej.

§ 3.
1. Udzielanie żołnierzom zawodowym pomocy rekonwersyjnej na warunkach określonych w rozporządzeniu nie pozbawia tych żołnierzy możliwości korzystania z pomocy w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy wojskowe współpracują z organami zatrudnienia.

Rozdział 2

Pomoc rekonwersyjna

§ 4.

1. Żołnierze zawodowi mogą korzystać, na zasadach określonych w rozporządzeniu, z następujących form pomocy rekonwersyjnej świadczonej przez organy wojskowe:

1) seminarium rekonwersyjnego,

2) doradztwa zawodowego,

3) przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania,

4) praktyk zawodowych,

5) pośrednictwa pracy.

2. Seminarium rekonwersyjne jest wstępnym elementem pomocy rekonwersyjnej, realizowanym w formie zajęć grupowych, których celem jest zapoznanie żołnierzy zawodowych z resortowym systemem pomocy oraz przysługującymi im uprawnieniami wynikającymi w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, wsparcie psychiczne, a także udzielenie porad indywidualnych w zakresie reorientacji zawodowej.

3. Doradztwo zawodowe jest formą specjalistycznej pomocy żołnierzom zawodowym w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu i miejsca zatrudnienia.

4. Przyuczenie do zawodu polega na zapewnieniu minimum przygotowania zawodowego, niezbędnego do wykonywania danego zawodu. Przyuczenie do zawodu może trwać, w zależności od złożoności i charakteru wykonywanego zawodu, do sześciu miesięcy.

5. Przekwalifikowanie polega na zmianie posiadanych kwalifikacji zawodowych na inne, w celu wykonywania nowego zawodu lub podwyższenia poziomu dotychczasowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu. Realizowane jest w szczególności w formie krótkoterminowych stacjonarnych (do trzech tygodni) lub stacjonarno-zaocznych (do sześciu miesięcy) szkoleń albo długoterminowych, stacjonarno-zaocznych lub zaocznych studiów podyplomowych, magisterskich, specjalistycznych lub licencjackich.

6. Praktyki zawodowe polegają na zastosowaniu wiedzy i umiejętności nabytych w toku nauki w sytuacji zbliżonej do przyszłej pracy.

7. Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu żołnierzom zawodowym pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników wśród żołnierzy zawodowych.

§ 5.
Żołnierz zawodowy, któremu wypowiedziano stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy rekonwersyjnej od dnia tego wypowiedzenia.
§ 6.
1. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem dowódcy (szefa, dyrektora) jednostki (instytucji) wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, w której żołnierz ten pełni służbę wojskową, po powiadomieniu właściwego pełnomocnika dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych (okręgu wojskowego).

2. Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej żołnierzowi zawodowemu udzielana jest pomoc rekonwersyjna na podstawie wniosku złożonego do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego żołnierza.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, zakwalifikowanemu na szkolenie w ramach przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania albo praktykę zawodową, realizowanych poza miejscem zamieszkania tego żołnierza, wydaje się każdorazowo dokument podróży na przejazd najtańszymi środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania żołnierza do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

2. Dokument podróży, o którym mowa w ust. 1, wydaje wojskowy komendant uzupełnień właściwy dla miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego – na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora Biura do Spraw Rekonwersji Kadr lub inny organ wojskowy upoważniony przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej.

§ 8.
1. W okresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania albo odbywania praktyki zawodowej żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej może korzystać z zakwaterowania w hotelach garnizonowych lub innych zakładach hotelarskich – na zasadach określonych w przepisach o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, jeżeli odległość od miejscowości zamieszkania tego żołnierza do miejsca odbywania szkolenia lub praktyki zawodowej przekracza 50 kilometrów.

2. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, organ wojskowy zwraca koszty noclegów na zasadach określonych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 39, poz. 387 i z 1997 r. Nr 34, poz. 327), z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.

Rozdział 3

Seminarium rekonwersyjne

§ 9.

1. Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 88a ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2, dowódca jednostki wojskowej kieruje tego żołnierza na seminarium rekonwersyjne.

2. Żołnierz zawodowy, któremu wypowiedziano stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej, kierowany jest na seminarium rekonwersyjne najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu terminu wypowiedzenia.

3. Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w seminarium rekonwersyjnym, składając w tej sprawie pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.

4. Seminarium rekonwersyjne realizowane jest przez organy wojskowe w wymiarze dwóch lub trzech dni.

5. W ramach seminarium rekonwersyjnego żołnierze zawodowi zapoznawani są w szczególności z:

1) resortowym systemem pomocy rekonwersyjnej,

2) prawnymi i finansowymi aspektami zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,

3) możliwościami i kierunkami przekwalifikowania zawodowego,

4) kryteriami kwalifikowania, zasadami finansowania i trybem odbywania przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania organizowanego przez organy wojskowe albo odbywanego w trybie indywidualnym,

5) wybranymi zagadnieniami psychologii sukcesu,

6) zasadami odbywania praktyk zawodowych,

7) sytuacją społeczno-zawodową byłych żołnierzy zawodowych oraz głównymi problemami ich adaptacji zawodowej,

8) metodami poszukiwania pracy.

Rozdział 4

Doradztwo zawodowe

§ 10.

1. Żołnierz zawodowy może korzystać nieodpłatnie z doradztwa zawodowego, świadczonego przez organy wojskowe, w zakresie:

1) uzyskiwania informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia,

2) uzyskiwania porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,

3) sporządzania bilansu umiejętności zawodowych polegającego na analizie dotychczasowych osiągnięć zawodowych, stanu wiedzy, doświadczenia i umiejętności,

4) określenia, za pomocą metod psychologicznych (m.in. rozmów, wywiadów oraz testów), predyspozycji osobowościowych do wykonywania wybranego zawodu,

5) wyboru kierunku przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu,

6) nauki praktycznych metod poszukiwania zatrudnienia, a w szczególności umiejętności tworzenia sieci informowania o możliwościach uzyskania zatrudnienia, umiejętności korzystania z ofert pracy oraz usług pośrednictwa pracy,

7) przygotowywania dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia, a zwłaszcza: życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego oraz podania o pracę,

8) kontaktowania się i prowadzenia rozmowy z pracodawcą poprzez zaprezentowanie, przy wykorzystaniu środków audiowizualnych, sposobu przygotowania się do rozmowy, zasad jej prowadzenia oraz zachowania się w trakcie jej trwania,

9) wykorzystywania w praktyce elementów psychologii osiągnięć, a w szczególności sposobów wytyczania i realizacji celów życiowych, umiejętności komunikowania się, zarządzania czasem oraz sposobów eliminacji stresów i napięć,

10) wsparcia psychologicznego polegającego na budowie pozytywnego myślenia, samoakceptacji oraz pomocy w wytyczaniu celów zawodowych i wskazywaniu możliwości ich realizacji.

2. W ramach doradztwa zawodowego żołnierz zawodowy może uczestniczyć w szkoleniach oraz korzystać z usług Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej i ośrodków aktywizacji zawodowej.

Rozdział 5

Przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie

§ 11.

1. Żołnierz zawodowy może korzystać, nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, z przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, realizowanych w formie krótkoterminowych i długoterminowych szkoleń grupowych lub indywidualnych w wojskowych lub innych ośrodkach szkolenia.

2. Szkolenia grupowe organizowane są przez organy wojskowe zgodnie z rozpoznanymi potrzebami żołnierzy zawodowych w zakresie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania.

3. Grupowe szkolenie długoterminowe obejmuje stacjonarno-zaoczne lub zaoczne studia podyplomowe, magisterskie, specjalistyczne i licencjackie.

4. Szkolenie indywidualne żołnierz zawodowy odbywa w wybranym przez siebie ośrodku szkoleniowym.

5. Indywidualne szkolenie długoterminowe obejmuje studia podyplomowe, magisterskie, specjalistyczne i licencjackie.

6. Grupowe i indywidualne szkolenie krótkoterminowe obejmuje seminaria i kursy stacjonarne lub kursy stacjonarno-zaoczne, których okres trwania nie przekracza odpowiednio trzech tygodni i sześciu miesięcy.

7. Żołnierz zawodowy może skorzystać nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie z jednej wybranej formy szkolenia długoterminowego lub z dwóch wybranych form szkolenia krótkoterminowego.

§ 12.
1. Z grupowych szkoleń długoterminowych, o których mowa w § 11 ust. 3, żołnierz zawodowy korzysta na zasadach finansowych określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Z grupowych szkoleń krótkoterminowych, o których mowa w § 11 ust. 6, żołnierz zawodowy korzysta nieodpłatnie.

§ 13.
1. Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu szkolenie indywidualne, za zgodą Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, organ wojskowy pokrywa, w zależności od podstawy zwolnienia tego żołnierza z zawodowej służby wojskowej, część lub całość kosztów szkolenia poprzez:

1) przekazanie części lub całości należności za szkolenie żołnierza zawodowego na konto instytucji realizującej szkolenie, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję,

2) wypłatę żołnierzowi zawodowemu części lub całości należności za szkolenie – po przedstawieniu przez tego żołnierza oryginału rachunku świadczącego o jego opłaceniu oraz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej, na podstawie analizy kosztów szkoleń w poprzednim roku kalendarzowym oraz przydzielonych na dany rok środków budżetowych na pomoc rekonwersyjną, określa limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego w danym roku kalendarzowym, odpowiednio dla szkoleń krótkoterminowych i długoterminowych.

3. Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego ogłasza się w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. Maksymalne wysokości należności z tytułu zwrotu kosztów szkolenia, o których mowa w ust. 1, są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Praktyki zawodowe

§ 14.

1. Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, na praktykę zawodową stanowiącą integralną część programu szkolenia, o którym mowa w § 11 ust. 2, jeżeli odbycie praktyki zawodowej jest niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

2. Miejsce i termin odbywania praktyki zawodowej określa dyrektor Biura do Spraw Rekonwersji Kadr.

3. Udział w praktykach zawodowych żołnierzy zawodowych jest nieodpłatny.

§ 15.
1. Program, przebieg i czas trwania praktyki zawodowej określa, w porozumieniu z dyrektorem Biura do Spraw Rekonwersji Kadr, pracodawca przyjmujący żołnierza zawodowego na praktykę zawodową.

2. Żołnierz zawodowy skierowany na praktykę zawodową obowiązany jest do nieodpłatnego wykonywania czynności określonych w programie praktyki zawodowej, o ile pracodawca przyjmujący tego żołnierza na praktykę zawodową, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej, nie postanowi inaczej.

Rozdział 7

Pośrednictwo pracy

§ 16.

Organy wojskowe prowadzą pośrednictwo pracy dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.
§ 17.
1. Organy wojskowe prowadzą ewidencję poszukujących pracy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

2. W ewidencji poszukujących pracy wyodrębnia się karty ewidencyjne żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.

3. Wzór karty ewidencyjnej poszukującego pracy byłego żołnierza zawodowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 18.
Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej, ubiegający się o zatrudnienie, składa stosowny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego według miejsca zamieszkania tego żołnierza,
§ 19.
1. Wojskowy komendant uzupełnień, o którym mowa w § 18, uwzględniając potrzeby żołnierza zawodowego i posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy, przedstawia temu żołnierzowi, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy.

2. W wypadku braku odpowiednich ofert pracy wojskowy komendant uzupełnień, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi, przedstawia żołnierzowi zawodowemu oferty pracy w rejonie wskazanym przez tego żołnierza.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz odpowiednio przepisy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a także przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).
§ 21.
Żołnierze zawodowi zakwalifikowani do pomocy rekonwersyjnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia korzystają z rozpoczętych form pomocy na dotychczasowych zasadach, chyba że przepisy rozporządzenia przewidują świadczenia korzystniejsze.
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański

Załącznik 1. [Wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 czerwca 1997 r. (poz. 398)

Załącznik nr 1

WNIOSEK
o udzielenie pomocy rekonwersyjnej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2. [Zasady odpłatności żołnierzy zawodowych za szkolenia związane z przyuczeniem do zawodu lub przekwalifikowaniem]

Załącznik nr 2

ZASADY
odpłatności żołnierzy zawodowych za szkolenia związane z przyuczeniem do zawodu lub przekwalifikowaniem

Żołnierze zawodowi uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej

Grupowe szkolenie długoterminowe

Szkolenie indywidualne

przelew bankowy
(§ 15 ust. 1 pkt 1)

refundacja
(§ 15 ust. 1 pkt 2)

Żołnierz zawodowy któremu organ wojskowy wypowiedział stosunek służbowy z powodu:

- rozformowania lub zmniejszenia stanu etatowego jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił zawodową służbę wojskową a brak jest możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko służbowe (art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy)

Nie płaci

Nie płaci do wysokości limitu1)

- niewyrażenia przez żołnierza zawodowego pisemnej zgody na propozycję wyznaczenia go na niższe stanowisko służbowe ze względu na stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej lub w przypadku likwidacji zajmowanego przez niego stanowiska służbowego (art. 78 ust. 2 pkt 3 ustawy)

- dwukrotnej odmowy przyjęcia przez tego żołnierza równorzędnego lub wyższego stanowiska służbowego w czasie zajmowania tego samego stanowiska służbowego (przebywania w tym samym okresie w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) (art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy)

Płaci 15%

Nie płaci do wysokości 85% limitu1)

Żołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu:

 

 

orzeczenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do zawodowej służby wojskowej

Nie płaci

Nie płaci do wysokości limitu1)

upływu terminu zakończenia służby określonego w drugim kontrakcie

Nie płaci

Nie płaci do wysokości limitu1)

upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez żołnierza zawodowego (art. 78 ust. 1 ustawy)

Płaci 30%

Nie płaci do wysokości 70% limitu1)

upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez organ wojskowy z powodu dwukrotnej odmowy przyjęcia przez tego żołnierza równorzędnego lub wyższego stanowiska służbowego w czasie zajmowania tego samego stanowiska służbowego (przebywania w tym samym okresie w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) (art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy)

Płaci 15%

Nie płaci do wysokości 85% limitu1)

upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez organ wojskowy:

Nie płaci

Nie płaci do wysokości limitu1)

a) z powodu rozformowania lub zmniejszenia stanu etatowego jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił zawodową służbę wojskową a brak jest możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko służbowe (art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy) lub

b) z powodu niewyrażenia przez żołnierza zawodowego pisemnej zgody na propozycję wyznaczenia go na niższe stanowisko służbowe ze względu na stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej lub w przypadku likwidacji zajmowanego przez niego stanowiska służbowego (art. 78 ust. 2 pkt 3 ustawy)

nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu wysługi lat i osiągnięcia wieku przez: podoficera i chorążego - 50 lat, oficera młodszego - 52 lat, oficera starszego - 55 lat, generała - 57 lat (art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Płaci 15%

Nie płaci do wysokości 85% limitu1)

wyrażenia przez żołnierza zawodowego w służbie stałej zgody na zwolnienie w przypadku nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu wysługi lat (art. 76 ust. 3)

Płaci 15%

Nie płaci do wysokości 85% limitu1)

 

UWAGA:

1)Limit kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego w danym roku kalendarzowym odpowiednio dla szkoleń krótkoterminowych albo długoterminowych (§ 15 ust. 2 rozporządzenia).


Załącznik 3. [Karta ewidencyjna poszukującego pracy żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej]

Załącznik nr 3

KARTA EWIDENCYJNA
poszukującego pracy żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »