| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 września 1997 r.

w sprawie szczegółowego trybu oraz warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego.

Na podstawie art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 491 i Nr 107, poz. 692), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb oraz warunki uprawniające do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w formie specjalnego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej „świadczeniem”, przez posiadacza gospodarstwa rolnego oraz osobę prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej), które uległo zniszczeniu lub poniosło znaczne straty wskutek powodzi mającej miejsce w lipcu 1997 r.
§ 2.
1. Osoba ubiegająca się o świadczenie składa wniosek w rejonowym urzędzie pracy właściwym ze względu na położenie gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej), a gdy jest ono położone na obszarze działania kilku rejonowych urzędów pracy - w rejonowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:

1) dane obejmujące:

a) nazwisko,

b) nazwisko rodowe,

c) imiona,

d) imię ojca,

e) datę urodzenia,

f) miejsce urodzenia,

g) numer ewidencyjny PESEL,

h) miejsce zameldowania,

2) dane o gospodarstwie rolnym (dziale specjalnym produkcji rolnej) obejmujące:

a) położenie i obszar gruntów rolnych gospodarstwa rolnego albo rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności działu specjalnego produkcji rolnej,

b) tytuł prawny faktycznego władania gospodarstwem rolnym (działem specjalnym produkcji rolnej),

c) nazwisko, imiona i miejsce zameldowania współposiadacza gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej),

d) zakres i rozmiar zniszczeń lub uszkodzeń gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej), w tym: budynków, urządzeń, gruntów rolnych oraz inwentarza,

e) zakres niezbędnych prac mających na celu odbudowę zniszczonego wskutek powodzi gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej) oraz terminy rozpoczęcia i realizacji prac,

3) informacje dotyczące:

a) zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez wnioskodawcę,

b) osiągania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

c) pobierania zasiłków lub innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,

4) wnioskowany okres przyznania świadczenia, z uwagi na realizację prac mających na celu odbudowę gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej).

3. Osoba ubiegająca się o świadczenie do wniosku załącza:

1) opinię zarządu gminy właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej),

2) zobowiązanie do bezzwłocznego informowania rejonowego urzędu pracy, w okresie pobierania świadczenia, o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku,

3) oświadczenie, że w okresie pobierania świadczenia będzie odbudowywała zniszczone gospodarstwo rolne (dział specjalny produkcji rolnej).

§ 3.
Warunkami, o których mowa w § 1, uprawniającymi do ubiegania się o przyznanie świadczenia są:

1) wskutek powodzi:

a) zniszczenie całego gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej) albo

b) zniszczenie lub poważne uszkodzenie budynków lub urządzeń gospodarczych w stopniu uniemożliwiającym, bez ich odbudowy, prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej) albo

c) zniszczenie gruntów rolnych, jeżeli nie zniszczona część gruntów rolnych jest mniejsza niż 2 ha przeliczeniowe, albo

d) utrata co najmniej 50% wartości inwentarza, jeżeli osiągane dochody w gospodarstwie rolnym (dziale specjalnym produkcji rolnej) pochodziły z chowu, hodowli tego inwentarza oraz

2) nieosiąganie przez posiadacza gospodarstwa rolnego (działu specjalnego produkcji rolnej) dochodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości przekraczającej połowę wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »