REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 111 poz. 726

USTAWA

z dnia 22 sierpnia 1997 r.

o zmianie ustawy – Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego,”

b) w pkt 7 po wyrazie „montażu,” dodaje się wyraz „modernizacji,”

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych, niezbędny na cele:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego,”

d) w pkt 17 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.”;

2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,

3) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

4) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach,

5) ochronę dóbr kultury,

6) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.”,

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 9” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 6”;

3) w art. 7 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji”;

4) w art. 9 w ust. 1 oraz w art. 34 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w art. 5 ust. 1 pkt 5” zastępuje się wyrazami „w art. 5 ust. 1 pkt 3”;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych, zasady odpłatności z tego tytułu oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych,

2) systemy oceny zgodności, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b), dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze zarządzenia, wykaz wyrobów budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt 2.”;

6) w art. 13:

a) w ust. 3 wyrazy „pkt 3–5” zastępuje się wyrazami „pkt 3 i 4”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6.”;

7) w art. 14 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

8) w art. 20 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,”

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) uzgadnianie dokumentów technicznych, o których mowa w art. 10 ust. 3,”;

9) w art. 25 w pkt 2 po dwukrotnie użytym wyrazie „wyrobów” dodaje się wyraz „budowlanych”;

10) w art. 26 w pkt 1 po wyrazie „wyrobów” dodaje się wyraz „budowlanych”;

11) w art. 28 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

12) w art. 29:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) obiektów do neutralizacji ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę,

e) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,”

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż w okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska,”

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ogrodzeń,”

– w pkt 9 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegu morskiego, względnie brzegu morskich wód wewnętrznych, nie stanowiących konstrukcji oporowych,”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,”

– w pkt 6 skreśla się wyrazy „średniego i niskiego napięcia”,

– w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8–10 w brzmieniu:

„8) instalowaniu krat na obiektach budowlanych,

9) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych,

10) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu, objetych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych.”;

13) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5a, 9 i 10, oraz wykonywanie robót budowlanych wymienionych w art. 29 w ust. 2 pkt 1–7 i 10,

2) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20 m i wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach zabytkowych,

b) urządzeń na obiektach budowlanych o wysokości powyżej 3 m.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.”,

c) w ust. 3 wyrazy „o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 9 oraz w ust. 2” zastępuje się wyrazami „objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1”, a po wyrazach „jeżeli ich realizacja może” dodaje się wyrazy „naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub”;

14) w art. 32:

a) w ust. 4 w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,”

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze zarządzenia, wzór wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.”;

15) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.”;

16) w art. 34:

a) w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.”,

b) w ust. 3 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „, stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę,”

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy, modernizacji lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze zarządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego,

2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.”;

17) w art. 35:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „na przedstawiającego projekt”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.”;

18) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2. W przypadku naruszenia przepisu ust. 1, właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę.”;

19) w art. 37 w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1” dodaje się wyrazy „i art. 36a ust. 2”;

20) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. W stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwolenie na budowę może być wydane przez właściwy organ, po wyrażeniu opinii przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.”;

21) w art. 40 skreśla się wyrazy „ust. 1”;

22) w art. 41 w ust. 5 po wyrazie „gazu” dodaje się wyrazy „na potrzeby budowy”;

23) w art. 46 po wyrazach „dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania” dodaje się wyrazy „a także certyfikaty, deklaracje zgodności i oświadczenia, o których mowa w art. 10,”;

24) w art. 49 w ust. 1 kropkę po wyrazach „lub jego części” zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a jego istnienie nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”;

25) w art. 50 w ust. 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „jeżeli w tym terminie nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 51 ust. 1.”;

26) w art. 51:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „określającą czynności, jakie należy wykonać” zastępuje się wyrazami „nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, właściwy organ wydaje decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.”;

27) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisów art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu, w drodze decyzji.”;

28) w art. 57:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.”,

b) w ust. 3 wyraz „zawiadomienia” zastępuje się wyrazem „wniosku”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.”;

29) w art. 59:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1, w art. 57 ust. 1–4 lub w art. 58. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio.”;

30) w art. 62:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.”;

31) w art. 64:

a) w ust. 1 po wyrazach „dla każdego budynku” dodaje się wyrazy „oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2,”

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze zarządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.”;

32) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli nie użytkowany lub nie wykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich ukończenia.”;

33) w art. 68 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów,”;

34) w art. 70 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu.”;

35) w art. 71 w ust. 3 po wyrazach „o której mowa w art. 51” dodaje się wyrazy „ust. 1”;

36) w art. 72 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w ustępie tym wyrazy „Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji” oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki przeprowadzania oraz tryb postępowania w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, wykonywanych metodą wybuchową.”;

37) w art. 76 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „administracji państwowej” zastępuje się wyrazami „administracji rządowej”;

38) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. 1. Ustanawia się państwowy nadzór budowlany jako:

1) nadzór architektoniczno-budowlany,

2) specjalistyczny nadzór budowlany.

2. Państwowy nadzór budowlany sprawują:

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako naczelny organ administracji rządowej w sprawach nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 i 4,

2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jako centralny organ administracji rządowej w sprawach nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 i 4,

3) Minister Transportu i Gospodarki Morskiej jako naczelny organ administracji rządowej w sprawach specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego,

4) terenowe organy nadzoru architektoniczno-budowlanego,

5) terenowe organy specjalistycznego nadzoru budowlanego.

3. Organy administracji rządowej, właściwe w sprawach specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa, określają odrębne przepisy.”;

39) w art. 81 w ust. 2 wyrazy „art. 80 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 80 ust. 2 pkt 2”;

40) w art. 82 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pełni funkcje organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do wojewodów, w zakresie nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego,”;

41) w art. 84 w ust. 1 wyraz „Organami” zastępuje się wyrazami „Terenowymi organami”;

42) art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Art. 85. 1. Specjalistycznym nadzorem budowlanym obejmuje się obiekty i roboty budowlane w dziedzinie:

1) obronności państwa – służące celom wojskowym i innym dotyczącym obronności, usytuowane na ogrodzonych lub oznakowanych terenach zamkniętych,

2) bezpieczeństwa państwa – służące celom bezpieczeństwa oraz celom wojskowym, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Ochrony Państwa, na terenach zamkniętych,

3) transportu kolejowego – usytuowane na obszarach kolejowych, w zakresie budowy i eksploatacji dróg szynowych wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu kolejowego budynkami, budowlami i urządzeniami oraz urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych, służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych, z wyjątkiem budynków użyteczności publicznej i przeznaczonych wyłącznie na pobyt ludzi, wraz z urządzeniami związanymi z tymi budynkami,

4) górnictwa – na terenach zamkniętych będących w dyspozycji zakładów górniczych,

5) budownictwa morskiego – usytuowane na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, a także innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,

6) inżynierii wodnej – hydrotechniczne piętrzące, upustowe, regulacyjne, przeciwpowodziowe, melioracji podstawowych oraz kanały i inne obiekty służące kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

7) dróg publicznych – wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

8) lotnisk cywilnych – wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

2. Rada Ministrów, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, może określić, w drodze rozporządzenia, także inne, niż wymienione w ust. 1, obiekty i roboty budowlane, objęte specjalistycznym nadzorem budowlanym.”;

43) po art. 85 dodaje się art. 85a i art. 85b w brzmieniu:

„Art. 85a. 1. Terenowymi organami specjalistycznego nadzoru budowlanego są, w zakresie określonym w:

1) art. 85 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 8 oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 85 ust. 2 – wojewodowie, jako organy pierwszej instancji,

2) art. 85 ust. 1 pkt 3 – okręgowi inspektorzy kolejowego nadzoru budowlanego,

3) art. 85 ust. 1 pkt 7:

a) wojewodowie, jako organy pierwszej instancji, w odniesieniu do dróg krajowych,

b) kierownicy urzędów rejonowych jako organy pierwszej instancji w odniesieniu do pozostałych kategorii dróg publicznych.

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, określi, w drodze rozporządzenia, wewnętrzną organizację i szczegółowy zakres działania terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego oraz obszar ich działania.

Art. 85b. Nie mogą podlegać przekazaniu, w drodze porozumienia, organom samorządu terytorialnego uprawnienia wojewodów i kierowników urzędów rejonowych w sprawach:

1) nadzoru architektoniczno-budowlanego, w których inwestorem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inny podmiot mienia komunalnego,

2) specjalistycznego nadzoru budowlanego.”;

44) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Do właściwości organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego należą sprawy i związane z nimi środki działania określone w ustawie, z wyjątkiem wydawania:

1) uprawnień określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1–5,

2) decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę albo nakazującej rozbiórkę.

2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy budynków o kubaturze do 300 m3, służących do eksploatacji linii kolejowych oraz innych obiektów specjalistycznych, związanych z utrzymaniem ruchu i usytuowanych na obszarach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, zajętych przez urządzenia transportu kolejowego.

3. Organy specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa państwa, górnictwa oraz budownictwa morskiego, przy wydawaniu pozwolenia na budowę, są obowiązane do egzekwowania posiadania przez inwestora zgody właściwego organu na projektowane rozwiązania w zakresie:

1) granic projektowanego terenu zamkniętego,

2) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg publicznych, ulic i placów położonych poza granicami terenów zamkniętych, portów i przystani morskich,

3) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg i linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenów zamkniętych, portów i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.”;

45) w art. 87:

a) w ust. 1:

– w zdaniu wstępnym wyrazy „art. 80 pkt 2–4” zastępuje się wyrazami „art. 80 ust. 2 pkt 2–5 i ust. 3”,

– w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze zarządzenia, wzór i zakres ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.”;

46) w art. 89:

a) w ust. 1 wyrazy „producenta wyrobów budowlanych” zastępuje się wyrazami „dostawcy wyrobów budowlanych w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organy państwowego nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia, w określonym terminie, odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba obowiązana do ich dostarczenia. Na postanowienie przysługuje zażalenie.”;

47) art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91. Kto:

1) udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów,

2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych,

podlega karze pozbawienia wolności do roku albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.”;

48) w art. 92 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 70” zastępuje się wyrazami „art. 70 ust. 1”;

49) w art. 93:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby budowlane nie dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, naruszając przepisy art. 10,”

b) w pkt 3 wyrazy „art. 28 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 28”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,”

d) w pkt 9 wyrazy „art. 64” zastępuje się wyrazami „art. 64 ust. 1 i 3”,

e) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2,”

f) w pkt 10 po wyrazie „wyrobów” dodaje się wyraz „budowlanych”;

50) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu państwowego nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.”;

51) w art. 99 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „art. 85 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „art. 80 ust. 2 pkt 3 i ust. 3”;

52) w art. 100 wyrazy „dopuszczenia się tego czynu” zastępuje się wyrazami „zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,”;

53) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, może określić, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie objętym specjalistycznym nadzorem budowlanym w dziedzinie transportu kolejowego.”

Art. 2.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 wyraz „ekorozwój” zastępuje się wyrazami „rozwój zrównoważony”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 po wyrazie „należy” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego,”

b) w ust. 2 wyrazy „administracji państwowej” zastępuje się wyrazami „administracji rządowej”;

3) w art. 6 w ust. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych,”

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu;

„5a) obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,”

c) w pkt 6 po wyrazach „oczyszczania ścieków” dodaje się wyrazy „a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych”,

d) w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) obszary przewidywane do realizacji zadań i programów wynikających z polityki, o której mowa w ust. 2.”;

4) w art. 8 w ust. 4 po wyrazie „planistycznych” dodaje się wyrazy „oraz zakres i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu”;

5) w art. 10 w ust. 1:

a) w pkt 2 po wyrazach „wraz z urządzeniami pomocniczymi” dodaje się wyrazy „a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,”

b) w pkt 6 wyraz „urządzania” zastępuje się wyrazem „zagospodarowania”,

c) w pkt 8 wyrazy „i kulturowego,” zastępuje się wyrazami .„kulturowego i zdrowia ludzi,”;

6) w art. 11 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

7) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „przedmiot i zakres jego ustaleń” zastępuje się wyrazami „na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń, o którym mowa w art. 10 ust. 1”;

8) w art. 13:

a) w ust. 1:

– w pkt 3 po wyrazie „publicznych,” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem zadań związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej w granicach pasa drogowego,”

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dla obszarów, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 5a,”

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Za zadanie dla realizacji celów publicznych może być także uznane, na wniosek właściwego ministra lub wojewody, zadanie służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, realizowane w całości ze środków własnych inwestora. Do zadania takiego stosuje się przepisy rozdziału 6 ustawy, a zobowiązania, o których mowa w art. 62 ust. 6 i art. 65 ust. 1, obciążają inwestora.”;

9) w art. 15:

a) w ust. 1 po wyrazach „bezskutecznym upływie” dodaje się wyrazy „lub upływie jednego roku od dnia podjęcia tej uchwały i nieuchwalenia przez radę gminy planu,”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 14 i art. 18 stosuje się odpowiednio.”;

10) w art. 18 w ust. 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) bada spójność rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium, o którym mowa w art. 6,”,

b) w pkt 4:

– w zdaniu wstępnym po wyrazach „projekt planu” dodaje się wyrazy „, stosownie do jego zakresu,”

– w lit. c) na końcu dodaje się wyrazy „jeżeli obszar objęty projektem planu przylega do granic tych gmin lub gdy ustalenia planu mogą naruszać ich interes prawny,”

– po lit. e) dodaje się lit. f) i g) w brzmieniu:

„f) dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

g) właściwym zarządem drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu może mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę.”,

c) w pkt 6 na końcu dodaje się wyrazy „a także zapewnia informację o wyłożonym projekcie i umożliwia uzyskanie, za zwrotem kosztów, kopii, wypisów i wyrysów,”

d) w pkt 11 przecinek na końcu skreśla się i dodaje się wyrazy „oraz informuje o wynikach badań, o których mowa w pkt 2a,”;

11) w art. 19 w ust. 1 po wyrazach „pkt 3” dodaje się wyrazy „i 4”;

12) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Naruszenie trybu postępowania oraz właściwości organów określonych w art. 18 powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.”,

b) w ust. 2 wyrazy „do dokonania zmiany” zastępuje się wyrazami „w celu uzyskania zgodności projektu planu z prawem”;

13) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.”;

14) w art. 36 w ust. 2 i 3 po wyrazie „właściciel” dodaje się wyrazy „lub użytkownik wieczysty”;

15) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.”;

16) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Zmiana zagospodarowania terenu polegająca w szczególności na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Nie wymagają ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) roboty budowlane polegające na modernizacji, remoncie lub montażu, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku lub jego części, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

2) roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.”;

17) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie;

„1. W sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu orzeka się, w drodze decyzji, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, na podstawie przepisów szczególnych.”,

b) w ust. 3 po wyrazie „terenu” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b,”

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a, 3b i 3c w brzmieniu:

„3a. W odniesieniu do terenów zamkniętych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje właściwy organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

3b. W stosunku do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego.

3c. W przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącą terenu położonego w granicach jednego województwa, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na obszarze właściwości którego znajduje się większa część terenu inwestycji, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.”,

d) w ust. 4:

– w zdaniu wstępnym wyrazy „wymagają uzgodnienia” zastępuje się wyrazami „wydaje się po uzgodnieniu”,

– w pkt 2 wyraz „terenowym” zastępuje się wyrazem „wojewódzkim”,

– w pkt 4 po wyrazie „obszarów” dodaje się wyrazy „i obiektów”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dyrektorem właściwego urzędu morskiego, w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, ochronnego, morskich portów i przystani,”

– po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) właściwym organem państwowego nadzoru górniczego, w odniesieniu do terenów górniczych.”;

18) w art. 41:

a) w ust. 2 w pkt 1 dodaje się na końcu wyrazy „przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i najbliższe otoczenie tego terenu,”

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „na rzecz gminy”;

19) w art. 42 w ust. 1 w pkt 4 dodaje się na końcu wyrazy „i komunikacji”;

20) w art. 44:

a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Na postanowienie to stronie nie przysługuje zażalenie.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, z zastrzeżeniem ust. 5a, w przypadku stwierdzenia przez wojewodę niezgodności z prawem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, usuwa te niezgodności.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W stosunku do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego czynności, o których mowa w ust. 2 i 4, wykonuje dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego.”;

21) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla obszarów nie wymienionych w ust. 1, a w odniesieniu do których nastąpiło ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub nie dokonano jego zmiany, stosuje się odpowiednio przepisy art. 44 albo ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”;

22) w art. 46:

a) w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku inwestycji liniowych wprowadzonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których inwestycje te mają być realizowane, przekazuje się informacje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”;

23) w art. 48 po wyrazach „prezydent miasta” dodaje się wyrazy „,z zastrzeżeniem art. 50a,”;

24) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. 1. W stosunku do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego wydaje decyzje, o których mowa w art. 48 pkt 1, oraz wykonuje czynności, o których mowa w art. 49 i art. 50.

2. W gminach, w granicach których znajdują się morskie wody wewnętrzne, wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, następuje po uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta.”;

25) w art. 55, w art. 58 w ust. 1 oraz w art. 59 w ust. 2 wyrazy „administracji państwowej” zastępuje się wyrazami „administracji rządowej”;

26) w art. 56 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w trybie prac nad strategią rozwoju kraju sporządza i aktualizuje koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, określającą zwłaszcza przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania i cele oraz kierunki tej polityki.

2. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych przedstawia Radzie Ministrów koncepcję, o której mowa w ust. 1. Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja ta będzie stanowić podstawę sporządzania programów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.”;

27) w art. 57:

a) w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „oraz obszary przewidywane do realizacji tej polityki.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W studium umieszcza się także wpisane do rejestru zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych oraz obszary przewidywane do realizacji tej polityki.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Studium podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, w odniesieniu do pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich.”;

28) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb sporządzania programów oraz negocjacji warunków wprowadzania zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.”

Art. 3.
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 145) w art. 42 w ust. 2 skreśla się pkt 8.
Art. 4.
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 w ust. 1 skreśla się wyrazy „obszaru funkcjonalnego”;

2) w art. 57 po wyrazie „budowlanych” dodaje się wyrazy „usytuowanych na terenach zamkniętych”;

3) w art. 59 w ust. 1 po wyrazie „budowlanych” dodaje się wyrazy „usytuowanych na terenie zamkniętym w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego”;

4) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. Właściwy organ państwowego nadzoru górniczego wydaje pozwolenie na budowę, użytkowanie i rozbiórkę obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych zakładu górniczego.”;

5) w art. 62 po wyrazie „budowlanych” dodaje się wyrazy „usytuowanych na terenie zamkniętym”;

6) w art. 145 skreśla się wyrazy „obszaru funkcjonalnego”;

7) art. 146 otrzymuje brzmienie:

„Art. 146. Do czasu uchwalenia planów, o których mowa w art. 53, pozostają w mocy decyzje o ustanowieniu filarów ochronnych oraz zezwolenia na eksploatację w granicach tych filarów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.”

Art. 5.
1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych materiałów budowlanych, wydane przed dniem 1 stycznia 1995 r., do czasu wygaśnięcia ich ważności, uznaje się jako aprobaty techniczne.

2. Do czasu wygaśnięcia ważności normy branżowej za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje się wyroby budowlane, na które wydano certyfikat lub deklarację zgodności z normą branżową.

Art. 6.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.
Art. 7.
1. Prezes Rady Ministrów, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA