| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych sferach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej sfery ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wydatki inwestycyjne – faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia wydatki nie zwrócone podmiotowi w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te, w całości lub części, podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane na:

a) zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie sfery, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grup 3–6 i 8, oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, oraz na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,

b) zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrup 10 i 11, podgrupy 12 rodzaju 123, podgrupy 13 oraz do grupy 2 podgrup 20 i 22–24, podgrupy 25 rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29 rodzaju 293 i 296,

c) spłatę wartości składników, o których mowa pod lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub w innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592 i Nr 107, poz. 685} oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538 i Nr 96, poz. 592), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,

2) wyroby wytworzone na terenie strefy – wyroby uzyskane w wyniku wytworzenia (przetworzenia lub obróbki), wykonane na terenie strefy, jeżeli wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług wszystkich użytych do ich wytworzenia materiałów (składników, surowców, komponentów, części) wytworzonych poza strefą nie przekracza 70% zapłaconej za wyroby ceny pomniejszonej o podatek od towarów i usług,

3) dochód – podstawę opodatkowania ustaloną, odpowiednio, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) inkubator przedsiębiorczości – specjalnie przygotowany obiekt, w którym Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje nowo powstającym lub już istniejącym małym przedsiębiorstwom pomieszczenia biurowe i powierzchnię produkcyjną, dostęp do urządzeń oraz wielorakie usługi, w celu przygotowania tych przedsiębiorstw do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej; czas funkcjonowania podmiotów gospodarczych w ramach inkubatora przedsiębiorczości nie może przekroczyć 2 lat.

2. W zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496), zwanym dalej „zezwoleniem”, wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać określona jako jeden z warunków, ze względu na przedmiot lub zakres działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, w wysokości przekraczającej 70%, zróżnicowanej w poszczególnych latach prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy.

3. Do usług wykonywanych na terenie strefy stosuje się odpowiednio przepis ust. 1 pkt 2.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na terenie strefy wyłącza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, paliw silnikowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, a także prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503).”;

3) w § 4:

a) skreśla się wyrazy „,o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600), zwanego dalej «zezwoleniem»”,

b) w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy „i usług wspomagających transport lotniczy (klasa 63.23)”,

c) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) działalności prowadzonej w inkubatorze przedsiębiorczości znajdującym się na terenie strefy,

8) działalności w zakresie przetwarzania i rozlewu paliw silnikowych (klasa 50.50 i 51.51)”;

4) w § 5;

a) w ust. 1:

– skreśla się wyrazy „lecz nie dłużej niż do końca 15 roku od dnia jej ustanowienia”,

– skreśla się pkt 2,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w wysokości 10% dochodu na każdych 10 pracowników zatrudnionych przez podmiot, jednakże zwolnienie to nie może wynieść mniej niż 10% i więcej niż 100% miesięcznego dochodu.”,

b) w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem przepisu § 6”,

c) w ust. 4 wyraz „towarów” zastępuje się wyrazem „wyrobów”,

d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, pracujących w danym miesiącu roku podatkowego. Liczbę pracowników ustala się w przeliczeniu na pełne etaty jako średnią miesięczną.

6. Zwolnienie z podatku dochodowego może uzyskać podmiot mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy.”;

5) w § 7:

a) skreśla się ust. 2,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazem „ust. 1”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, nie mający prawa do zwolnień, może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 4,0, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78).

2. Podwyższenie stawek amortyzacji może mieć zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia.”;

7) W § 11:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podmiot, o którym mowa w ust, 1, może, po uzyskaniu zezwolenia, korzystać ze zwolnień od podatku, o których mowa w § 5 i 6, albo preferencji, o których mowa w § 9 i 10, z tym że przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, uwzględnia się wyłącznie osoby zatrudnione po uzyskaniu zezwolenia.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także do podmiotów utworzonych w wyniku przekształcenia (podziału, łączenia) podmiotów, które prowadziły działalność gospodarczą na terenie, na którym następnie ustanowiono strefę.”;

8) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z nich skorzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:

1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochody budżetu państwa, przekraczające odrębnie z każdego tytułu (w tym odrębnie w każdym z podatków) 3% kwot należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zaległości we wpłatach nie mogą przekroczyć 3% kwoty podatku należnego, lub

2) przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 ust. 1, z którymi związane były zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 9 ust. 1, lub

3) ustaną okoliczności do zaliczania środków trwałych przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub

4) maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 ust, 1 pkt 1 lit. a), zostaną oddane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub

5) otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub

6) zostanie postawiony w stan likwidacji, z wyjątkiem przedsiębiorstwa likwidowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, lub zostanie ogłoszona jego upadłość.”.

§ 2.
 Podmioty, które uzyskały zezwolenie w okresie dwóch lat od dnia ustanowienia strefy, mogą dokonywać wyboru podstawy zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów obowiązujących w dniu uzyskania zezwolenia.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »