| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 26 sierpnia 1997 r.

w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369 i Nr 80, poz. 491) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania polowania,

2) tryb zawieszania i cofania uprawnień do wykonywania polowania,

3) szczegółowe zasady powoływania komisji egzaminacyjnej,

4) zakres i tryb przeprowadzania egzaminu,

5) wzór dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wynikających z nich uprawnień.

§ 2.
1. Uprawnienia do wykonywania polowania może uzyskać osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) odbyła roczny staż w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny oraz otrzymała opinię z odbytego stażu,

3) nie była skazana za przestępstwo określone w prawie łowieckim.

2. Uprawnienia do wykonywania polowania może także uzyskać osoba nie będąca obywatelem polskim, posiadająca prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca wymagania określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Z odbycia stażu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwolniona jest osoba posiadająca średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu leśnictwa oraz średnie rolnicze ze specjalizacją w zakresie gospodarki łowieckiej.

§ 3.
1. Uprawnienia do wykonywania polowania podlegają zawieszeniu na okres jednego roku w przypadku ukarania na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369 i Nr 80, poz. 491), zwanej dalej „Prawem łowieckim”.

2. Uprawnienia do wykonywania polowania podlegają cofnięciu w przypadku skazania na podstawie art. 52 lub art. 53 Prawa łowieckiego.

§ 4.
1. Komisję egzaminacyjną powołuje się w sześcioosobowym składzie spośród osób posiadających uprawnienia do wykonywania polowania.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) trzej przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego,

2) przedstawiciel wojewody,

3) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

4) przedstawiciel Policji.

3. Komisji egzaminacyjnej przewodniczy przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 5.
Zakres egzaminu obejmuje:

1) przepisy prawa łowieckiego,

2) etykę, tradycje i język myśliwski,

3) biologię gatunków zwierząt łownych,

4) gatunki zwierząt prawnie chronionych,

5) zasady: ochrony przyrody, prowadzenia gospodarki łowieckiej, wykonywania polowania, prowadzenia selekcji w populacjach zwierząt łownych oraz wyceny medalowej trofeów łowieckich,

6) budowę broni i amunicji myśliwskiej oraz zasady praktycznego i bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską,

7) wyposażenie myśliwskie,

8) kynologię myśliwską,

9) sposób zagospodarowania pozyskanej zwierzyny i preparowania trofeów łowieckich,

10) biologię ptaków łowczych, zasad ich układania oraz łowienia zwierzyny za pomocą ptaków łowczych,

11) umiejętności strzeleckie.

§ 6.
1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa w Polskim Związku Łowieckim pisemny wniosek zawierający dane personalne.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) fotokopię dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego miejsce stałego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) opinię z odbycia stażu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, albo

3) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§ 7.
1. Egzamin powinien odbyć się nie później niż w okresie sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wyznacza przewodniczący komisji i wysyła wnioskodawcy zawiadomienie co najmniej na 30 dni przed tym terminem.

3. Egzamin składa się z trzech części:

1) pisemnej w postaci testu,

2) ustnej,

3) sprawdzianu strzeleckiego.

§ 8.
1. Osoby przystępujące do części pisemnej egzaminu zgłaszają się w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji i wypełniają, w obecności komisji, arkusze testowe. Czas trwania testu nie może przekroczyć trzech godzin. Osoba, która prawidłowo wypełni test co najmniej w 75%, jest dopuszczona do części ustnej egzaminu.

2. Wyniki testu podaje się do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w miejscu przeprowadzenia egzaminu, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu egzaminu. W ogłoszeniu podaje się jednocześnie miejsce i termin części ustnej egzaminu, które należy wyznaczyć nie później niż wciągu 14 dni od daty odbycia testu.

3. Część ustna egzaminu obejmuje odpowiedź na trzy pytania; członkowie komisji mogą zadawać pytania uzupełniające. Osoba, która pozytywnie zdała część ustną egzaminu, dopuszczona jest do sprawdzianu strzeleckiego.

4. Wyniki części ustnej egzaminu podaje się do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w miejscu i dniu przeprowadzenia egzaminu. W ogłoszeniu podaje się jednocześnie miejsce i termin sprawdzianu strzeleckiego, które należy wyznaczyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbycia części ustnej egzaminu.

5. Sprawdzian strzelecki obejmuje ocenę umiejętności strzeleckich oraz sposobu bezpiecznego posługiwania się bronią.

6. Do ustalenia wyniku egzaminu stosuje się dwie oceny: pozytywną i negatywną. Wynik egzaminu ustala się większością głosów komisji egzaminacyjnej; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

7. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, obejmujący:

1) imię i nazwisko przewodniczącego komisji oraz imiona i nazwiska członków komisji,

2) datę i numer dokumentu ustalającego skład osobowy komisji,

3) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu,

4) stwierdzenie dopuszczenia do części ustnej egzaminu,

5) stwierdzenie dopuszczenia do sprawdzianu strzeleckiego,

6) datę i wynik egzaminu,

7) podpisy: przewodniczącego i członków komisji.

§ 9.
Osobie, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, Polski Związek Łowiecki wydaje dokument o zdaniu egzaminu, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§ 10.
Uzyskanie, zawieszenie oraz cofnięcie uprawnień do wykonywania polowania podlega wpisowi do dowodu członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: S. Żelichowski

Załącznik 1. [ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1997 r.
(poz. 657)

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »