| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lipca 1997 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi.

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) oraz art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnik działa w Ministerstwie Łączności.

3. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.

§ 2.
Do zadań i kompetencji Pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań służących rozwojowi telekomunikacji wiejskiej, a w szczególności:

1) systematyczna analiza i ocena stanu telekomunikacji wiejskiej,

2) przygotowywanie propozycji sposobów poprawy stanu telekomunikacji wiejskiej,

3) koordynowanie:

a) działań, w ramach prac Rady Ministrów, zmierzających do rozwoju telekomunikacji wiejskiej,

b) pomocy ze strony zagranicy dla telekomunikacji wiejskiej,

4) inicjowanie przedsięwzięć umożliwiających rozwój telekomunikacji wiejskiej.

§ 3.
Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Łączności, w szczególności:

1) przedstawia Radzie Ministrów lub poszczególnym ministrom propozycje działań i przedsięwzięć, zwłaszcza projekty zmian uregulowań prawnych zmierzających do usprawnienia telekomunikacji wiejskiej,

2) inicjuje oraz podejmuje działania w zakresie współpracy z bankami, a także instytucjami i organizacjami finansowymi, mające na celu gromadzenie środków finansowych i technicznych na budowę i rozwój telekomunikacji wiejskiej,

3) podejmuje działania w celu racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na rozwój telekomunikacji wiejskiej, planowanych w ustawie budżetowej,

4) współdziała z właściwymi organami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami organizacyjnymi w kształtowaniu i realizacji polityki kredytowej w zakresie telekomunikacji wiejskiej,

5) propaguje w środkach masowego przekazywania informacje o optymalnych sposobach i formach organizacji telefonizacji wsi,

6) prowadzi stałą współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w dziedzinie telekomunikacji wiejskiej,

7) współdziała z operatorami usług powszechnych na rzecz rozwoju telekomunikacji wiejskiej.

§ 4.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu niezbędnych informacji o stanie telekomunikacji wiejskiej i propozycji jej poprawy.
§ 5.
Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, wpływających na rozwój telekomunikacji wiejskiej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§ 6.
1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego działania,

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7.
Pełnomocnik może zlecać przeprowadzenie ekspertyz w określonym przedmiocie związanym z jego zadaniami.
§ 8.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Łączności.
§ 9.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Łączności.
§ 10.
Pełnomocnik przejmuje sprawy prowadzone dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi, ustanowionego rozporządzeniem, o którym mowa w § 11.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie zadań i kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi (Dz. U. Nr 24, poz. 103).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »