| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 lipca 1997 r.

w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa rozkład czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”.

2. Wprowadza się rozkład czasu służby:

1) zmianowy – obowiązujący strażaków pełniących służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, z wyłączeniem dowódców i ich zastępców, a także obowiązujący strażaków pełniących służbę w pozostałych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach związanych z bezpośrednim organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych, z zapewnieniem bieżącego dozoru, oraz z wykonywaniem innych zadań wymagających ciągłości służby,

2) codzienny – obowiązujący pozostałych strażaków oraz strażaków pełniących służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych na stanowiskach nie związanych z bezpośrednim organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych.

§ 2.
1. Zmianowy rozkład czasu służby polega na pozostawaniu w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej na zmiany liczące 24 godziny, po których przysługuje 48 godzin wolnych od służby, po dziewięciu zaś kolejnych faktycznie pełnionych służbach przysługują dodatkowe 24 godziny wolne zamiast dziesiątej służby.

2. Rozpoczęcie zmiany, o której mowa w ust. 1, ustala się na godzinę 800, a jej zakończenie na godzinę 800 następnego dnia.

3. W wypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, za zgodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, może w niektórych jednostkach ratowniczo-gaśniczych ustalić godziny rozpoczęcia i zakończenia zmian odmiennie, jednak rozpoczęcie zmiany może nastąpić nie wcześniej niż o godz. 700 i nie później niż o godz. 830.

4. W ramach zmiany, o której mowa w ust. 1, okresy po 8 godzin przeznacza się odpowiednio na: wykonywanie zadań służbowych, odpoczynek i czuwanie.

5. Odpoczynek i czuwanie, o których mowa w ust. 4, mogą zostać przerwane akcją ratowniczą, alarmem ćwiczebnym lub potrzebą utrzymania podwyższonej gotowości operacyjnej.

6. W sytuacjach wymagających podwyższonej gotowości operacyjnej na obszarze rejonu, województwa lub kraju, w zmianowym rozkładzie czasu służby można wprowadzić 24-godzinną służbę, po której przysługują 24 godziny wolne od służby, bez dodatkowego czasu wolnego po 9 kolejnych służbach.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6, wprowadza komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na obszarze rejonu lub województwa i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na obszarze większym niż województwo.

8. Za służbę pełnioną poza rozkładem, o którym mowa w ust. 1, w tym również w rozkładzie, o którym mowa w ust. 6, strażakowi udziela się czasu wolnego w odpowiednim wymiarze.

§ 3.
1. Codzienny rozkład czasu służby polega na wykonywaniu zadań służbowych przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem ust. 4. Przepisy o dodatkowych dniach tygodnia nie będących dniami pracy w urzędach administracji państwowej stosuje się odpowiednio.

2. Rozpoczęcie służby w rozkładzie, o którym mowa w ust. 1, ustala się na godzinę 815, zakończenie zaś na godzinę 1615, chyba że szczególne potrzeby służby wymagają przedłużenia tego czasu.

3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami służby może być przerwany czas wolny po służbie, w rozkładzie określonym w ust. 1.

4. W ramach rozkładu, o którym mowa w ust. 1, strażaka można wyznaczyć do pozostawania w jednostce organizacyjnej w wymiarze 24 godzin, po których udziela się czasu wolnego w wymiarze 1 dnia roboczego.

5. Rozkład czasu służby, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje czasu pozostawania w dyspozycji przełożonego służbowego w miejscu zamieszkania.

6. Za służbę poza rozkładem, określonym w ust. 1, strażakowi udziela się czasu wolnego w odpowiednim wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Za służbę w niedzielę, święto lub w porze nocnej udziela się każdorazowo dnia wolnego, bez względu na czas trwania dodatkowej służby.

§ 4.
1. W sytuacjach, o których mowa w § 2 ust. 6, można wprowadzić służbę skoszarowaną strażaków bez względu na obowiązujący ich rozkład czasu służby. W czasie trwania służby skoszarowanej strażacy pozostają w ciągłej dyspozycji przełożonego służbowego we wskazanym miejscu.

2. Za służbę, o której mowa w ust. 1, strażakowi udziela się czasu wolnego w odpowiednim wymiarze.

§ 5.
W wypadkach, o których mowa w § 2 ust. 8, § 3 ust. 6 i 7 oraz § 4 ust. 2, czasu wolnego nie udziela się, jeżeli strażak otrzymał dodatek specjalny określony w przepisach o uposażeniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
§ 6.
Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do strażaków wyznaczonych na stanowiska nauczyciela akademickiego w zakresie wynikającym z wykonywania obowiązków dydaktycznych i naukowych określonych w planach studiów i programach nauczania.
§ 7.
Traci moc zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie określenia rozkładu czasu służby strażaków (Dz. Urz. KG PSP Nr 1–2, poz. 1 i Nr 3–4, poz. 6).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »