| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lipca 1997 r.

w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106 i Nr 80, poz. 510) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa terminy składania wniosków, zasady podziału i tryb przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społecznie, powstałego do dnia 31 grudnia 1995 r., wraz z odsetkami, zwanego dalej „zadłużeniem”, którą przyznaje się dla przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa spełniających warunki, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106 i Nr 80, poz. 510), zwanej dalej „ustawą”.

2. Wysokość dotacji budżetowej na spłatę zadłużenia określa się w kwocie nie wyższej od iloczynu tego zadłużenia oraz wskaźnika zmniejszenia wierzytelności objętych układem w postępowaniu układowym, zwanym dalej „układem”, wynikającego z tego postępowania, lub wskaźnika umorzenia wierzytelności, wynikającego z bankowego postępowania ugodowego, z zastrzeżeniem ust. 4–6.

3. Przez wskaźnik umorzenia wierzytelności, o którym mowa w ust. 2, rozumie się iloraz sumy kwot wierzytelności podlegających umorzeniu i zamianie na akcje (udziały) do kwoty wierzytelności ogółem, objętych ugodą bankową. Przepis stosuje się odpowiednio do wskaźnika zmniejszenia wierzytelności objętych układem.

4. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 50% zadłużenia.

5. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa wysokość dotacji, o której mowa w ust. 2, po uwzględnieniu przepisu ust. 4, jest ustalona wprost proporcjonalnie do udziału Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 1995 r.

6. Dotacja budżetowa ustalona zgodnie z przepisami ust. 2, 4 i 5 nie może być wyższa niż zadłużenie na dzień uprawomocnienia się ugody bankowej lub postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

§ 2.
1. Przedsiębiorstwa państwowe i spółki z udziałem Skarbu Państwa spełniające warunki, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, składają wniosek o przyznanie dotacji na restrukturyzację zadłużenia organowi założycielskiemu lub organowi reprezentującemu Skarb Państwa w spółce, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

2. Przedsiębiorstwa państwowe i spółki z udziałem Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, do otrzymania dotacji powinny wraz z wnioskiem przedstawić następujące informacje:

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa państwowego lub firmę spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz numer REGON,

2) nazwę organu założycielskiego przedsiębiorstwa państwowego lub organu reprezentującego Skarb Państwa w spółce,

3) kwotę zadłużenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, oraz kwotę tego zadłużenia na dzień uprawomocnienia się ugody bankowej lub postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, uzgodnione z właściwym miejscowo oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

4) kwotę wierzytelności ogółem i w podziale na poszczególne grupy wierzytelności, objętą ugodą bankową lub układem, wraz z wymienieniem warunków ugody lub układu dla każdej z tych grup i datą uprawomocnienia się ugody lub postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu,

5) wskaźnik zmniejszenia wierzytelności lub wskaźnik umorzenia wierzytelności, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3,

6) informację co do wysokości udziału Skarbu Państwa w kapitale akcyjnym (zakładowym) spółki na dzień 31 grudnia 1995 r.,

7) kwotę dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia, ustaloną zgodnie z § 1 ust. 2–6.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinny być dołączone:

1) kopia ugody bankowej wraz z ogłoszeniem banku o uprawomocnieniu się ugody lub postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, wraz z warunkami układu oraz klauzulą o dacie uprawomocnienia się tego postanowienia,

2) informacja o realizacji ugody bankowej lub układu,

3) kopia zawartego porozumienia z właściwym miejscowo oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie spłaty zadłużenia, jeżeli porozumienie takie zostało zawarte, wraz z informacją o wywiązywaniu sięz tego porożu mienia i opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne,

4) wstępne porozumienie z właściwym miejscowo oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia istniejącego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, wraz z informacją o opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli brak jest porozumienia, o którym mowa w pkt 3.

§ 3.
1. Organ założycielski lub organ reprezentujący Skarb Państwa w spółce, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego zgodnie z § 2 ust. 2 i zawierającego materiały wymienione w § 2 ust. 3 oraz stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, występuje do Ministra Finansów o przyznanie dotacji na spłatę zadłużenia, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku wraz z informacjami, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1–7, oraz datę uprawomocnienia się ugody bankowej lub postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

§ 4.
1. Minister Finansów dokonuje podziału dotacji według zasad określonych w § 1 i wydaje decyzje o przyznaniu z rezerwy celowej budżetu państwa środków na zwiększenie wydatków budżetowych organu założycielskiego lub organu reprezentującego Skarb Państwa w spółce na restrukturyzacjęzadłużenia dla przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

2. Organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego lub organ reprezentujący Skarb Państwa w spółce:

1) powiadamia przedsiębiorstwo państwowe lub spółkę z udziałem Skarbu Państwa o wysokości przyznanej dotacji,

2) przekazuje dotację do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zadłużenia przedsiębiorstw państwowych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, którym przyznana została dotacja na ten cel.

3. Przedsiębiorstwo państwowe lub spółka z udziałem Skarbu Państwa, po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości przyznanej dotacji, zawiera ostateczne porozumienie z właściwym miejscowo oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie warunków i terminów spłaty pozostałego zadłużenia.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »