| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich oraz obrotu tymi wyrobami.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich wytworzonych domowym sposobem na własny użytek i nie przeznaczonych do obrotu.

Art. 2.
Wyrobami winiarskimi w rozumieniu ustawy są:

1) wina gronowe będące napojami otrzymywanymi w wyniku fermentacji alkoholowej winogron winorośli właściwej albo ich soków, zawierające 8,5–18% objętościowych alkoholu,

2) napoje fermentowane:

a) wina owocowe będące napojami otrzymywanymi w procesie fermentacji alkoholowej owoców ziarnkowych, pestkowych i jagodowych lub ich soków, również zagęszczonych, z ewentualnym dodatkiem sacharozy, wody lub spirytusu, zawierające 9–18% objętościowych alkoholu,

b) wina aromatyzowane gronowe lub owocowe będące napojami otrzymywanymi z win gronowych lub owocowych z dodatkiem spirytusu, poddane zabiegowi aromatyzowania przez dodanie naturalnych substancji aromatyzujących, ziół i przypraw korzennych, zawierające 12–18% objętościowych alkoholu,

c) miody pitne będące napojami uzyskiwanymi w procesie fermentacji alkoholowej wodnego roztworu miodu naturalnego (brzeczki miodowej) lub miodu rozcieńczonego sokiem owocowym z ewentualnym dodatkiem ziół aromatycznych i przypraw korzennych, zawierające 9–18% objętościowych alkoholu,

d) napoje winopochodne będące napojami zawierającymi nie mniej niż 50% objętościowych wina lub miodu pitnego oraz 4,5–15% objętościowych alkoholu,

e) napoje winopodobne będące napojami zawierającymi 9–15% objętościowych alkoholu, różniące się od win i miodów pitnych udziałem soków owocowych lub naturalnego miodu w nastawach poddanych fermentacji alkoholowej,

f) napoje niskoalkoholowe będące napojami wytwarzanymi metodą częściowej fermentacji alkoholowej soków owocowych lub gronowych albo uzyskiwanymi w wyniku częściowego lub całkowitego usunięcia alkoholu z win gronowych, zawierające 0,5–9% objętościowych alkoholu.

Art. 3.
1. Udział soku w nastawach win owocowych w przeliczeniu na soki surowe nie może być mniejszy niż:

1) 50% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów porzeczkowych lub agrestowych,

2) 70% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów jabłkowych lub truskawkowych,

3) 90% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów winogronowych,

4) 60% objętościowych w wypadku pozostałych jednorodnych nastawów owocowych.

2. W produkcji napojów winopodobnych udział soków w nastawach w przeliczeniu na soki surowe nie może być mniejszy niż:

1) 20% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów porzeczkowych lub agrestowych,

2) 30% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów jabłkowych lub truskawkowych,

3) 45% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów winogronowych,

4) 25% objętościowych w wypadku pozostałych jednorodnych nastawów owocowych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nastawów mieszanych z uwzględnieniem proporcjonalnego udziału poszczególnych soków.

Art. 4.
1. W produkcji miodu pitnego można zastąpić sacharozą najwyżej 20% (wagowo) miodu naturalnego.

2. W produkcji aromatyzowanych win gronowych lub owocowych udział win gronowych lub owocowych nie może być niższy niż 75% objętościowych.

3. W produkcji napojów winopodobnych z brzeczki miodowej udział naturalnego miodu nie może być niższy niż 150 kg miodu na 1000 lbrzeczki.

4. W produkcji napojów niskoalkoholowych usuwanie alkoholu może być stosowane wyłącznie metodami fizycznymi.

Art. 5.
1. Do win i miodów pitnych nie można dodawać wody po zakończeniu procesu ich fermentacji.

2. Do wyrobów winiarskich nie można dodawać pozostałości odwarowej, stanowiącej odpad w produkcji destylatów winnych, jak również jej koncentratów i produktów fermentacji.

Art. 6.
Wprowadzone do obrotu mogą być jedynie wyroby winiarskie produkowane i rozlewane zgodnie z wymaganiami ustawy i odrębnych przepisów.
Art. 7.
1. W nazwach win owocowych nie można używać nazw winorośli lub tradycyjnych nazw win gronowych, a w nazwach napojów winopochodnych, winopodobnych oraz niskoalkoholowych – określeń sugerujących, że napoje te są winami lub miodami pitnymi.

2. Wina owocowe produkowane w kraju z zagęszczonych soków winogronowych lub winogron innych odmian niż winorośl właściwa mogą być nazywane „winami gronowymi krajowymi”.

Art. 8.
Ustawa nie narusza przepisów dotyczących warunków zdrowotnych żywności i żywienia.
Art. 9.
1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich wymaga uzyskania koncesji.

2. Organem właściwym do udzielania, odmowy udzielenia i cofania koncesji jest Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Art. 10.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie do koncesji stosuje się przepisy o działalności gospodarczej.
Art. 11.
1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby,

2) określenie przedmiotu planowanej działalności oraz zdolności produkcyjnej w skali roku,

3) tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (obiektów produkcyjnych), w których planowana działalność ma być wykonywana,

4) określenie środków finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca, w celu zagwarantowania prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bankowy wnioskodawcy, stwierdzające wielkość posiadanych przez wnioskodawcę środków finansowych,

2) zaświadczenie o niekaralności osób kierujących działalnością podmiotu ubiegającego się o koncesję, za przestępstwa przeciwko mieniu lub przeciwko dokumentom,

3) pozytywną opinię techniczno-technologiczną wydaną przez Państwową Inspekcję Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych lub akredytowane jednostki certyfikujące.

3. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie należy spełnić w celu uzyskania pozytywnej opinii techniczno-technologicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

Art. 12.
1. Po spełnieniu warunków określonych w art. 11 wnioskodawcy udziela się koncesji na wyrób i rozlew wyrobów winiarskich.

2. Koncesja na wyrób i rozlew wyrobów winiarskich powinna określać:

1) rodzaj działalności objętej koncesją,

2) miejsce prowadzenia działalności,

3) termin rozpoczęcia działalności,

4) wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, a w szczególności wymagania jakościowe.

Art. 13.
Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję, obowiązany jest do:

1) stosowania Polskich Norm przy wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,

2) zawiadomienia organu, który wydał koncesję, o rozpoczęciu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej określonej w koncesji,

3) przestrzegania wymogów szczególnego nadzoru podatkowego.

Art. 14.
Koncesję cofa się w wypadku naruszenia przepisów ustawy, Polskich Norm lub wymagań określonych w koncesji.
Art. 15.
1. Kto:

1) produkuje wyroby winiarskie z naruszeniem art. 3–5 i art. 13 lub wprowadza takie wyroby do obrotu albo

2) sprowadza z zagranicy lub rozlewa wyroby winiarskie nie spełniające wymogów określonych w ustawie lub wprowadza je do obrotu, albo

3) wbrew art. 7 ust. 1 w nazwach win owocowych używa nazw winorośli lub tradycyjnych nazw win gronowych, a w nazwach napojów winopodobnych, winopochodnych oraz niskoalkoholowych używa określeń sugerujących, że napoje te są winami lub miodami pitnymi

– podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 16.
W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700, Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369 i Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740 i Nr 121, poz. 769 i 770) w art. 11:

1) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,”

2) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Zasady udzielania koncesji, o których mowa w ust. 1 pkt 5a, określają przepisy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.”

Art. 17.
Podmioty gospodarcze, prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich, tracą prawo do dalszego prowadzenia tej działalności, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie wystąpią o udzielenie wymaganych koncesji.
Art. 18.
Traci moc ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami (Dz. U. Nr 58, poz. 462, z 1958 r. Nr 45, poz. 224 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324).
Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »