| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 czerwca 1997 r.

w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się, w każdym województwie, wojewódzki zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, zwany dalej „zespołem”.

2. Zadaniem zespołu jest koordynacja działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, będących następstwem działania sił przyrody lub wypadkami i katastrofami spowodowanymi rozwojem cywilizacyjnym, zwanych dalej „nadzwyczajnymi zagrożeniami”.

§ 2.
1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – wojewoda,

2) I zastępca – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

3) II zastępca – szef wojewódzkiego inspektoratu obrony cywilnej,

4) członkowie:

a) komendant wojewódzki Policji,

b) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego,

c) wojewódzki inspektor ochrony środowiska,

d) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,

e) dyrektor urzędu morskiego (w województwach nadmorskich),

f) komendant oddziału Straży Granicznej (w województwach nadgranicznych),

g) przedstawiciele wojewody właściwi w sprawach: ochrony zdrowia i środowiska, nadzoru weterynaryjnego i budowlanego oraz infrastruktury.

2. Przewodniczący, w miarę potrzeb i w zależności od rodzaju potencjalnych zagrożeń, może zapraszać do udziału w pracach zespołu inne osoby.

3. W sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub nadzwyczajnych zagrożeń ludzi bądź środowiska, występujących na terenie gminy, w posiedzeniu zespołu, na zaproszenie przewodniczącego, bierze udział przewodniczący zarządu tej gminy.

§ 3.
1. W zakresie koordynacji działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń zespół:

1) opiniuje projekty aktów prawnych wojewody dotyczące zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń,

2) analizuje i ocenia możliwości powstawania nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze województwa i na tej podstawie wypracowuje wnioski i propozycje dotyczące zapobiegania wystąpieniu tych zagrożeń,

3) opracowuje koncepcje likwidacji przewidywanych zagrożeń w aspekcie finansowym, materialnym i organizacyjnym,

4) ocenia opracowane przez poszczególnych członków zespołu, stosownie do ich kompetencji i zakresu działania, plany likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń oraz usuwania ich skutków,

5) opracowuje plany potrzeb materiałowo-technicznych i finansowych do realizacji przyjętych zadań,

6) tworzy, w ramach koordynacji, warunki organizacyjno-techniczne do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych,

7) analizuje przebieg akcji ratowniczych.

2. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia zespół:

1) podejmuje niezwłocznie działalność w miejscu i składzie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu,

2) analizuje przedstawioną przez członków zespołu właściwych w zakresie ich działania ocenę powstałej sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia oraz ocenia efektywność proponowanych zamierzeń ratowniczych,

3) koordynuje realizację przedsięwzięć mających na celu likwidację skutków nadzwyczajnego zagrożenia.

§ 4.
1. Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy.

2. W ramach zespołu mogą być tworzone podzespoły problemowe.

3. Szczegółowy tryb prac zespołu określa regulamin ustalony przez przewodniczącego.

§ 5.
1. Przewodniczący, w celu zapewnienia obsługi techniczno-operacyjnej, może organizować wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa i ochrony ludności, określając cel jego utworzenia, zakres zadań i tryb pracy.

2. Obsługę kancelaryjno-biurową zespołu zapewnia urząd wojewódzki.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »