| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 13 czerwca 1997 r.

w sprawie umundurowania policjantów.

Na podstawie art. 12 pkt 3–5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia regulują sprawy umundurowania, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak, a także normy umundurowania policjantów.
§ 2.
Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne określone niniejszym rozporządzeniem są prawnie zastrzeżone i mogą być noszone wyłącznie przez policjantów.
§ 3.
1. Policjanci noszą umundurowanie policyjne podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak również w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji oraz w czasie odbywania ćwiczeń (przeszkolenia), według zasad określonych w rozporządzeniu.

2. Umundurowanie policjantów składa się z ubioru galowego, wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego, których wzory i charakterystykę określa załącznik nr 1.

3. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru galowego, wyjściowego i służbowego są:

1) czapki, kurtki, bluza i płaszcz w kolorze błękitnoszarym,

2) spodnie i sweter w kolorze granatowym,

3) koszule: służbowe w kolorze błękitnym, wyjściowe w kolorze białym,

4) obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

4. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania składającymi się na ubiór ćwiczebny są:

1) czapka, kurtki i spodnie w kolorze czarnym,

2) kombinezon antyterrorysty w kolorze szaro-czarnym (plamiak).

§ 4.
1. Na umundurowanie policjanta składają się również:

1) dystynkcje policyjne (oznaczenie stopni policyjnych), których wzory określa załącznik nr 2,

2) znaki identyfikacyjne, których wzory określa załącznik nr 3, obejmujące:

a) oznaczenie identyfikacji indywidualnej,

b) oznaczenia rodzajów służb Policji,

c) emblematy do umundurowania ubioru wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego,

d) oznaczenie generalnego inspektora i nadinspektora Policji.

2. Na nakryciach głowy wchodzących w skład umundurowania policjanta umieszcza się wizerunek orła policyjnego haftowany metodą mechaniczną. Wzór wizerunku orła określa załącznik nr 4.

3. Do przedmiotów umundurowania guziki zewnętrzne z wizerunkiem godła wykonane są z tworzywa sztucznego.

§ 5.
1. Oznaczenia stopni policyjnych (dystynkcji) wykonane są:

1) do ubioru galowego – haftowane ręcznie bajorkiem w kolorze matowosrebrnym bezpośrednio na naramiennikach lub haftem mechanicznym w kolorze srebrnym na pochewkach w kolorze granatowym,

2) do ubioru wyjściowego i służbowego – haftem mechanicznym w kolorze srebrnym na pochewkach w kolorze granatowym,

3) do ubioru ćwiczebnego – z tworzywa sztucznego lub haftem mechanicznym w kolorze srebrnym na pochewkach w kolorze granatowym.

2. Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach kurtek, bluz, płaszczy, swetrów i koszul letnich oraz taśmach otokowych czapek gabardynowych.

§ 6.
1. Oznaczenie identyfikacji indywidualnej obejmuje napis „POLICJA” i numer identyfikacyjny policjanta wyrażony cyframi arabskimi.

2. Oznaczenie identyfikacji indywidualnej nosi się na ubiorze służbowym i ćwiczebnym, z wyjątkiem okoliczności występowania w szyku zwartym.

§ 7.
Sposób umieszczenia na ubiorze policjanta oznaczeń identyfikacji indywidualnej, emblematu i rodzajów służb Policji określa załącznik nr 5.
§ 8.
1. Policjant może użytkować tylko te przedmioty umundurowania, które zostały wykonane zgodnie z ustalonym wzorem i zatwierdzonymi warunkami technicznymi.

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może zezwolić na noszenie przez policjantów, w ramach testowania, sondażu i innych badań, ubiorów i znaków identyfikacyjnych według innych wzorów niż określone w rozporządzeniu, informując o tym społeczeństwo za pomocą środków masowego przekazu,

3. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania przedmiotów umundurowania.

4. Użytkowane przedmioty umundurowania powinny być należycie dopasowane, czyste i wyprasowane.

§ 9.
1. Policjanci są zobowiązani do posiadania kompletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

2. Poszczególne ubiory policjanci noszą według zestawów ubiorczych, ustalanych z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się okres letni od 1 maja do 30 września i okres zimowy od 1 listopada do 31 marca. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy.

3. Komendant Główny Policji dokonuje tabelarycznych zestawień przedmiotów umundurowania wchodzących w skład poszczególnych ubiorów policjantów, z uwzględnieniem norm umundurowania określonych w rozporządzeniu.

§ 10.
1. Dopuszcza się noszenie przez policjantów umundurowanych:

1) okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych z przyciemnionymi szkłami,

2) symbolu żałoby według zasad określonych w praktykowanym przez policjanta obrządku religijnym,

3) oznaczeń specjalistycznych (specjalności zawodowych).

2. Komendant Główny Policji określa wzory oznaczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 11.
1. Zabrania się policjantom:

1) użytkowania przedmiotów umundurowania niezgodnie z obowiązującym ich zestawem umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem,

2) noszenia przedmiotów umundurowania, których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza godność munduru,

3) noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego.

2. Komendant Główny Policji określi w regulaminie szczegółowy sposób użytkowania przedmiotów umundurowania, uwzględniający ich charakter i warunki służby, oraz oznaczeń specjalistycznych,

§ 12.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji:

1) kontrolują przestrzeganie przez podległych policjantów przepisów o umundurowaniu,

2) przeprowadzają co najmniej raz w roku przeglądy umundurowania polegające na bezpośrednim sprawdzeniu stanu jakościowego i ilościowego przedmiotów umundurowania użytkowanych przez podległych policjantów.

§ 13.
1. Ubiór galowy lub wyjściowy ze sznurem galowym, odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się:

1) w dniach świąt państwowych,

2) w czasie uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, zaprzysiężenia, mianowania na stopień i ślubowania policjantów,

3) podczas innych ważnych uroczystości – na polecenie Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz komendantów szkół Policji.

2. Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w kolejności określonej przez akt prawny ustanawiający order lub odznaczenie. Ordery i odznaczenia państw obcych nosi się w sposób określony przez te państwa, odpowiednio po orderach i odznaczeniach polskich.

3. Ubiór wyjściowy ze sznurem galowym, z baretkami orderów, odznaczeń i medali, gdy nie ma obowiązku noszenia pełnych odznak, oraz z innymi odznakami policjanci mogą nosić:

1) podczas uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych i oficjalnych spotkań – jeżeli w tym zakresie nie zostały wydane inne decyzje,

2) podczas uroczystości rodzinnych oraz w innych okolicznościach, w których w środowisku cywilnym przyjęty jest zwyczajowo strój wieczorowy – jeżeli policjant występuje w umundurowaniu.

4. Policjanci noszą baretki wszystkich orderów i odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród pozostałych nosi się baretkę każdego odznaczenia najwyższego stopnia. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji oraz komendanci szkół Policji mogą zarządzić noszenie ubioru galowego i wyjściowego ze sznurem galowym również w innych okolicznościach niż określone w ust. 1, ustalając jednocześnie obowiązek występowania z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami.

§ 14.
1. Ubiór wyjściowy bez sznura galowego nosi się:

1) podczas wystąpień w charakterze przedstawiciela Policji na oficjalnych spotkaniach lub uroczystościach, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w ubiorze wyjściowym ze sznurem galowym,

2) przy meldowaniu się przełożonym po przybyciu do nowej jednostki lub przed odejściem na inne stanowisko służbowe,

3) w czasie uczestniczenia w pogrzebach policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych.

2. Policjanci mogą nosić ubiór wyjściowy bez sznura galowego w czasie pełnienia służby w:

1) Komendzie Głównej Policji,

2) szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, jeżeli nie występują w szykach zwartych, i na placach ćwiczeń,

3) jednostkach Policji, jeżeli służbę pełnią w pomieszczeniach biurowych,

4) jednostkach policji sądowej.

§ 15.
Ubiór służbowy nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych w innych okolicznościach niż zezwalające na noszenie ubioru wyjściowego.
§ 16.
1. Ubiór ćwiczebny nosi się:

1) w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, w oddziałach prewencji Policji, pododdziałach antyterrorystycznych Policji, na zajęciach szkoleniowych i ćwiczebnych.

2) w czasie wykonywania zadań o charakterze specjalnym na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Policji,

3) w czasie szkolenia osób powołanych na ćwiczenia do jednostek Policji.

2. Komendant Główny Policji, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, może zezwolić na noszenie przez policjantów ubioru ćwiczebnego w czasie wykonywania obowiązków służbowych innych niż wymienione w ust. 1.

§ 17.
1. Policjanci zaopatrywani są w umundurowanie zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 6.

2. Normy umundurowania stanowią podstawę do:

1) planowania materiałowo-finansowego przedmiotów umundurowania,

2) zaopatrywania i rozliczania policjantów z przedmiotów umundurowania.

§ 18.
Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania powstaje z dniem mianowania i wygasa z dniem zwolnienia ze służby w Policji.
§ 19.
Policjanci mianowani na stałe otrzymują przedmioty umundurowania ubioru galowego, wyjściowego i służbowego na własność, z wyjątkiem wydawanych wyłącznie w naturze.
§ 20.
Przedmioty umundurowania wydane policjantom mianowanym w służbie przygotowawczej i kandydackiej stanowią własność Policji, z wyjątkiem przedmiotów, które na podstawie dalszych przepisów przechodzą na własność użytkownika.
§ 21.
1. Przedmioty umundurowania wydaje się stosownie do okresów używalności.

2. Policjantom można wydać na połowę okresu używalności używane przedmioty umundurowania, o ile posiadają wartość użytkową.

3. Komórki organizacyjne jednostek Policji właściwe w sprawach zaopatrzenia mundurowego mogą wydać przedmiot umundurowania przed upływem okresu jego używalności w przypadkach:

1) utraty wartości użytkowej przedmiotu lub jego utraty powstałej z przyczyn niezależnych od użytkownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub wypadków losowych (pożar, powódź itp.),

2) utraty wartości użytkowej przedmiotu lub jego utraty powstałej z winy użytkownika,

3) w innych uzasadnionych przypadkach – po uiszczeniu jego wartości według cen detalicznych obowiązujących w dniu wydania nowego przedmiotu.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1:

1) wydaje się bezpłatnie nowy przedmiot umundurowania z przyjęciem okresu używalności od daty jego wydania.

2) za przedmiot umundurowania, za który wypłacono równoważnik pieniężny, można wypłacić równowartość według ceny detalicznej obowiązującej w dniu utraty przedmiotu lub jego wartości użytkowej,

3) policjantom, którzy na podstawie odrębnych przepisów mogą w czasie służby nosić ubranie cywilne, w przypadku utraty przedmiotu lub jego wartości użytkowej, można wypłacić równowartość pieniężną odpowiadającego mu przedmiotu umundurowania, obliczoną według aktualnej ceny detalicznej.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nowy przedmiot umundurowania wydaje się po uiszczeniu jego wartości według ceny detalicznej obowiązującej w dniu wydania, pomniejszonej o stopień amortyzacji wydanego uprzednio przedmiotu. Okres używalności wydanego przedmiotu przyjmuje się od dnia jego wydania.

6. W razie utraty wartości użytkowej przedmiotu umundurowania wskutek stwierdzonych wad produkcyjnych, należy wydać nowy przedmiot z przyjęciem okresu używalności od daty jego wydania. Decyzje w tej sprawie podejmują kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3.

§ 22.
1. Okres używalności przedmiotów umundurowania wydawanych w naturze przyjmuje się od dnia ich wydania użytkownikowi.

2. Okres używalności dystynkcji, znaków identyfikacyjnych, wizerunków orła oraz oznaczeń rodzajów służb Policji równy jest okresowi używalności przedmiotów umundurowania, do których zostały one wydane.

§ 23.
1. Policjanci mianowani na stałe w przypadku zwolnienia ze służby nie zwracają przedmiotów umundurowania, z wyjątkiem przedmiotów wydawanych w naturze. Za przedmioty nie zwrócone zobowiązani są uiścić ich równowartość według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia (za okres nie zamortyzowany).

2. Policjanci mianowani na okres służby przygotowawczej w przypadku zwolnienia ze służby obowiązani są zwrócić przedmioty umundurowania (z wyjątkiem przedmiotów wydawanych jednorazowo) lub uiścić ich równowartość według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia (za okres nie zamortyzowany).

3. Policjanci w służbie kandydackiej są obowiązani zwrócić przedmioty umundurowania po zwolnieniu z tej służby, z wyjątkiem przedmiotów wydawanych jednorazowo.

4. Obowiązek określony w ust. 1–3 nie dotyczy rodzin zmarłych policjantów.

§ 24.
Policjanci zwolnieni ze służby obowiązani są zwrócić wszystkie przedmioty ubioru ćwiczebnego lub uiścić ich równowartość według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia (za okres nie zamortyzowany).
§ 25.
Policjanci przenoszeni do innych jednostek Policji zabierają ze sobą przedmioty umundurowania ubioru galowego, wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego.
§ 26.
Policjanci, którzy ze względu na budowę ciała nie mogą dopasować gotowych przedmiotów umundurowania, otrzymują na odpowiedni przedmiot tkaninę w metrażu oraz zwrot poniesionych kosztów za szycie i dodatki krawieckie.
§ 27.
1. Policjantom zawieszonym w czynnościach służbowych wstrzymuje się na okres tego zawieszenia wydawanie nowych przedmiotów umundurowania ubioru galowego, wyjściowego i służbowego, które należałyby się im w związku z upływem okresu używalności przedmiotów dotychczas użytkowanych.

2. Policjantów zwolnionych ze służby po okresie zawieszenia w czynnościach służbowych należy rozliczyć z przedmiotów umundurowania stosownie do przepisów § 23 i 24.

§ 28.
1. Policjantom w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego trwającego powyżej 6 miesięcy nie przysługuje zaopatrzenie mundurowe.

2. Policjantom po zakończeniu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego zalicza się na poczet należności przedmioty umundurowania, których okres używalności nie upłynął do miesiąca rozpoczęcia tego urlopu.

§ 29.
Komendant Główny Policji określa szczegółowe zasady gospodarowania umundurowaniem.
§ 30.
1. W okresie wdrażania na zaopatrzenie policjantów umundurowania określonego w rozporządzeniu zezwala się na noszenie przez policjantów:

1) do 31 marca 2000 r. umundurowania i wizerunku orła dotychczasowego wzoru, znajdujących się na wyposażeniu Policji,

2) do 31 grudnia 1998 r. oznaczeń identyfikacji indywidualnej dotychczasowego wzoru.

2. Wzory umundurowania, wizerunku orła i oznaczeń identyfikacji indywidualnej policjantów, obowiązujące w okresie przejściowym, określa załącznik nr 7.

§ 31.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1991 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 102, poz. 445, z 1992 r. Nr 46, poz. 208 i z 1996 r. Nr 9, poz. 53).
§ 32.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

Załącznik 1. [WZORY UBIORÓW POLICJANTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
13 czerwca 1997 r. (poz. 466)

Załącznik nr 1

WZORY UBIORÓW POLICJANTÓW

infoRgrafika

Ubiór służbowy policjanta w swetrze

infoRgrafika

Ubiór służbowy policjanta w kurtce 3/4 z podpinką

infoRgrafika

Ubiór służbowy policjanta w bluzie gabardynowej

infoRgrafika

Ubiór służbowy policjanta kobiety w bluzie gabardynowej

infoRgrafika

Ubiór galowy policjanta mężczyzny

infoRgrafika

Ubiór galowy policjanta kobiety

infoRgrafika

Ubiór wyjściowy policjanta kobiety

infoRgrafika

Ubiór wyjściowy policjanta

infoRgrafika

Ubiór policjanta w koszuli wyjściowej letniej

infoRgrafika

Ubiór służbowy policjanta w koszuli służbowej letniej

infoRgrafika

infoRgrafika

Ubiór ćwiczebny policjanta

Charakterystyka przedmiotów umundurowania policjantów

1. Bluza służbowa w kolorze błękitnoszarym, z wykładanym kołnierzem, z krytym zapięciem z przodu, na guziki. Na ramionach umieszczone naramienniki, na piersiach naszyte dwie nakładane kieszenie z fałdkami i klapkami. Dół bluzy wykończony paskiem, po bokach ściągnięty gumą. Na pasku umieszczone podtrzymywacze do pasa głównego. Rękawy wykończone mankietami zapinanymi na guziki.

2. Czapka gabardynowa garnizonowa w kolorze błękitnoszarym z otokiem ciemnoniebieskim. Na czapce orzełek w kolorze srebrnym z napisem „POLICJA”, haftowany mechanicznie na szarobłękitnym tle.

3. Czapka letnia z daszkiem (typu sportowego) w kolorze błękitnoszarym z orzełkiem w kolorze srebrnym z napisem „POLICJA”, haftowanym mechanicznie.

4. Czapka zimowa z daszkiem w kolorze błękitnoszarym z klapami z tkaniny futerkowej w kolorze szarym. Na czapce orzełek w kolorze srebrnym z napisem „POLICJA”, haftowany mechanicznie.

5. Czapka z daszkiem typu sportowego w kolorze czarnym z orzełkiem w kolorze srebrnym z napisem „POLICJA”, haftowanym mechanicznie.

6. Kombinezon ochronny dwuczęściowy letni w kolorze czarnym wykonany z tkaniny nieprzemakalnej. Bluza z krytym zapięciem przodu, na zamek błyskawiczny. W przodach cztery kieszenie nakładane z patkami. Na patce lewej górnej kieszeni naszyta żółta taśma odblaskowa z napisem „POLICJA”. Na ramionach naszyte naramienniki.

Dół bluzy i rękawów wykończony mankietem ściąganym gumą. W bokach bluzy zamki błyskawiczne. Kaptur dopinany na guziki. Na plecach duży napis „POLICJA” na żółtym odblaskowym tle.

Spodnie typu ogrodniczki z szelkami, w przodzie zamek błyskawiczny, w szwach bocznych dwie kieszenie. Na prawym boku na wysokości uda naszyta kieszeń z patką. Na wysokości kolan dokoła nogawek naszyta taśma odblaskowa w kolorze żółtym. Dół nogawek prosty.

7. Kurtka gabardynowa galowa w kolorze błękitnoszarym dwurzędowa z wykładanym kołnierzem. Na ramionach kurtki umieszczone naramienniki. Po bokach poniżej linii pasa kieszenie cięte wykończone patkami. Rękawy gładkie bez mankietów.

8. Kurtka gabardynowa wyjściowa w kolorze błękitnoszarym jednorzędowa z wykładanym kołnierzem, zapinana z przodu na cztery guziki z godłem. Na ramionach kurtki umieszczone naramienniki. Na piersiach i po bokach kurtki poniżej linii pasa naszyte kieszenie nakładane z fałdkami i klapkami. Rękawy gładkie bez mankietów.

9. Kurtka 3/4 w kolorze czarnym z tkaniny nieprzemakalnej z podpinką i kamizelką. Kurtka zapinana z przodu na zamek błyskawiczny przykryty listwą, z dwiema bocznymi kieszeniami. Na ramionach kurtki umieszczone naramienniki. Kołnierz z tkaniny zasadniczej, podkołnierzyk z dzianiny, dopinany kaptur.

Kamizelka wykonana z pikowanej włókniny z nakładanymi z przodu kieszeniami, zapinana na zamek błyskawiczny, kołnierz wykonany z dzianiny, na plecach naszyty foliowany napis „POLICJA” na żółtym odblaskowym tle.

10. Kurtka 3/4 w kolorze błękitnoszarym z tkaniny nieprzemakalnej z dwiema bocznymi kieszeniami i dopinaną podpinką. Zapięcie z przodu kryte. Wykrój szyi wykończony kołnierzem z tkaniny zasadniczej, dopinanym kołnierzem z tkaniny futerkowej w kolorze szarym oraz dopinanym kapturem.

11. Mundur ćwiczebny w kolorze czarnym wykonany z tkaniny drelichowej. Bluza z naramiennikami o zapięciu jednorzędowym krytym, w pasie zmarszczona gumą, na przodach naszyte cztery kieszenie. W bokach poniżej pasa dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Rękawy zakończone mankietami. Na lewym rękawie dwie małe kieszenie z patkami.

Spodnie na szelki z czterema nakładanymi kieszeniami. Dół nogawek spodni zakończony gumą.

12. Płaszcz całoroczny w kolorze błękitnoszarym dwurzędowy z wykładanym kołnierzem i wyłogami. Wydłużony karczek z przodu i z tyłu. Płaszcz zapinany na trzy guziki. Na ramionach umieszczone naramienniki. Rękawy gładkie zakończone patką. Pasek w płaszczu zapinany z przodu na klamerkę.

13. Spodnie gabardynowe wyjściowe i letnie w kolorze granatowym bez mankietów. Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest od rozmiaru i wzrostu. W przednich częściach nogawek kieszenie boczne z wypustką. W prawej tylnej nogawce cięta kieszeń z klapką zapinaną na guzik. W pasek spodni wszyte podtrzymywacze. Po bokach paska naszyte ściągacze zapinane na guzik.

14. Spodnie gabardynowe służbowe typu narciarskiego w kolorze granatowym zwężane ku dołowi. W dolnych odcinkach szwów bocznych nogawek wykonane rozporki. Do dolnych krawędzi nogawek wpuszczone szerokie gumy pod stopy.

Sposób wykonania kieszeni i podtrzymywaczy jak w pkt 13.

15. Sweter służbowy w kolorze granatowym wykonany z dzianiny, wzmocniony tkaniną w przedniej i tylnej części barków oraz na łokciach rękawów. Z tej samej tkaniny naszyte naramienniki oraz nakładane kieszenie z patkami na lewej piersi i lewym rękawie.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

OZNACZENIE STOPNI NA NARAMIENNIKACH

Korpus oficerów

infoRgrafika

Korpus aspirantów

infoRgrafika

Korpus podoficerów

infoRgrafika

Korpus szeregowych

infoRgrafika

OZNACZENIE STOPNI NA CZAPKACH

Korpus oficerów

infoRgrafika

infoRgrafika

Korpus aspirantów

infoRgrafika

Korpus podoficerów

infoRgrafika

Korpus szeregowych

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH POLICJANTÓW

infoRgrafika

Wzór oznaczenia identyfikacji indywidualnej policjanta

WZORY OZNACZEŃ RODZAJÓW SŁUŻB POLICJI ORAZ OZNACZENIA GENERALNEGO INSPEKTORA I NADINSPEKTORA POLICJI

Do kurtki wyjściowej

infoRgrafika

Do kurtki galowej i bluzy służbowej

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR WIZERUNKU ORŁA]

Załącznik nr 4

WZÓR WIZERUNKU ORŁA

infoRgrafika

Załącznik 5. [SPOSÓB UMIESZCZANIA NA UBIORZE POLICJANTA OZNACZEŃ IDENTYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I RODZAJÓW SŁUŻB POLICJI]

Załącznik nr 5

SPOSÓB UMIESZCZANIA NA UBIORZE POLICJANTA OZNACZEŃ IDENTYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I RODZAJÓW SŁUŻB POLICJI

infoRgrafika

Sposób umieszczenia oznaczenia identyfikacji indywidualnej policjanta

infoRgrafika

Załącznik 6. [NORMY UMUNDUROWANIA POLICJANTÓW]

Załącznik nr 6

NORMY UMUNDUROWANIA POLICJANTÓW

Norma umundurowania nr 1
dotycząca ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów mężczyzn mianowanych na stałe

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

 

3

Czapka letnia służbowa (sportowa)

szt.

2

3

1 szt. w naturze

4

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

4

 

5

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

 

6

Kombinezon ochronny letni lub

 

 

 

 

 

płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

4

 

7

Kurtka gabardynowa galowa

szt.

1

5

 

8

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

4

 

9

Bluza służbowa

szt.

2

3

1 szt. w naturze

10

Spodnie gabardynowe wyjściowe

szt.

2

4

 

11

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

2

3

1 szt. w naturze

12

Spodnie letnie

szt.

2

4

 

13

Sweter służbowy

szt.

1

2

 

14

Krawat

szt.

2

2

 

15

Szalik letni

szt.

1

2

 

16

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

17

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

2

 

18

Rękawiczki letnie skórzane

para

1

3

 

19

Ubranie treningowe (dres)

kpl.

1

3

 

20

Oznaki stopnia i służby

kpl.

1

 

infoRgrafika

 

do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu

21

Baretki

kpl.

1

 

22

Koszula służbowa

szt.

2

2

 

23

Koszula służbowa letnia

szt.

2

2

 

24

Koszula wyjściowa

szt.

1

2

 

25

Koszula wyjściowa letnia

szt.

1

2

 

26

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

2

2

 

27

Kalesony

szt.

2

2

 

28

Podkoszulka (koszulka)

 

 

 

 

 

gimnastyczna

szt.

1

2

 

29

Spodenki gimnastyczne

szt.

1

2

 

30

Skarpetki letnie

para

2

1

 

31

Skarpetki zimowe

para

2

1

 

32

Ręcznik frotté

szt.

2

2

 

33

Trzewiki służbowe nieocieplane

para

1

2

 

34

Trzewiki-botki ocieplane

para

1

3

 

35

Półbuty służbowe

para

2

2

 

36

Półbuty wyjściowe

para

1

2

 

37

Pantofle gimnastyczne

para

1

2

 

38

Sznur galowy

szt.

1

6

 

39

Pas główny

szt.

1

4

 

40

Pasek do spodni

szt.

1

4

 

41

Teczka skórzana

szt.

1

6

 

42

Gwizdek

szt.

1

2

 

43

Raportówka

szt.

1

6

 

 

Uwagi:

1. Policjantom wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne czyszczenie chemiczne umundurowania wciągu 1 roku.

2. Podoficer Policji i aspirant Policji mianowany na stopień oficerski Policji otrzymuje z dniem mianowania:

– sznur galowy oficera,

– daszek do czapki gabardynowej wyjściowej.

3. Szeregowy Policji i podoficer Policji mianowany na stopień aspiranta Policji otrzymuje z dniem mianowania sznur galowy aspiranta.

4. Nadkomisarz Policji mianowany na stopień podinspektora Policji otrzymuje z dniem mianowania daszek do czapki gabardynowej wyjściowej.

5. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują bezpłatnie komplet dystynkcji do ubioru galowego, wyjściowego i służbowego.

6. Okres używalności przedmiotów określonych pod Ip. 3, 9 i 11 wydawanych w naturze policjantom służby prewencyjnej, sądowej, oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych wynosi 3 lata, policjantom służby kryminalnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym – 5 lat.

7. Przedmioty wydawane w naturze po upływie okresu używalności podlegają zwrotowi.

8. Raportówkę należy wydawać wyłącznie w naturze według potrzeb.

Norma umundurowania nr 2
dotycząca ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów kobiet mianowanych na stałe

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

 

3

Czapka letnia służbowa (sportowa)

szt.

2

3

1 szt. w naturze

4

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

4

 

5

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

 

6

Kombinezon ochronny letni lub płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

4

 

7

Kurtka gabardynowa galowa

szt.

1

5

 

8

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

4

 

9

Bluza służbowa

szt.

2

3

1 szt. w naturze

10

Spodnie gabardynowe lub spódnica

szt.

2

4

 

11

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

2

3

1 szt. w naturze

12

Spodnie letnie lub spódnica

szt.

2

4

 

13

Sweter służbowy

szt.

1

2

 

14

Krawat

szt.

2

2

 

15

Szalik letni

szt.

1

3

 

16

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

17

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

2

 

18

Rękawiczki letnie skórzane

para

1

3

 

19

Ubranie treningowe (dres}

kpl.

1

3

 

20

Oznaki stopnia i służby

kpl.

1

 

infoRgrafika

 

do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu

21

Baretki

kpl.

1

 

22

Koszula służbowa

szt.

2

2

 

23

Koszula służbowa letnia

szt.

2

2

 

 

1

2

3

4

5

6

24

Koszula wyjściowa

szt.

1

2

 

25

Koszula wyjściowa letnia

szt.

1

2

 

26

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

2

2

 

27

Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna

szt.

1

2

 

28

Spodenki gimnastyczne

szt.

1

2

 

29

Reformy letnie

szt.

2

2

 

30

Reformy zimowe

szt.

2

2

 

31

Rajstopy letnie

szt.

3

1

 

32

Rajstopy zimowe

szt.

2

1

 

33

Ręcznik frotté

szt.

2

2

 

34

Buty służbowe damskie

para

1

2

 

35

Buty kozaczki damskie

para

1

3

 

36

Półbuty służbowe damskie

para

2

2

 

37

Półbuty wyjściowe damskie

para

1

2

 

38

Pantofle gimnastyczne

para

1

2

 

39

Sznur galowy

szt.

1

6

 

40

Pas główny

szt.

1

4

 

41

Pasek do spodni

szt.

1

4

 

42

Teczka skórzana

szt.

1

6

 

43

Gwizdek

szt.

1

2

 

44

Raportówka

szt.

1

6

 

 

Uwagi:

1. Policjantom wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne czyszczenie chemiczne umundurowania wciągu 1 roku.

2. Podoficer Policji i aspirant Policji mianowany na stopień oficerski Policji otrzymuje z dniem mianowania:

– sznur galowy oficera,

– daszek do czapki gabardynowej wyjściowej.

3. Nadkomisarz Policji mianowany na stopień podinspektora Policji otrzymuje z dniem mianowania daszek do czapki gabardynowej wyjściowej.

4. Szeregowy Policji i podoficer Policji mianowany na stopień aspiranta Policji otrzymuje z dniem mianowania sznur galowy aspiranta.

5. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują bezpłatnie komplet dystynkcji do ubioru galowego, wyjściowego i służbowego.

6. Okres używalności przedmiotów określonych pod Ip. 3, 9 i 11 wydawanych w naturze policjantom służby prewencyjnej, sądowej, oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych wynosi 3 lata, policjantom służby kryminalnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym – 5 lat.

7. Przedmioty wydawane w naturze po upływie okresu używalności podlegają zwrotowi.

8. Raportówkę należy wydawać wyłącznie w naturze według potrzeb.

Norma umundurowania nr 3
dotycząca ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

 

3

Czapka letnia służbowa (sportowa)

szt.

2

3

1 szt. w naturze

4

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

4

 

5

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

 

6

Kombinezon ochronny letni lub

 

 

 

 

 

płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

4

 

7

Kurtka gabardynowa galowa

szt.

1

3

 

8

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

2

 

9

Bluza służbowa

szt.

2

3

1 szt. w naturze

10

Spodnie gabardynowe wyjściowe z lampasami

szt.

2

4

 

11

Spodnie letnie z lampasami

szt.

1

3

 

12

Spodnie gabardynowe do butów z lampasami

szt.

2

3

1 szt. w naturze

13

Krawat

szt.

2

2

 

14

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

15

Szalik letni

szt.

1

2

 

16

Sweter

szt.

1

2

 

17

Rękawiczki skórzane letnie

para

1

2

 

18

Rękawiczki skórzane zimowe

para

1

3

 

19

Ubranie treningowe (dres)

kpl.

1

3

 

20

Oznaki stopnia i służby, baretki

kpl.

 

 

do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu

21

Koszula służbowa

szt.

2

2

 

22

Koszula służbowa letnia

szt.

2

2

 

23

Koszula wyjściowa

szt.

2

2

 

24

Koszula wyjściowa letnia

szt.

2

2

 

25

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

2

2

 

26

Kalesony

szt.

2

2

 

27

Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna

szt.

1

2

 

28

Spodenki gimnastyczne

szt.

1

2

 

29

Skarpetki letnie

para

2

1

 

30

Skarpetki zimowe

para

2

1

 

31

Ręcznik frotté

szt.

2

2

 

32

Buty z cholewami

para

1

2

 

33

Trzewiki-botki ocieplane

para

1

2

 

34

Półbuty służbowe

para

2

2

 

35

Półbuty wyjściowe

para

1

2

 

36

Pantofle gimnastyczne

para

1

2

 

37

Sznur galowy nadinspektora

szt.

1

6

 

38

Pas główny

szt.

1

4

 

39

Pasek do spodni

szt.

1

4

 

40

Teczka skórzana

szt.

1

6

 

 

Uwagi:

1. Oficer Policji mianowany na stopień nadinspektora Policji otrzymuje jednorazowo:

– czapkę gabardynową,

– bluzę służbową,

– płaszcz całoroczny,

– kurtkę gabardynową galową,

– kurtkę gabardynową wyjściową,

– spodnie gabardynowe do butów z lampasami,

– spodnie gabardynowe wyjściowe z lampasami,

– sznur galowy nadinspektora.

2. Nadinspektorowi Policji i generalnemu inspektorowi Policji przysługują oznaki stopnia i służby haftowane bajorkiem. Zwrot kosztów za wykonane usługi następuje po przedłożeniu rachunku.

3. Nadinspektorowi Policji i generalnemu inspektorowi Policji wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne czyszczenie chemiczne umundurowania w ciągu roku.

4. Przedmioty wydawane w naturze po okresie używalności podlegają zwrotowi.

Norma umundurowania nr 4 dotycząca ubioru służbowego dla policjantów mężczyzn mianowanych na okres służby przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

 

3

Czapka letnia służbowa (sportowa)

szt.

1

3

 

4

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

 

5

Kombinezon ochronny letni lub

 

 

 

 

 

płaszcz nieprzemakalny

kpl.

1

3

 

6

Bluza służbowa

szt.

2

3

 

7

Spodnie gabardynowe

szt.

1

3

 

8

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

3

 

9

Spodnie letnie

szt.

1

3

 

10

Sweter służbowy

szt.

1

3

 

11

Krawat

szt.

2

jednorazowo

 

12

Szalik zimowy

szt.

1

jednorazowo

 

13

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

jednorazowo

 

14

Ubranie treningowe (dres)

kpl.

1

3

 

15

Oznaki stopnia i służby

kpl.

1

 

do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu

16

Koszula służbowa

szt.

2

jednorazowo

 

17

Koszula służbowa letnia

szt.

2

jednorazowo

 

18

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

3

3

 

19

Kalesony

szt.

3

3

 

20

Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna

szt.

2

3

 

21

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

 

22

Skarpetki zimowe

para

4

jednorazowo

 

23

Skarpetki letnie

para

4

jednorazowo

 

24

Ręcznik frotté

szt.

3

3

 

25

Trzewiki służbowe nieocieplane

para

1

3

 

26

Trzewiki-botki ocieplane

para

1

3

 

27

Półbuty

para

2

3

 

28

Pantofle gimnastyczne

para

1

jednorazowo

 

29

Pas główny

szt.

1

6

 

30

Pasek do spodni

szt.

1

6

 

31

Raportówka

szt.

1

6

 

32

Gwizdek

szt.

1

jednorazowo

 

 

Uwagi:

1. Policjantom wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne czyszczenie chemiczne umundurowania w ciągu jednego roku.

2. Policjanci przeniesieni na stałe do innej jednostki zabierają ze sobą przedmioty umundurowania określone w normie.

3. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują bezpłatnie komplet dystynkcji do ubioru służbowego,

4. W przypadku mianowania na stałe policjanci nie zwracają przedmiotów wymienionych w normie oraz otrzymują:

– wyłącznie w naturze przedmioty ubioru wyjściowego określone w normie nr 1 Ip. 4, 7, 8, 15, 18, 24, 25, 36, 38 i 41,

– przedmioty ubioru służbowego określone w normie nr 1 wydawane w naturze.

5. Raportówkę należy wydawać wyłącznie w naturze według potrzeb.

Norma umundurowania nr 5
dotycząca ubioru służbowego dla policjantów kobiet mianowanych na okres służby przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

 

3

Czapka letnia służbowa (sportowa)

szt.

1

3

 

4

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

 

5

Peleryna nieprzemakalna lub

 

 

 

 

 

płaszcz nieprzemakalny

szt.

1

3

 

6

Bluza służbowa

szt.

2

3

 

7

Spodnie gabardynowe wyjściowe lub spódnica

szt.

1

3

 

8

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

3

 

9

Spodnie letnie lub spódnica

szt.

1

3

 

10

Sweter służbowy

szt.

1

3

 

11

Krawat

szt.

2

jednorazowo

 

12

Szalik zimowy

szt.

1

jednorazowo

 

13

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

jednorazowo

 

14

Ubranie treningowe (dres}

kpl.

1

3

 

15

Oznaki stopnia i służby

kpl.

1

 

do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu

16

Koszula służbowa

szt.

2

jednorazowo

 

17

Koszula służbowa letnia

szt.

2

jednorazowo

 

18

Podkoszulka (koszulka) gimnastyczna

szt.

2

3

 

19

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

 

20

Reformy zimowe

szt.

2

jednorazowo

 

21

Reformy letnie

szt.

2

jednorazowo

 

22

Rajstopy zimowe

szt.

2

jednorazowo

 

23

Rajstopy letnie

szt.

3

jednorazowo

 

24

Ręcznik frotté

szt.

3

3

 

25

Buty służbowe damskie

para

1

3

 

26

Buty kozaczki damskie

para

1

3

 

27

Półbuty

para

2

3

 

28

Pantofle gimnastyczne

para

1

jednorazowo

 

29

Pas główny

szt.

1

6

 

30

Pasek do spodni

szt.

1

6

 

31

Raportówka

szt.

1

6

 

32

Gwizdek

szt.

1

jednorazowo

 

 

Uwagi:

1. Policjantom wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne czyszczenie chemiczne umundurowania w ciągu 1 roku.

2. Policjanci przeniesieni na stałe do innej jednostki zabierają ze sobą przedmioty umundurowania określone w normie.

3. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują bezpłatnie komplet dystynkcji do ubioru służbowego.

4. W przypadku mianowania na stałe policjanci nie zwracają przedmiotów wymienionych w normie oraz otrzymują:

– wyłącznie w naturze przedmioty ubioru wyjściowego określone w normie nr 2 Ip. 4, 6, 7, 8, 15, 18, 24, 25, 37 i 39,

– przedmioty umundurowania służbowego określone w normie nr 2 wydawane w naturze.

5. Raportówkę należy wydawać wyłącznie według potrzeb.

Norma umundurowania nr 6
dotycząca ubioru służbowego dla policjantów mężczyzn mianowanych na okres służby kandydackiej

Lp.

Przedmiot

Jednostka
miary

Ilość

Okres używalności
w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

 

2

Czapka zimowa służbowa

szt.

1

3

 

3

Czapka letnia służbowa (sportowa)

szt.

1

3

 

4

Kurtka 3/4 z podpinką

kpl.

1

3

 

5

Peleryna nieprzemakalna lub płaszcz nieprzemakalny

szt.

 

3

 

6

Bluza służbowa

szt.

1

3

 

7

Spodnie gabardynowe wyjściowe

szt.

1

3

 

8

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

3

 

9

Sweter służbowy

szt.

1

3

 

10

Krawat

szt.

 

jednorazowo

 

11

Szalik zimowy

szt.

1

jednorazowo

 

12

Rękawiczki zimowe skórzane

para

1

jednorazowo

 

13

Ubranie treningowe (dres)

kpi.

1

3

 

14

Oznaki stopnia i służby

kpi.

 

 

do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu

15

Koszula służbowa

szt.

2

jednorazowo

 

16

Koszula służbowa letnia

szt.

2

jednorazowo

 

17

Podkoszulka z długim rękawem

szt.

3

3

 

18

Kalesony

szt.

3

3

 

19

Podkoszulka (koszulka} gimnastyczna

szt.

2

3

 

20

Spodenki gimnastyczne

szt.

2

3

 

21

Skarpetki zimowe

para

4

jednorazowo

 

22

Skarpetki letnie

para

4

jednorazowo

 

23

Ręcznik frotté

szt.

3

3

 

24

Trzewiki służbowe nieocieplane

para

1

 

na okres służby

25

Półbuty

para

1

 

na okres służby

26

Pantofle gimnastyczne

para

1

jednorazowo

 

27

Pas główny

szt.

1

6

 

28

Pasek do spodni

szt.

1

6

 

29

Raportówka

szt.

1

6

 

30

Gwizdek

szt.

1

jednorazowo

 

 

Uwagi:

1. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują bezpłatnie komplet dystynkcji do ubioru służbowego.

2. Policjanci mianowani na okres służby przygotowawczej użytkują (nie zwracają) przedmioty wymienione w normie oraz otrzymują wyłącznie w naturze:

– spodnie letnie – 1 sztukę na 3 lata,

– trzewiki-botki ocieplane – 1 parę na 3 lata,

– półbuty – 1 parę na 3 lata,

– bluzę służbową– 1 sztukę na 3 lata.

3. Policjanci przeniesieni na stałe do innej jednostki zabierają ze sobą przedmioty umundurowania określone w normie.

4. Raportówkę należy wydawać wyłącznie w naturze według potrzeb.

Norma umundurowania nr 7
dla policjantów etatowych (nieetatowych) orkiestr, pododdziałów honorowych, motocyklowej eskorty honorowej oraz pocztów sztandarowych

Lp.

Przedmiot

Jednostka
miary

Ilość

Okres używalności
w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

 

A. Dla policjantów członków orkiestr

 

 

 

 

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

 

2

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

4

 

3

Spodnie gabardynowe wyjściowe

szt.

1

4

 

4

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

4

 

5

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

4

 

6

Krawat

szt.

1

2

 

7

Koszula wyjściowa

szt.

1

1

 

8

Szalik zimowy

szt.

1

4

 

9

Trzewiki służbowe nieocieplane

para

1

3

 

10

Półbuty

para

1

3

 

11

Pas główny

szt.

1

5

 

12

Sznur galowy oficera

szt.

1

4

 

13

Szelki do spodni

szt.

1

4

 

14

Rękawiczki letnie białe

para

2

2

 

15

Łapki na kule rękawów

para

2

2

 

 

B. Dla policjantów motocyklowej eskorty honorowej

 

 

 

 

1

Czapka gabardynowa

szt.

1

3

 

2

Kask biały z osłoną twarzy

szt.

1

3

 

3

Kombinezon skórzany

kpl.

1

3

 

4

Buty motocyklisty

para

1

3

 

5

Kurtka gabardynowa galowa

szt.

1

3

 

6

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

3

 

7

Spodnie bryczesy

szt.

1

3

 

8

Koszula wyjściowa

szt.

2

2

 

9

Pas biały z poprzeczką

szt.

1

3

 

10

Rękawice motocyklisty

para

1

3

 

 

C. Dla policjantów pododdziałów honorowych oraz pocztów sztandarowych

 

 

 

 

1

Czapka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

5

 

2

Kurtka gabardynowa wyjściowa

szt.

1

5

 

3

Spodnie gabardynowe wyjściowe

szt.

1

5

 

4

Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

szt.

1

5

 

5

Płaszcz wyjściowy całoroczny

szt.

1

5

 

6

Krawat

szt.

1

2

 

7

Koszula wyjściowa

szt.

2

2

 

8

Pas główny

szt.

1

5

 

9

Sznur galowy oficera

szt.

1

5

 

10

Szelki do spodni

szt.

1

2

 

11

Rękawiczki skórzane

para

1

2

 

 

Uwagi:

1. Przedmioty określone w podzestawie A wydane etatowym członkom orkiestry po upływie okresu używalności przechodzą na ich własność.

2. Przedmioty określone w normie wydane policjantom motocyklowej eskorty honorowej oraz policjantom nieetatowych orkiestr, pododdziałów honorowych i pocztów sztandarowych stanowią własność jednostki. Wydaje się je na czas trwania uroczystości; po jej zakończeniu powinny być zwrócone do magazynu (szatni) jednostki.

3. Policjantom pododdziałów honorowych, orkiestr i pocztów sztandarowych można wydać spodnie bryczesy, buty bukatowe i pas główny z poprzeczką.

Norma umundurowania nr 8
dotycząca ubioru ćwiczebnego dla policjantów

Lp.

Przedmiot

Jed-
nostka miary

Pododdziały patrolowe, patrolowo-interwencyjne, przewodników psów służbowych

Pododdziały
antyterrorystyczne
oraz Biura do Walki
z Przestępczością
Zorganizowaną

Oddziały
prewencji oraz
szkoły i ośrodki
szkolenia Policji

Pozostałe
jednostki
organizacyjne
Policji

ilość

okres
używalności
w latach

ilość

okres
używalności
w latach

ilość

okres
używalności
w latach

ilość

okres
używalności
w latach

1

Beret w kolorze czarnym

szt.

1

3

2

Czapka zimowa antyterrorysty

szt.

_

_

 

2

_

_

 

_

3

Czapka typu sportowego (czarna)

szt.

1

2

1

2

1

do zużycia (3)

1

do zużycia (3)

4

Kurtka 3/4 z podpinką
i kamizelką (czarna)

kpl.

1

do zużycia (3)

1

do zużycia (3)

1

do zużycia (3)

1

do zużycia (4)

5

Mundur ćwiczebny
(czarny)

kpl.

1

do zużycia (1)

1

do zużycia (1)

1

do zużycia (1)

1

do zużycia (4)

6

Kombinezon antyterrorysty (plamiak)

szt.

_

_

2

2

_

_

_

_

7

Rękawice ćwiczebne

para

1

1

1

do zużycia (3)

8

Koszulka z krótkimi rękawami i napisem „POLICJA”

szt.

1

2

2

2

1

2

9

Pas brezentowy

szt.

1

3

1

3

1

do zużycia (4)

10

Zasobnik osobisty

szt.

1

do zużycia (6)

1

do zużycia (6)

1

do zużycia (6)

1

do zużycia (6)

11

Trzewiki specjalne

para

1

2

12

Oznaki stopnia
i emblematy

kpl.

wg przepisów rozporządzenia

wg przepisów rozporządzenia

wg przepisów rozporządzenia

wg przepisów rozporządzenia

 

Uwagi:

1. Policjantom w służbie kandydackiej, słuchaczom szkół oraz policjantom pododdziałów antyterrorystycznych nie przysługuje zasobnik osobisty.

2. Przedmioty wymienione pod lp. 1 nie przysługują policjantom Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną.

3. Policjanci przeniesieni na stałe do innej jednostki zabierają ze sobą posiadane przedmioty ubioru ćwiczebnego w przypadku wykonywania zadań o podobnym charakterze.

4. Policjanci kierowani na przeszkolenie do szkół Policji zabierają ze sobą otrzymane w jednostce przedmioty ubioru ćwiczebnego.

5. Policjanci wymienieni w podzestawach użytkują w zamian przedmiotów określonych pod lp. 3–5 i 7 umundurowanie „moro” (czapka ćwiczebna, mundur drelichowy, kurtka ćwiczebna z podpinką oraz rękawice ćwiczebne) do czasu wyczerpania zapasów.

6. Policjantom Zespołu Lotnictwa Policyjnego przysługuje dodatkowo kombinezon antyterrorysty (plamiak) – 1 kpl. na 2 lata.

Załącznik 7. [WZORY UMUNDUROWANIA, WIZERUNKU ORŁA I OZNACZEŃ IDENTYFIKACJI INDYWIDUALNEJ POLICJANTÓW OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM]

Załącznik nr 7

WZORY UMUNDUROWANIA, WIZERUNKU ORŁA I OZNACZEŃ IDENTYFIKACJI INDYWIDUALNEJ POLICJANTÓW OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

infoRgrafika

Ubiór ćwiczebny policjanta w okresie przejściowym

infoRgrafika

Wzór wizerunku orła

infoRgrafika

Wzór oznaczenia identyfikacji indywidualnej policjanta

Uwagi:

1. Liczby wyrażone cyframi arabskimi zaczynają się dla każdej jednostki od 101 wzwyż.

2. Ustala się w miejsce liczby wyrażonej cyframi rzymskimi dla Komendy Głównej Policji symbol KG, dla Stołecznej Komendy Policji liczbę wyrażoną cyfrą rzymską I, a dla pozostałych komend – liczby wyrażone cyframi rzymskimi w kolejności alfabetycznej jednostki.

Oznaczenia Komendy Głównej i komend wojewódzkich Policji

– Stołeczna Komenda Policji

I

– Komenda Wojewódzka Policji w Białej Podlaskiej

II

– Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

III

– Komenda Wojewódzka Policji w Bielsku-Białej

IV

– Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

V

– Komenda Wojewódzka Policji w Chełmie

VI

– Komenda Wojewódzka Policji w Ciechanowie

VII

– Komenda Wojewódzka Policji w Częstochowie

VIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Elblągu

IX

– Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

X

– Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

XI

– Komenda Wojewódzka Policji w Jeleniej Górze

XII

– Komenda Wojewódzka Policji w Kaliszu

XIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

XIV

– Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

XV

– Komenda Wojewódzka Policji w Koninie

XVI

– Komenda Wojewódzka Policji w Koszalinie

XVII

– Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

XVIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Krośnie

XIX

– Komenda Wojewódzka Policji w Legnicy

XX

– Komenda Wojewódzka Policji w Lesznie

XXI

– Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

XXII

– Komenda Wojewódzka Policji w Łomży

XXIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

XXIV

– Komenda Wojewódzka Policji w Nowym Sączu

XXV

– Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

XXVI

– Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

XXVII

– Komenda Wojewódzka Policji w Ostrołęce

XXVIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Pile

XXIX

– Komenda Wojewódzka Policji w Piotrkowie Trybunalskim

XXX

– Komenda Wojewódzka Policji w Płocku

XXXI

– Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

XXXII

– Komenda Wojewódzka Policji w Przemyślu

XXXIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

XXXIV

– Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

XXXV

– Komenda Wojewódzka Policji w Siedlcach

XXXVI

– Komenda Wojewódzka Policji w Sieradzu

XXXVII

– Komenda Wojewódzka Policji w Skierniewicach

XXXVIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Słupsku

XXXIX

– Komenda Wojewódzka Policji w Suwałkach

XL

– Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

XLI

– Komenda Wojewódzka Policji w Tarnobrzegu

XLII

– Komenda Wojewódzka Policji w Tarnowie

XLIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Toruniu

XLIV

– Komenda Wojewódzka Policji w Wałbrzychu

XLV

– Komenda Wojewódzka Policji w Włocławku

XLVI

– Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

XLVII

– Komenda Wojewódzka Policji w Zamościu

XLVIII

– Komenda Wojewódzka Policji w Zielonej Górze

XLIX

– Komenda Główna Policji

KG

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »