| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 sierpnia 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 3, art. 40 ust. 7 oraz art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 80, poz. 497) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239 oraz z 1995 r. Nr 136, poz. 670) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny być zatwierdzone przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem, po uzgodnieniu z właściwym zarządem drogi.”;

2) w § 8:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Dla dróg krajowych ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,80 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego.

3. Dla dróg wojewódzkich gminnych i lokalnych miejskich oraz zakładowych ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,40 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych:

1) zajęciem powyżej 20% szerokości jezdni – w wysokości 100 zł,

2) całkowitym zajęciem jezdni – w wysokości 200 zł.”;

3) skreśla się § 8a;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów (części obiektów lub urządzeń) nie związanych z funkcjonowaniem dróg, oprócz opłat za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 8, oraz opłat za umieszczenie w pasie drogowym reklam oraz obiektów handlowych i usługowych, o których mowa w § 10a, zarząd drogi pobiera jednorazową opłatę.

2. Opłata jednorazowa, o której mowa w ust. 1, za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynosi:

1) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem pkt 3 – 8 zł,

2) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym, z zastrzeżeniem pkt 3 – 16 zł,

3) na obiekcie mostowym – 160 zł.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jednorazową jak w ust. 2.

4. Nie pobiera się opłat jednorazowych za urządzenia istniejące lub których budowę rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz za urządzenia telekomunikacyjne.”;

5) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam zarząd drogi pobiera opłatę roczną.

2. Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym reklam oraz obiektów handlowych i usługowych jest uzależniona od miejsca lokalizacji, powierzchni reklamy lub powierzchni pasa drogowego zajętego przez obiekt.

3. Opłata roczna za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego oraz opłata za 1 m2 powierzchni reklamy wynoszą:

Lp.

Rodzaj dróg

Obiekty handlowe i usługowe

Reklamy

obszar
nie zabudowany

obszar
zabudowany

obszar
nie zabudowany

obszar
zabudowany

1

2

3

4

5

6

1

Autostrady i drogi ekspresowe

280

400

800

1000

2

Drogi krajowe oznakowane numerami jedno- i dwucyfrowymi

200

320

650

800

3

Pozostałe drogi krajowe

100

200

400

550

4

Drogi wojewódzkie

65

120

400

550

5

Drogi gminne i lokalne miejskie w miastach, w których przewodniczącym zarządu jest prezydent miasta

40

70

400

550

6

Pozostałe drogi gminne i lokalne miejskie

40

70

250

400”

 

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarząd drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, naliczanej na podstawie § 8 ust. 1, 2 i 3, podwyższonej o ryczałt za utrudnienia w ruchu ustalony na podstawie § 8 ust. 6.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządu drogi urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, z wyjątkiem reklam i obiektów handlowych lub usługowych, zarząd drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty naliczanej na podstawie § 10.

3. Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządu drogi reklamy i obiektu handlowego lub usługowego zarząd drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty naliczanej na podstawie § 10a.

4. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.”

§ 2.
 W wydanych zezwoleniach stawki opłat za umieszczenie reklamy w pasie drogowym obowiązują w okresie ważności zezwolenia.
§ 3.
 Począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia stawki opłat, o których mowa w § 8, 10 i 10a rozporządzenia, będą podlegały zmianom w stopniu odpowiadającym kwartalnemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 4.
 Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 5.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »