REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 121 poz. 769

USTAWA

z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”.

2. Rejestr składa się z:

1) rejestru przedsiębiorców,

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

3) rejestru dłużników niewypłacalnych.

Art. 2.
1. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe mające siedzibę w miastach będących siedzibą wojewody i obejmujące swoją właściwością obszar województwa, zwane dalej „sądami rejestrowymi”.

2. Urzędy skarbowe i gminy jako zadania zlecone wykonują czynności pomocnicze związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:

1) wglądu do Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD),

2) dostępu do urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą,

3) informacji o wysokości opłat określonych ustawą, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

Art. 3.
Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru.
Art. 4.
1. Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Centralną Informacją”, z oddziałami przy sądach rejestrowych.

2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru w systemie informatycznym,

2) prowadzenie zbioru informacji Rejestru,

3) udzielanie informacji z Rejestru.

3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia z Rejestru, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

4. Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru.

5. Dochody uzyskane z opłat, o których mowa w ust. 4, przeznacza się na usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych, a w szczególności na koszty ich działalności podstawowej oraz zakupy inwestycyjne.

Art. 5.
Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 4,
Art. 6.
Minister Sprawiedliwości określa:

1) w drodze rozporządzenia ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz szczegółowe zasady udzielania informacji z Rejestru,

2) w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru.

3) w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe danych rejestrowych do Centralnej Informacji.

Art. 7.
Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 8.
1. Rejestr jest jawny.

2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.

3. Każdy ma prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze.

Art. 9.
Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
Art. 10.
1. Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych osób prawnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców.

2. Do przeglądania akt rejestrowych innych podmiotów niż określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepis art. 525 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 11.
1. W aktach rejestrowych prowadzi się zbiór wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Rejestru.

2. Każdy ma prawo zapoznać się z wzorami podpisów, o których mowa w ust. 1.

Art. 12.
1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

Art. 13.
Wszystkie wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 14.
Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.
Art. 15.
1. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

2. W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.

3. Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.

Art. 16.
Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w Rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł wiedzieć o wpisie.
Art. 17.
1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Art. 18.
1. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

2. Jeżeli do Rejestru wpisana jest spółka jawna lub komandytowa, odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Art. 19.
1. Wpis do Rejestru dokonywany jest na wniosek, chyba że przepis szczególny zezwala na wpis z urzędu.

2. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2, nieprawidłowo wypełniony lub nienależycie opłacony, podlega zwróceniu. Przepisów art. 130 § 1–3 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory urzędowych formularzy.

Art. 20.
1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.

2. W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skuteczne lub wykonalne z chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia zamieszcza się z urzędu.

4. Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie.

Art. 21.
Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy a także banki i notariusze są obowiązani, bez zbędnej zwłoki, informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z urzędu.
Art. 22.
Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 23.
1. Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.

2. Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z prawdziwym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

Art. 24.
1. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nałoży grzywnę na obowiązanych. Art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

2. Sąd rejestrowy może ponowić grzywnę, o której mowa w ust. 1.

Art. 25.
Jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa w art. 24, spółka jawna lub komandytowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków określonych w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.
Art. 26.
1. Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nie przekraczający roku oraz zawiesić działalność organu, który był obowiązany do wykonania tych obowiązków.

2. Postanowienie sądu rejestrowego o ustanowieniu kuratora jest skuteczne z chwilą jego wydania.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób prawnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 50.

Art. 27.
Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie stosowania grzywny, o której mowa w art. 24, ustanowienia kuratora i zawieszenia działalności organu przysługuje zażalenie.
Art. 28.
Kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 jest obowiązany niezwłocznie przeprowadzić czynności związane z wyborem lub powołaniem władz osoby prawnej, dla której został ustanowiony. Kurator ma uprawnienia organów statutowych do przeprowadzenia wyborów lub powołania władz osoby prawnej.
Art. 29.
Kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, jeżeli nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane lub powołane władze nie wykonują obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
Art. 30.
Kurator składa wniosek o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, dla której został ustanowiony, jeżeli stwierdzi, że istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.
Art. 31.
Sąd rejestrowy, na wniosek osoby prawnej, może odwołać kuratora przed upływem terminu, na który został ustanowiony, jeżeli władze osoby prawnej wykonają obowiązki, o których mowa w art. 24 ust. 1.
Art. 32.
W okresie zawieszenia działalności organu, do czasu wyboru lub powołania nowych władz, kurator może, za zezwoleniem sądu rejestrowego, podejmować konieczne czynności zarządu majątkiem osoby prawnej, dla której został ustanowiony.
Art. 33.
1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu uzasadnionych wydatków, które poniósł w związku ze swoimi czynnościami.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje postanowieniem sąd rejestrowy w wysokości stosownej do zakresu dokonanych przez kuratora czynności.

3. Koszty działania kuratora obciążają solidarnie osobę prawną, dla której został ustanowiony, oraz członków jej organu pełniącego funkcję zarządu.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do prowadzenia egzekucji w zakresie należnych kuratorowi kosztów.

Art. 34.
1. Podmioty wpisane do Rejestru są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie ich działalności, do oznaczonych osób, następujące dane:

1) firmę lub nazwę,

2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

3) siedzibę i adres,

4) numer w Rejestrze.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych.

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sąd rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku.

4. Grzywna, o której mowa w ust. 3, nie może być wyższa niż 5 000 złotych.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.

Art. 35.
1. Ilekroć do Rejestru wpisuje się:

1) osobę fizyczną – zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności, zwany dalej „numerem PESEL”,

2) inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zwany dalej „numerem REGON”.

2. W przypadku gdy osobę fizyczną wpisuje się do Rejestru jako przedsiębiorcę, zamieszcza się także nadany jej numer REGON.

Rozdział 2

Rejestr przedsiębiorców

Art. 36.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących przedsiębiorców:

1) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

2) spółek jawnych,

3) spółek komandytowych,

4) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

5) spółek akcyjnych,

6) spółdzielni,

7) przedsiębiorstw państwowych,

8) jednostek badawczo-rozwojowych,

9) przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorstwami zagranicznymi”,

10) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,

11) innych osób prawnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,

12) oddziałów zagranicznych spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjnych działających w Polsce.

Art. 37.
1. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru.

2. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia innego podmiotu lub połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenia poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia lub przekształcenia podmiotu, wymaganego zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Art. 38.
W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) dla każdego podmiotu:

a) oznaczenie jego formy prawnej,

b) jego numer REGON,

c) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji działalności gospodarczej,

2) w przypadku osoby fizycznej – jej oznaczenie zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

3) w przypadku spółki jawnej lub komandytowej:

a) firmę, pod którą działa,

b) oznaczenie wspólników spółki jawnej zgodnie z art. 35,

c) oznaczenie wspólników spółki komandytowej zgodnie z art. 35,

4) w przypadku innych podmiotów niż określone w pkt 2 i 3 nazwę lub firmę, pod którymi działają,

5) dla osób fizycznych, o których mowa w pkt 2 i 3 lit. b) i c), zamieszcza się również informacje o:

a) pozostawaniu w związku małżeńskim,

b) zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej,

c) zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

6) dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców:

a) jego siedzibę i adres,

b) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały (filie) – także ich siedzibę i adres,

c) w przypadku osoby fizycznej – również jej miejsce zamieszkania i adres,

7) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wspólników oraz ilość i wysokość posiadanych przez nich udziałów; jeżeli w spółce jest więcej niż 50 wspólników, wpisuje się wyłącznie wspólników, których udziały przekraczają 2%,

8) w przypadku spółki akcyjnej – akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz pakiety akcji podlegające obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych, zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych,

9) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego – organ założycielski,

10) w przypadku spółdzielni – założycieli,

11) w przypadku fundacji – fundatorów,

12) w przypadku jednostki badawczo-rozwojowej – podmiot tworzący jednostkę,

13) w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego – nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa w Polsce, wraz z adresem tej osoby,

14) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności,

15) w przypadku spółki akcyjnej – wysokość kapitału akcyjnego, liczbę i wartość nominalną akcji, ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania; wzmiankę, jaka część kapitału akcyjnego została wypłacona przed zarejestrowaniem, a jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności,

16) w przypadku spółki komandytowej – wysokość sumy komandytowej, przedmiot wkładu każdego komandytariusza z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe,

17) w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną:

a) datę statutu lub umowy, wzmiankę o ich złożeniu oraz o zmianie,

b) czas, na który podmiot został utworzony,

18) w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego – oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa w Polsce, oraz numer i datę tego zezwolenia,

19) w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – oznaczenie terytorialnego zakresu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą uznania towarzystwa przez Ministra Finansów za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa.

Art. 39.
W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji,

2) oznaczenie organów nadzoru i innych organów podmiotu, jeżeli są powołane, oraz ich składy osobowe,

3) dotyczące prokurentów oraz zakresu prokury.

Art. 40.
W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) przedmiot działania według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD),

2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, z oznaczeniem daty ich złożenia,

3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości,

4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

5) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółek akcyjnych oraz spółdzielni – sprawozdania z ich działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają ich złożenia do sądu rejestrowego,

6) posiadane udziały i akcje innych spółek, jeżeli ich nabycie podlegało obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Art. 41.
W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane dotyczące:

1) zaległości podatkowych i celnych objętych egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 30 dni od daty wszczęcia egzekucji; daty wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokości egzekwowanych kwot, daty i sposobu zakończenia egzekucji,

2) zaległości na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych objętych egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 30 dni od daty wszczęcia egzekucji; daty wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokości egzekwowanych kwot, daty i sposobu zakończenia egzekucji,

3) wierzycieli podmiotu oraz ich wierzytelności, jeżeli posiadali tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie zostali zaspokojeni w ciągu 30 dni od dnia wezwania do zapłaty,

4) informacji o zarządzeniach tymczasowych dotyczących roszczeń dochodzonych przeciwko podmiotowi, jeżeli sąd rozpoznający sprawę wydał zarządzenie tymczasowe nakazujące wpis takiej informacji,

5) informacji o złożonych wnioskach o otwarciu postępowania układowego lub wnioskach o ogłoszeniu upadłości oraz informacji o otwarciu postępowania układowego lub o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu tych postępowań lub uchyleniu układu,

6) osoby syndyka.

Art. 42.
Dane wymienione w art. 41 nie są objęte domniemaniem określonym w art. 17 ust. 1, a wpisy tych danych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Art. 43.
W dziale 5 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora.
Art. 44.
W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) informację o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego,

2) osobę likwidatora, zarządcy lub zarządcy komisarycznego,

3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki,

4) połączenie z innymi podmiotami lub przekształcenie podmiotu w inny sposób,

5) numer i datę zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia lub przekształcenia podmiotu, wymaganego zgodnie przepisami o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Art. 45.
1. Wpisów w dziale 5 rejestru przedsiębiorców dokonuje się z urzędu.

2. Dane, o których mowa w art. 40 pkt 6 w dziale 3 rejestru przedsiębiorców, mogą być wpisane z urzędu, na podstawie informacji uzyskanych od organów wymienionych w art. 21 albo od wierzycieli.

3. Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców dokonuje się na wniosek wierzycieli,

4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców dokonuje się z urzędu, jeżeli likwidatora ustanowiono z urzędu.

Art. 46.
Dane, o których mowa w art. 41 pkt 1–4, zawarte w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, mogą być usunięte wtedy, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje.
Art. 47.
Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców obowiązane są zgłaszać informacje wymienione w art. 38–40 i w art. 44 niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 48.
Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców oraz szczegółową treść wpisów w tym rejestrze.

Rozdział 3

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Art. 49.

1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

2. Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Przepisów art. 26 oraz art. 28–33 nie stosuje się.

Art. 50.
Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców.
Art. 51.
Jeżeli organizacja jest związkiem innych organizacji (podmiotów), w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1, w dziale 1 wpisuje się te organizacje (podmioty) i oznaczenie Rejestru, w którym są zarejestrowane.
Art. 52.
1. Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji pracodawców – w dziale 1 wpisuje się osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego oraz organ sprawujący nadzór.

2. Przy rejestracji innych organizacji społecznych i zawodowych – w dziale 1 wpisuje się osoby lub inne podmioty zakładające organizację.

3. Przy rejestracji fundacji – w dziale 1 wpisuje się fundatorów oraz rodzaj i skład organów fundacji.

Art. 53.
Przy rejestracji publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w dziale 1 wpisuje się oznaczenie podmiotu, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, a w dziale 2 – nazwisko i imiona kierownika tego zakładu i jego kwalifikacje oraz skład rady nadzorczej, jeżeli jest powołana.
Art. 54.
Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółową treść wpisów w tym rejestrze.

Rozdział 4

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Art. 55.

1. Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z powodu braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z powodu braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wspólników spółek, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz inne zobowiązania, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych.

Art. 56.
Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.
Art. 57.
1. W rejestrze dłużników niewypłacalnych zamieszcza się następujące dane:

1) nazwisko i imiona osoby podlegającej obowiązkowi wpisu,

2) podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawach dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli – oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności,

3) datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.

2. Jeżeli osoba, z różnych przyczyn, podlega obowiązkowi wpisu dwa lub więcej razy, dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się osobno w przypadku każdego wpisu.

Art. 58.
Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Art. 59.
1. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy byty dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.

2. Osoba wpisana do Rejestru dłużników niewypłacalnych może żądać usunięcia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności oraz gdy prawomocnym wyrokiem sądu umorzono egzekucję prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Wykreślenia lub zmiany wpisu sąd rejestrowy może dokonać również z urzędu.

Art. 60.
Wpisy dokonane w dziale 4, o którym mowa w art. 41, oraz w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 61.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 6;

2) skreśla się art. 10;

3) skreśla się dział II „Rejestr handlowy”;

4) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. Sąd rejestrowy powinien z urzędu czuwać nad należytym przestrzeganiem przepisów o firmie oraz nad tym, aby firmy używano w obrocie w brzmieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami. W tym celu ma prawo nakładać grzywny. Grzywna nie może być wyższa niż pięć tysięcy złotych i może być powtarzana. Pokrzywdzeni przez bezprawne używanie firmy mają prawo zgłaszać wnioski w sądzie rejestrowym i odwoływać się od jego postanowień.”;

5) w art. 79 skreśla się § 1 i 3;

6) skreśla się art. 80;

7) w art. 112 w pkt 6 wyrazy „wyrok sądowy” zastępuje się wyrazami „orzeczenie sądowe”;

8) w art. 129 skreśla się § 1–3;

9) w art. 146 skreśla się § 2;

10) art. 147 otrzymuje brzmienie:

„Art. 147. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do oznaczonej pieniężnie wysokości (suma komandytowa).”;

11) skreśla się art. 166;

12) skreśla się art. 168 i 169;

13) skreśla się art. 173;

14) w art. 254:

a) skreśla się § 4,

b) w § 6 skreśla się wyrazy „i 173”;

15) w art. 263 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:”;

16) w art. 264 w § 2 skreśla się wyrazy „albo wreszcie z urzędu (art. 173)”;

17) skreśla się art. 267;

18) w art. 270 w § 1 skreśla się zdanie trzecie;

19) w art. 306 w § 4 wyrazy „w art. 17” zastępuje się wyrazami „w art. 38”;

20) skreśla się art. 330;

21) w art. 332 skreśla się § 1;

22) skreśla się art. 333;

23) skreśla się art. 337;

24) w art. 431:

a) skreśla się § 3,

b) w § 5 skreśla się wyrazy „i 337”;

25) skreśla się art. 448;

26) w art. 490 w § 4 wyrazy „w art. 17” zastępuje się wyrazami „w art. 38”;

27) użyte w art. 35 w § 1, w art. 36 w § 2, w art. 65 w § 1, w art. 75 w § 2, w art. 79 w § 2, w art. 139 w § 1, w art. 146 w § 1, w art. 150, w art. 160 w pkt 4, w art. 165, w art. 254 w § 3, w art. 258 w § 1, w art. 261 w § 1, w art. 277 w § 1, w art. 285 w § 1, w art. 289 w § 2, w art. 329, w art. 332 w § 2, w art. 398 w § 2, w art. 431 w § 2, w art. 439 w § 1, w art. 443 w § 1, w art. 460 w § 1, w art. 465 w § 1, w art. 469 w § 2, w art. 495 w § 1 oraz w art. 496 w § 1 w różnych przypadkach wyrazy „rejestr handlowy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy” ;

28) użyty w art. 151,w art. 176 w § 1, w art. 285 w § 2, w art. 339 w § 1 w pkt 2, w art. 465 w § 2, w art. 493 w zdaniu wstępnym oraz w art. 495 w § 2 w różnych przypadkach wyraz „rejestr” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”.

Art. 62.
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 503, z 1945 r. Nr 40, poz. 224, z 1946 r. Nr 31, poz. 197 i Nr 60, poz. 329, z 1947 r. Nr 5, poz. 20, z 1961 r. Nr 58, poz. 319 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) skreśla się art. LVII–LXIV.
Art. 63.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22 poz. 92 i Nr 115 poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643 i Nr 117, poz. 752) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4792 w § 2 wyraz „ewidencji” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;

2) po dziale V księgi drugiej części pierwszej dodaje się dział VI w brzmieniu:

„Dział VI

Postępowanie rejestrowe

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje się do postępowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (sprawach rejestrowych).

§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do innych postępowań rejestrowych prowadzonych przez sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 6942. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy).

Art. 6943. § 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa podmiot, którego dotyczy obowiązek wpisu, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2. Wniosek o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstwa państwowego podzielonego w celu utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa państwowego zlikwidowanego składa organ założycielski tego przedsiębiorstwa.

Art. 6944. § 1. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu.

§ 2. Obowiązek złożenia wzoru podpisów istnieje także w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. Wzory podpisów mogą być złożone również przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu.

§ 4. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, powinny być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Art. 6945. Do wniosku o wpis, który dotyczy zmiany umowy spółki lub statutu spółki albo innych osób prawnych, należy dołączyć także jednolity tekst umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Art. 6946. § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia.

§ 2. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. Postanowieniom dotyczącym stosowania środków przymusu sąd rejestrowy może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego interes wierzyciela lub innych osób.

Art. 6947. Postanowienia co do istoty sprawy doręcza się wnioskodawcy. Innym uczestnikom postępowania doręcza się je tylko wtedy, gdy bezpośrednio dotyczą ich praw i nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia.

Art. 6948. § 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia.

§ 2. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, które zostało wydane z urzędu.

Art. 6949. § 1. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Koszty postępowania wszczętego przez osobę, która nie jest upoważniona do działania w imieniu podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ponosi wnioskodawca, chyba że wniosek jego został uwzględniony w całości lub w istotnej części.”;

3) skreśla się art. 918;

4) w art. 9201 w § 1 wyrazy „Przepisy art. 913–920” zastępuje się wyrazami „Przepisy art. 913–917, 919 i 920”.

Art. 64.
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 106, poz. 675) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 14 otrzymuje brzmienie;

„Art. 14. Przedsiębiorstwo państwowe podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

2) skreśla się art. 15;

3) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” dane nie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie mienia tego przedsiębiorstwa.”;

4) w art. 65 w ust. 3 wyrazy „do rejestru przedsiębiorstw” zastępuje się wyrazami „do Krajowego Rejestru Sądowego”;

5) użyte w art. 4 w ust. 1 i 2, w art. 51 w ust. 3 oraz w art. 55 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy „rejestr przedsiębiorstw państwowych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”;

6) użyty w art. 16 i w art. 18a w ust. 1 w różnych przypadkach wyraz „rejestr” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”.

Art. 65.
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Przedsiębiorstwo działające na podstawie niniejszej ustawy podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 66.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 111, poz. 723) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

2) skreśla się art. 8 i 8a;

3) skreśla się art. 10;

4) skreśla się art. 12;

5) w art. 12a w § 2 skreśla się zdanie drugie;

6) skreśla się art. 13;

7) w art. 14 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”;

8) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. Zarząd spółdzielni powstającej jest obowiązany w terminie czternastu dni od dnia jego wyboru wystąpić z wnioskiem o wpisanie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, a zarząd spółdzielni dotychczasowej – z wnioskiem o dokonanie w tym rejestrze wpisu o jej podziale. Przepis art. 7 stosuje się odpowiednio.”;

9) w art. 240 w § 4 w zdaniu wstępnym wyrazy „rejestru sądowego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;

10) użyty w art. 11 w § 1, w art. 12a w § 3, w art. 99, w art. 102 w § 2 i 3, w art. 113 w § 2, w art. 114 w § 2, w art. 115, w art. 116 w § 2, w art. 119 w § 2, dwukrotnie w art. 120, w art. 122 w pkt 1, dwukrotnie w art. 126 w § 3, w art. 127, w art. 128 w § 1 i 2, w art. 133 oraz w art. 136 w różnych przypadkach wyraz „rejestr” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Krajowy Rejestr Sądowy”.

Art. 67.
W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kółko rolnicze podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej «rejestrem».”;

2) skreśla się rozdział 9 „Organy rejestrowe organizacji rolników”.

Art. 68.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postępowanie w sprawach o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.”;

3) w art. 9 użyty w § 1 dwukrotnie oraz w § 2 i 3 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;

4) w art. 11 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zmiana statutu Fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 69.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751 i Nr 117, poz. 752 i 753) w art. 271 skreśla się wyrazy „rejestru przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, organizacji społeczno-zawodowych rolników i innych”.
Art. 70.
W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469 i Nr 104, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wspólne jednostki badawczo-rozwojowe tworzy się w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów Kodeksu handlowego i rejestruje się zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym; w sprawach nie uregulowanych w przepisach Kodeksu handlowego i o Krajowym Rejestrze Sądowym do tych jednostek stosuje się przepisy niniejszej ustawy.”;

2) w art. 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykreślenie jednostki badawczo-rozwojowej z Krajowego Rejestru Sądowego następuje z urzędu z chwilą wpisania do tego rejestru przedsiębiorstwa państwowego powstałego w wyniku przekształcenia tej jednostki.”,

b) w ust. 3 wyrazy „z rejestru jednostek badawczo-rozwojowych” zastępuje się wyrazami „z Krajowego Rejestru Sądowego”;

3) użyte w art. 9 w ust. 2 i w art. 10 w ust. 4 wyrazy „z rejestru jednostek badawczo-rozwojowych” zastępuje się wyrazami „z Krajowego Rejestru Sądowego”;

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Jednostka badawczo-rozwojowa uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 71.
W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733 i Nr 114, poz. 740) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej „przedsiębiorcą”, może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także spółka jawna i spółka komandytowa.”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, zwolnione są osoby fizyczne:

1) prowadzące działalność gospodarczą osobiście, z której zarobek stanowi dodatkowe źródło dochodu (uboczne zajęcie zarobkowe), jeżeli przedmiotem tej działalności są:

a) wytwarzanie przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,

b) naprawy i konserwacje przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz mieszkań, a także wykonywanie innych usług z użyciem materiałów i narzędzi własnych lub powierzonych, z wyjątkiem zarobkowego przewozu osób,

c) czynności handlowe polegające na sprzedaży nie przetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z uboju gospodarczego, runa leśnego, owoców leśnych, posiłków domowych, a także przedmiotów określonych w lit. a),

2) podejmujące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, ogrodnictwa oraz sadownictwa.”;

2) skreśla się art. 8–10;

3) skreśla się rozdział 2 „Postępowanie ewidencyjne”;

4) w art. 20:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby (miejsca zamieszkania), a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – również ich imiona i nazwiska,

2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej,

3) wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.”,

b) po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Organ koncesyjny może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie określonych informacji i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą określone w koncesji lub wynikają z odrębnych przepisów.”,

c) dotychczasowy ust. 3a oznacza się jako ust. 3b i nadaje mu brzmienie:

„3b. Minister właściwy do udzielania koncesji może, w drodze rozporządzenia, określić rodzaje dokumentów i zakres informacji, o których mowa w ust. 3a.”;

5) w art. 22a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koncesja może być cofnięta także w przypadku:

1) zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności gospodarczej objętej koncesją.”

Art. 72.
W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17, poz. 92) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 73.
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86 i z 1996 r. Nr 27, poz. 118) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.”,

b) skreśla się ust. 2–4;

2) w art. 17;

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”,

b) skreśla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut.”;

3) skreśla się art. 18 i 19;

4) w art. 37 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „z rejestru stowarzyszeń” zastępuje się wyrazami „z Krajowego Rejestru Sądowego”;

5) w art. 43 w pkt 1 wyrazy „art. 17–20” zastępuje się wyrazami „art. 17, art. 20”.

Art. 74.
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106 i Nr 21, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Związek zawodowy rolników indywidualnych podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Związek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej «rejestrem»”.;

2) skreśla się art. 7;

3) w art. 9 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do spraw, o których mowa w ust. 1–4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z tym że sąd orzeka w tych sprawach po przeprowadzeniu rozprawy.”

Art. 75.
W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175 i Nr 41, poz. 229 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 88) skreśla się art. 3.
Art. 76.
W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 194) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Organizacje, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Art. 77.
W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z 1992 r. Nr 75, poz. 368 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Izby gospodarcze podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Izby gospodarcze uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

2) skreśla się art. 9 i 10;

3) w art. 11 w ust. 4 wyrazy „art. 8–10” zastępuje się wyrazami „art. 8”;

4) w art. 121 w ust. 5 wyrazy „do rejestru izb gospodarczych” zastępuje się wyrazami „do Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 78.
W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 253 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 464 i Nr 114, poz. 492, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 114, poz. 542) w art. 3 skreśla się pkt 21.
Art. 79.
W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 107, poz. 685) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12;

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Towarzystwo podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”,

b) skreśla się ust. 4 i 5;

2) w art. 27 w ust. 2 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;

3) użyte w art. 37m w pkt 2, w art. 39a w ust. 2 w pkt 1 oraz w art. 41 w ust. 2 wyrazy „rejestru handlowego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 80.
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 88, poz. 554 i Nr 96, poz. 589) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej «rejestrem».

2. Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc.

3. Postępowanie w sprawach rejestracji jest wolne od opłat sądowych.”;

2) w art. 15 skreśla się ust. 2;

3) w art. 17 skreśla się ust. 3;

4) w art. 18 skreśla się ust. 3 i 4;

5) w art. 36:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli środki określone w ust. 2 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, orzeka o skreśleniu związku zawodowego z rejestru. Od tego orzeczenia przysługuje apelacja.”,

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „związków zawodowych”.

Art. 81.
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 i z 1996 r. Nr 34, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Związek pracodawców podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc”;

2) w art. 11 skreśla się ust. 3;

3) w art. 12:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”,

b) skreśla się ust. 3;

4) w art. 13 skreśla się ust. 3;

5) w art. 14:

a) skreśla się pkt 2,

b) w pkt 3 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”;

6) w art. 19:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli środki określone w ust. 2 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, orzeka o skreśleniu związku pracodawców z Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego orzeczenia przysługuje apelacja.”,

b) w ust. 5 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 82.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i z 1997 r. Nr 104, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

2) w art. 60 w ust. 5 wyrazy „z rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „z Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 83.
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 9 wyrazy „podmiotem gospodarczym” zastępuje się wyrazami „podmiotem gospodarki narodowej”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie;

„11) podmiot gospodarki narodowej – osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,”;

2) w art. 3 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazami „podmiotów gospodarki narodowej”.

3) w art. 29 w ust. 2 wyrazy „podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej” zastępuje się wyrazami „podmiotów gospodarki narodowej”;

4) w art. 30 w zdaniu wstępnym wyrazy „Podmioty gospodarcze oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej” zastępuje się wyrazami „Podmioty gospodarki narodowej”;

5) w art. 38 w ust, 2 wyrazy „podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazami „podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą”;

6) w art. 42;

a) w ust. 1:

– w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „i jednostkach wyodrębnionych tych podmiotów”,

– skreśla się pkt 2,

– w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i pkt 4–7.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmioty określone w ust, 2 są zobowiązane do składania w urzędzie statystycznym województwa, na którego terenie mają siedzibę, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wraz z wypisem (wyciągiem, zaświadczeniem) potwierdzającym ich powstanie lub podjęcie działalności, wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie – w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie.”,

d) skreśla się ust. 5,

e) skreśla się ust. 8;

7) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru podmiotów osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.”;

8) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy prowadzące urzędowe rejestry, z wyjątkiem rejestrów sądowych, i systemy informacyjne administracji publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są obowiązane do wpisywania numeru identyfikacyjnego podmiotu nadanego w rejestrze podmiotów, posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji oraz stosowania jednolitych oznaczeń kodowych opisu podstawowych cech podmiotu, kodowanych według standardów klasyfikacyjnych.”;

9) w art. 45 w ust. 1 po wyrazach „pkt 1–6” dodaje się wyrazy „(z wyłączeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności) oraz numeru identyfikacyjnego”;

10) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze zarządzenia, sposób i metodologię prowadzenia rejestru podmiotów.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega obowiązkowi ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».”;

11) skreśla się art. 63 i 64;

12) użyte w art. 2 w pkt 4 i 6 oraz w art. 5 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „podmiot gospodarczy, inna osoba prawna i jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „podmiot gospodarki narodowej”.

Art. 84.
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stowarzyszenie kultury fizycznej oraz związek sportowy podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”,

b) skreśla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stowarzyszenie kultury fizycznej oraz związek sportowy uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”,

d) skreśla się ust. 4,

e) skreśla się ust. 6;

2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 4 wyraz „rejestru” zastępuje się wyrazami „Krajowego Rejestru Sądowego”.

Art. 85.
W ustawie 7 dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 wyrazy „przedmiotów obciążonych zastawem rejestrowym” zastępuje się wyrazami „przedmiotu zastawu rejestrowego”;

2) w art. 22 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „rzeczy” dodaje się przecinek i wyrazy „wierzytelności i prawa”;

3) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym ulega zaspokojeniu do wysokości wartości przedmiotu zastawu rejestrowego przejętego na własność przez zastawnika. Jeżeli wartość przedmiotu zastawu rejestrowego przewyższa wysokość wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, zastawnik jest zobowiązany do uiszczenia kwoty nadwyżki w terminie 14 dni od dnia przejęcia.”;

4) w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego, o której mowa w ust. 1, ma takie same skutki, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.”;

5) w art. 26 po wyrazach „może żądać” dodaje się wyrazy „od dłużnika, nawet jeżeli nie jest on zastawcą”;

6) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Jeżeli zastawnikiem jest bank zagraniczny, jego wierzytelność może być zaspokojona w walutach obcych, jeżeli przewiduje to umowa zastawnicza. Zaspokojenie następuje za pośrednictwem banku, który na podstawie odrębnych przepisów jest upoważniony do skupu i sprzedaży walut obcych, wskazanego przez zastawnika.”;

7) w art. 37 w ust. 2 po wyrazie „lub” dodaje się wyrazy „zastawcy i”;

8) w art. 39 w ust. 3 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „lub nieprawidłowo wypełniony albo nie opłacony”;

9) w art. 40 w ust. 2 skreśla się wyrazy „zmianę oraz”;

10) w art. 41:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis do rejestru zastawów polega na wprowadzeniu do tego rejestru danych zawartych w postanowieniu sądu niezwłocznie po jego wydaniu. Jednak wykreślenie zastawu rejestrowego następuje po uprawomocnieniu się postanowienia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Od postanowienia w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów przysługuje apelacja.”;

11) w art. 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 53 otrzymuje brzmienie:

«Art. 53. Księgi banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez te banki i opatrzone ich pieczęcią oraz wszelkie w ten sam sposób wystawione oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności bądź stwierdzające udzielenie kredytu, jego wysokość i warunki spłaty mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych, w szczególności wpisu hipoteki umownej oraz rejestrach publicznych.» ”;

12) w art. 50:

a) w ust. 1 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyrazami „6 miesięcy”,

b) w ust. 2 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyrazami „6 miesięcy”.

Art. 86.
Ilekroć w przepisach ustaw innych niż wymienione w niniejszym rozdziale jest mowa o rejestrach: handlowym, przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń, fundacji oraz o ewidencji działalności gospodarczej, rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy.
Art. 87.
Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 88.
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyjątkiem:

1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48, art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) przepisów art. 85, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-10-07
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2001-03-15
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA