| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 października 1997 r.

w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów

Na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703 i z 1997 r. Nr 121, poz. 769) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołane w rozporządzeniu artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły (ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703 i z 1997 r. Nr 121, poz. 769).

2. W rozumieniu rozporządzenia właściwy powszechny numer identyfikacyjny oznacza:

1) dla osób fizycznych - numer nadany w powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludności, zwanym „systemem PESEL”,

2) dla osób prawnych, spółek komandytowych, spółek jawnych oraz innych podmiotów - numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej w oparciu o przepisy o statystyce publicznej, zwanym „rejestrem REGON”.

§ 2.
1. Rejestr zastawów, służący do dokonywania wpisów zastawu rejestrowego, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się w systemie informatycznym.

2. Urządzenia rejestrowe znajdują się w Ministerstwie Sprawiedliwości w Centrali Rejestru Zastawów.

§ 3.
Rejestr obejmuje siedem rubryk podzielonych na pola, w których wpisuje się następujące dane:

1) w rubryce pierwszej:

a) w polu pierwszym - numer pozycji rejestru,

b) w polu drugim - oznaczenie sądu,

c) w polu trzecim - numer kolejny wpisu w danej pozycji rejestru,

d) w polu czwartym - sygnaturę akt,

e) w polu piątym - datę złożenia wniosku o wpis,

f) w polu szóstym - datę wydania postanowienia o wpisie,

g) w polu siódmym - datę dokonania wpisu w rejestrze,

2) w rubryce drugiej „Zastawnik” - dane dotyczące zastawnika:

a) w polu pierwszym - numer kolejny podmiotu w rubryce,

b) w polu drugim - oznaczenie podmiotu:

- Skarb Państwa albo

- inny podmiot,

c) w polu trzecim - nazwę / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

d) w polu czwartym - drugi człon nazwiska złożonego,

e) w polu piątym - pierwsze imię,

f) w polu szóstym - drugie imię,

g) w polu siódmym - właściwy powszechny numer identyfikacyjny,

h) w polu ósmym - kraj,

i) w polu dziewiątym - miejscowość,

j) w polu dziesiątym - gminę,

k) w polu jedenastym - województwo,

l) w polu dwunastym - ulicę,

ł) w polu trzynastym - numer domu,

m) w polu czternastym - numer lokalu,

3) w rubryce trzeciej „Zastawca” - dane dotyczące zastawcy:

a) w polu pierwszym - numer kolejny podmiotu w rubryce,

b) w polu drugim - oznaczenie podmiotu:

- Skarb Państwa albo

- inny podmiot,

c) w polu trzecim - nazwę / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

d) w polu czwartym - drugi człon nazwiska złożonego,

e) w polu piątym - pierwsze imię,

f) w polu szóstym - drugie imię,

g) w polu siódmym - właściwy powszechny numer identyfikacyjny,

h) w polu ósmym - kraj,

i) w polu dziewiątym - miejscowość,

j) w polu dziesiątym - gminę,

k) w polu jedenastym - województwo,

l) w polu dwunastym - ulicę,

ł) w polu trzynastym - numer domu,

m) w polu czternastym - numer lokalu,

4) w rubryce czwartej „Dłużnik” - dane dotyczące dłużnika, jeżeli nie jest zastawcą:

a) w polu pierwszym - numer kolejny podmiotu w rubryce,

b) w polu drugim - oznaczenie podmiotu:

- Skarb Państwa albo

- inny podmiot,

c) w polu trzecim - nazwę / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

d) w polu czwartym - drugi człon nazwiska złożonego,

e) w polu piątym - pierwsze imię,

f) w polu szóstym - drugie imię,

g) w polu siódmym - właściwy powszechny numer identyfikacyjny,

h) w polu ósmym - kraj,

i) w polu dziewiątym - miejscowość,

j) w polu dziesiątym - gminę,

k) w polu jedenastym - województwo,

l) w polu dwunastym - ulicę,

ł) w polu trzynastym - numer domu,

m) w polu czternastym - numer lokalu,

5) w rubryce piątej „Przedmiot zastawu”:

a) w polu pierwszym - nazwę przedmiotu zastawu,

b) w polu drugim - numer pozycji Katalogu sposobu opisu przedmiotów zastawu, stanowiącego załącznik nr 1, zwanego dalej „Katalogiem”,

c) w polach od trzeciego do ósmego - cechy identyfikacji przedmiotu zastawu według Katalogu,

d) w polu dziewiątym - sposób oznakowania przedmiotu zastawu,

6) w rubryce szóstej - „Szczegóły dotyczące zastawu”:

a) w polu pierwszym - określenie rodzaju ujawnionej kwoty:

- kwota wierzytelności zabezpieczona zastawem,

- oznaczenie najwyższej kwoty zabezpieczenia,

b) w polu drugim - wysokość kwoty,

c) w polu trzecim - oznaczenie waluty,

d) w polu czwartym - wzmiankę o sposobie zaspokojenia określonym art. 22,

e) w polu piątym - wzmiankę o sposobie zaspokojenia określonym w art. 24,

f) w polu szóstym - wzmiankę o sposobie zaspokojenia określonym w art. 27 ust. 1,

g) w polu siódmym - wzmiankę o sposobie zaspokojenia określonym w art. 27 ust. 2,

h) w polu ósmym - wzmiankę o sposobie zaspokojenia określonym w art. 28,

i) w polu dziewiątym - wzmiankę o zastrzeżeniu dotyczącym zbycia przedmiotu zastawu określonym w art. 14 ust. 1,

j) w polu dziesiątym - wzmiankę o zastrzeżeniu dotyczącym obciążenia przedmiotu zastawu określonym w art. 14 ust. 1,

7) w rubryce siódmej „Wykreślenie zastawu”:

w polu pierwszym - wzmiankę o wykreśleniu zastawu z rejestru.

§ 4.
Wniosek o wpis do rejestru obejmuje jeden przedmiot zastawu, oznaczony zgodnie z Katalogiem,
§ 5.
W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy lub dłużnika występuje spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru wymienia się wszystkich wspólników tej spółki. Nazwy i innych danych spółki nie podaje się we wniosku.
§ 6.
W wypadku gdy po stronie zastawnika, zastawcy lub dłużnika występuje więcej niż jeden podmiot, do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć załączniki, złożone na urzędowych formularzach, obejmujące dane wszystkich tych podmiotów.
§ 7.
We wniosku o wpis do rejestru należy podać właściwy powszechny numer identyfikacyjny każdego z podmiotów podlegających wpisaniu do rejestru.
§ 8.
Sąd z urzędu dokonuje sprawdzenia danych wskazanych we wniosku o wpis do rejestru z danymi wynikającymi z systemu PESEL lub rejestru REGON, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.
§ 9.
Do sądu składa się wypełnione urzędowe formularze w dwóch egzemplarzach wraz z odpowiednią ilością odpisów, dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom.
§ 10.
1. Każdy zastaw rejestrowy, zwany dalej „zastawem”, wpisuje się do rejestru pod oddzielną pozycją, oznaczoną kolejnym numerem, zwanym dalej „numerem pozycji rejestru”.

2. Z chwilą wpisu zastawu do rejestru nadaje się numer pozycji rejestru.

§ 11.
Datą wpisu do rejestru jest data wprowadzenia do rejestru danych zawartych w postanowieniu sądu w przedmiocie wpisu do rejestru.
§ 12.
O dokonanym wpisie zawiadamia się wnioskodawcę i osoby, których wpis dotyczy.
§ 13.
Dla każdego zastawu prowadzi się odrębne akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru, dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego oraz odpis z rejestru.
§ 14.
W wypadku gdy jako zastawnik, zastawca lub dłużnik występuje więcej niż jeden podmiot, dane dotyczące każdego z tych podmiotów wpisuje się w rejestrze w odpowiedniej rubryce pod kolejnym numerem podmiotu w danej rubryce.
§ 15.
Jeżeli podmiot wpisany w rubrykach „Zastawnik”, „Zastawca” lub „Dłużnik” w polu drugim określony jest jako Skarb Państwa, to w kolejnych polach tych rubryk wpisuje się dane dotyczące organu lub jednostki organizacyjnej reprezentującej Skarb Państwa.
§ 16.
Przy każdym kolejnym wpisie dotyczącym tej samej pozycji rejestru, w rubryce pierwszej wypełnia się pola od trzeciego do siódmego.
§ 17.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się wielkimi literami z użyciem znaków pisarskich ujętych w tablicy znaków pisarskich, stanowiącej załącznik nr 2.

2. W wypadku wystąpienia w imieniu, nazwisku, nazwie, adresie, opisie przedmiotu zastawu znaku pisarskiego nie występującego w tablicy znaków pisarskich, o której mowa w ust. 1, wpisu do rejestru zastawów dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3.

3. Maksymalne ilości znaków pisarskich w poszczególnych polach rejestru określa załącznik nr 4.

§ 18.
W polach rejestru przewidzianych na wpisanie adresu wpisów dokonuje się zgodnie z nazwami przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, prowadzonym na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
§ 19.
1. Czynności związane z prowadzeniem rejestru wykonuje się w sądzie, o którym mowa w art. 36 ust. 2 oraz w Centrali Rejestru Zastawów.

2. W sądzie wykonuje się czynności związane z postępowaniem w sprawach o wpis do rejestru, w tym wysyłanie stronom odpisów postanowień i zawiadomień o dokonanym wpisie oraz prowadzi się akta rejestrowe.

3. Czynności związane z wprowadzaniem danych do rejestru wykonuje się w Centrali Rejestru Zastawów.

§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki

Załącznik 1. [KATALOG SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTÓW ZASTAWU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. (poz. 892)

Załącznik nr 1

KATALOG SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTÓW ZASTAWU

(Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawiera oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

Załącznik 2. [TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH]

Załącznik nr 2

TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH

Treść załącznika w formacie HTML

Załącznik 3. [ZASADY WPISU DO REJESTRU ZASTAWÓW W RAZIE WYSTĄPIENIA ZNAKU PISARSKIEGO NIE WYSTĘPUJĄCEGO W TABLICY ZNAKÓW PISARSKICH]

Załącznik nr 3

ZASADY WPISU DO REJESTRU ZASTAWÓW W RAZIE WYSTĄPIENIA ZNAKU PISARSKIEGO NIE WYSTĘPUJĄCEGO W TABLICY ZNAKÓW PISARSKICH

Treść załącznika w formacie HTML

Załącznik 4. [MAKSYMALNA ILOŚĆ ZNAKÓW PISARSKICH W POSZCZEGÓLNYCH POLACH REJESTRU ZASTAWÓW]

Załącznik nr 4

MAKSYMALNA ILOŚĆ ZNAKÓW PISARSKICH W POSZCZEGÓLNYCH POLACH REJESTRU ZASTAWÓW

Treść załącznika w formacie HTML

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »