| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 11 sierpnia 1997 r.

w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przekazanie w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa może nastąpić na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. We wniosku należy wskazać położenie i powierzchnię nieruchomości, cel, na jaki ma być wykorzystana, oraz czas trwania zarządu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) opinię organu sprawującego zwierzchni nadzór nad jednostką składającą wniosek,

2) wyciąg z rejestru ewidencji gruntów i budynków, a także kopię lub wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości z wykreślonym przebiegiem jej granic,

3) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4) opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli w skład nieruchomości wchodzi obiekt wpisany do rejestru zabytków lub objęty ochroną konserwatorską, albo wojewódzkiego konserwatora przyrody, jeżeli w skład nieruchomości wchodzi obiekt przyrody prawnie chroniony.

§ 2.
1. Decyzja o przekazaniu w zarząd powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę jednostki przejmującej,

2) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, jeżeli są prowadzone,

3) określenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz celu, na jaki nieruchomość zostaje przekazana w zarząd,

4) termin przejęcia w zarząd i czas trwania zarządu,

5) określenie wysokości opłaty rocznej i sposobu jej uiszczania albo wskazanie podstawy niepobierania opłaty.

2. Decyzję przekazuje się do wiadomości gminie i rejonowemu organowi rządowej administracji ogólnej.

3. Koszty związane z przekazaniem nieruchomości w zarząd ponosi jednostka przejmująca.

§ 3.
1. Jeżeli przekazanie w zarząd mienia ma nastąpić w drodze umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484), jednostki przekazująca i przejmująca składają wspólny wniosek o zgodę do Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Do powyższego wniosku jednostki przekazująca i przejmująca dołączają dokumenty, o których mowa w § 1.

2. W umowie należy zamieścić w szczególności dane wymienione w § 2 ust. 1, a ponadto sposób zwrotu nakładów poniesionych na budynki i inne części składowe nieruchomości oraz termin przekazania mienia i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Odpis umowy oraz protokołu zdawczo-odbiorczego strony umowy niezwłocznie przekazują Agencji, gminie i rejonowemu organowi rządowej administracji ogólnej, a w przypadku wpisania obiektu do rejestru zabytków-także wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

§ 4.
Decyzja o wygaśnięciu zarządu powinna zawierać w szczególności:

1) przesłanki wygaśnięcia zarządu,

2) nazwę i siedzibę jednostki sprawującej zarząd,

3) oznaczenie decyzji albo umowy o przekazaniu w zarząd,

4) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, jeżeli są prowadzone,

5) termin zwrotu mienia.

§ 5.
1. Wydanie mienia przekazanego w zarząd lub zwrot mienia w razie wygaśnięcia zarządu stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym przez jednostkę przekazującą i przejmującą.

2. W razie likwidacji jednostki sprawującej zarząd, zwrotu mienia dokonuje osoba upoważniona do przeprowadzenia likwidacji tej jednostki.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać spis z natury przejmowanych nieruchomości wraz z częściami składowymi, w tym drzewostanów.

4. Spisu z natury dokonuje się według zasad prowadzenia rachunkowości.

§ 6.
1. Opłatę roczną z tytułu wykonywania zarządu uiszcza się, bez uprzedniego wezwania, na rachunek Agencji do dnia 15 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Obowiązek wnoszenia opłaty rocznej z tytułu wykonywania zarządu mieniem przekazanym w trybie określonym w § 2 i 3 powstaje z dniem protokolarnego wydania mienia.

3. W razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu w ciągu roku kalendarzowego opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania zarządu.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa:M. Pietrewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »