| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 października 1997 r.

w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych.

Na podstawie art. 233 § 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „wnioskodawcy”, rozumie się przez to osobę ubiegającą się o odroczenie terminu płatności należności celnych lub o udzielenie ułatwień płatniczych innych niż odroczenie płatności.
§ 2.
1. Wnioskodawca, ubiegając się o odroczenie terminu płatności należności celnych, składa odpowiedni wniosek w urzędzie celnym, właściwym dla zarejestrowania kwoty należności.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) zestawienie ilościowe i wartościowe towarów, przywiezionych lub wywiezionych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o odroczenie płatności należności celnych, z wyszczególnieniem dat objęcia tych towarów procedurą celną oraz uiszczonych kwot wynikających z powstałych długów celnych,

3) oryginał lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

4) uwierzytelnioną kopię potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług,

5) aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a) urząd skarbowy – o niezaleganiu przez wnioskodawcę w uiszczaniu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa,

b) oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,

6) oświadczenie wnioskodawcy, iż w stosunku do niego:

a) nie wszczęto bankowego postępowania ugodowego lub nie zawarto ugody, o której mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603),

b) nie toczy się postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne,

7) pozytywną opinię o sytuacji finansowej wnioskodawcy, wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy,

8) zapytanie o karalność osób kierujących działalnością gospodarczą wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestępstwo gospodarcze lub przestępstwo skarbowe,

9) dowód złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 233 § 1 Kodeksu celnego.

3. Wzór wniosku o odroczenie płatności należności celnych stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Wniosek o odroczenie płatności należności celnych oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2, powinny być złożone w terminie siedmiu dni od dnia, w którym dłużnik został powiadomiony o zarejestrowaniu kwoty należności celnej, zwanej dalej „należnością”.
§ 4.
W decyzji o odroczeniu płatności należności organ celny określa w szczególności:

1) kwotę odroczonych należności,

2) początek i koniec terminu odroczenia płatności, obliczonego zgodnie z art. 236 Kodeksu celnego,

3) kwotę odsetek ustawowych od odroczonej kwoty należności, należnych do zapłaty wraz z odroczoną kwotą należności, wyliczonych za cały okres odroczenia płatności oraz za każdy dzień tego okresu.

§ 5.
1. Ułatwienia płatnicze, o których mowa w art. 237 § 1 Kodeksu celnego, polegają na rozłożeniu spłaty części kwoty należności na raty, na okres nie przekraczający sześciu miesięcy (rozłożenie na raty).

2. O rozłożenie na raty można ubiegać się nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

3. O rozłożenie na raty może ubiegać się dłużnik spełniający wymogi określone w art. 197 § 2 pkt 1, 2 i 4 Kodeksu celnego.

§ 6.
Rozłożenie na raty może obejmować maksymalnie 50% kwoty należności związanych z każdorazowym długiem celnym wnioskodawcy.
§ 7.
1. W przypadku rozłożenia na raty wnioskodawca obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty udzielonego ułatwienia, chyba że organ celny odstąpi od poboru odsetek.

2. W przypadku rozłożenia na raty wnioskodawca obowiązany jest do złożenia zabezpieczenia w wysokości proporcjonalnej do kwoty należności rozłożonej na raty, chyba że organ celny odstąpi od wymogu złożenia zabezpieczenia.

§ 8.
1. W sprawie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty stosuje się przepisy § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1–4 i 8 oraz § 3. Wnioskodawca obowiązany jest także załączyć dowód złożenia zabezpieczenia albo wniosek o odstąpienie od wymogu jego złożenia, w przypadku, o którym mowa w art. 237 § 2 pkt 1 Kodeksu celnego.

2. Wnioskodawca obowiązany jest określić we wniosku wysokość kwoty należności, która ma być rozłożona na raty, oraz zaproponować liczbę rat i okres ich spłaty.

§ 9.
Decyzja w sprawie rozłożenia na raty określa w szczególności:

1) kwotę należności spłacaną przez wnioskodawcę w ratach,

2) wysokość rat i terminy, w jakich raty mają być wpłacane,

3) kwotę odsetek wyliczonych za cały okres spłaty rat oraz za każdy dzień tego okresu, chyba że organ celny odstąpił od ich poboru,

4) formę zabezpieczenia złożonego przez wnioskodawcę, chyba że organ celny odstąpił od wymogu złożenia zabezpieczenia,

5) uzasadnienie, zwłaszcza w wypadku, gdy organ celny odstąpił od poboru odsetek lub wymogu złożenia zabezpieczenia bądź odstąpił od poboru odsetek i wymogu złożenia zabezpieczenia.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Finansów: w z. J. Kubik

Załącznik 1. [Wniosek o odroczenie płatności należności celnych]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 października 1997 r. (poz. 835)

Wniosek o odroczenie płatności należności celnych

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »