| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1997 r.

w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 i. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „strażakiem”, zalicza się następujące okresy:

1) okresy służby i pracy oraz inne okresy uwzględniane strażakom przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat, określone w przepisach o uposażeniu strażaków,

2) okres przewidziany programem nauczania w szkole wyższej w łącznym wymiarze nie większym niż 5 lat, pod warunkiem jej ukończenia.

§ 2.
Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi uposażenie przysługujące strażakowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli dla strażaka jest to korzystniejsze – uposażenie przysługujące mu w dniu wypłaty.
§ 3.
1. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez strażaka prawa do niej, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 5.

2. Wypłata nagrody jubileuszowej strażakowi, który nabył do niej prawo w okresie pobytu na urlopie wychowawczym, następuje niezwłocznie po zakończeniu tego urlopu.

§ 4.
Strażakowi zwalnianemu ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty inwalidzkiej, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, licząc od dnia zwolnienia, nagrodę wypłaca się w dniu zwolnienia ze służby.
§ 5.
1. Strażak jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych nie ma odpowiedniej dokumentacji.

2. Strażakowi, który w dniu udokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej nabywa prawo do dwóch lub więcej takich nagród, wypłaca się tylko jedną nagrodę, najwyższą.

3. Strażakowi, który nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej niższego stopnia, wypłaca się w terminie określonym w § 3 ust. 1 nagrodę niższą, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

§ 6.
Przepisy § 5 mają odpowiednie zastosowanie do strażaków, którzy z tytułu wejścia w życie rozporządzenia nabywają prawo do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych oraz gdy prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia nabywają w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia prawa do nagrody niższego stopnia.
§ 7.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do strażaków, którzy prawo do nagrody jubileuszowej, na warunkach określonych w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, nabyli począwszy od dnia 23 stycznia 1997 r.
§ 8.
Traci moc uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad przyznawania nagród jubileuszowych strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Monitor Polski Nr 12, poz. 84).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »