| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 1997 r.

w sprawie ustanowienia „Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna”, zwaną dalej „strefą”.

2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 457,27 ha położonych na terenie miasta gminy Kostrzyn n. Odrą i gminy Słubice.

3. Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.

4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat.

5. Zarządzającym strefą jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Kostrzynie n. Odrą.

§ 2.
1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wydatki inwestycyjne– wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia nie zwrócone podmiotowi gospodarczemu (zwanemu dalej „podmiotem”) w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane:

a) na zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grup 3–6 i 8, oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, a także na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,

b) na zakup, budowę , rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrup 10 i 11, podgrupy 12 rodzaju 123, podgrupy 13 oraz do grupy 2 podgrup 20 i 22–24, podgrupy 25 rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29 rodzajów 293 i 296,

c) na spłatę wartości składników, o których mowa pod lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub w innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego – stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 i 777) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30 poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,

2) wyroby wytworzone na terenie strefy – wyroby uzyskane w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, wszystkich użytych do ich wytworzenia materiałów wytworzonych poza strefą oraz usług wykonanych poza jej terenem nie przekracza 70% przychodów uzyskanych z ich sprzedaży, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

3) dochód – podstawę opodatkowania ustaloną odpowiednio zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. W zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), zwanym dalej „zezwoleniem”, wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być ustalona w wysokości przekraczającej 70%, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub zakresem działalności gospodarczej; wartość ta może zostać zróżnicowana w poszczególnych latach.

3. Do usług wykonywanych na terenie strefy stosuje się odpowiednio przepis ust. 1 pkt 2,

§ 3.
Na terenie strefy wyłącza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, paliw silnikowych, a także wyrobów tytoniowych,

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503 i Nr 121,poz. 770),

3) powodującym wprowadzanie do powietrza ładunku zanieczyszczeń, które mogą doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 15, poz. 92).

§ 4.
Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) usług instalowania, napraw, konserwacji oraz remontu maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, a także przedmiotów osobistego użytku,

2) robót budowlanych określonych w sekcji F Klasyfikacji wyrobów i usług Głównego Urzędu Statystycznego, zwanej dalej „KWiU”,

3) usług w zakresie handlu, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H KWiU,

4) usług transportowych, magazynowych oraz łączności, określonych w sekcji I KWiU,

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K KWiU,

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych socjalnych i osobistych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L–QKWiU.

§ 5.
1. Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Wysokość zwolnienia od podatku dochodowego ustala się na podstawie przepisu ust. 3 lub 4. Podmiot dokonuje wyboru jednej z podstaw zwolnienia i o wybranej podstawie zawiadamia niezwłocznie wydającego zezwolenie oraz urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku dochodowego. Wybrana podstawa zwolnienia nie może być zmieniona w ciągu roku podatkowego.

3. Dochód stanowiący równowartość wydatków inwestycyjnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 8. W wypadku gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 1 mln ECU, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków, dochód jest wolny od podatku dochodowego w całości.

4. Zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 20% dochodu na każdych dziesięciu pracowników zatrudnionych przez podmiot, jednakże zwolnienie to nie może wynieść mniej niż 20% i nie więcej niż 100% miesięcznego dochodu.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych po utworzeniu strefy, w danym miesiącu roku podatkowego. Liczbę pracowników ustala się w przeliczeniu na pełne etaty jako średnią miesięczną.

§ 6.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego może uzyskać podmiot mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy,

2. Za dzień rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie.

§ 7.
1. Przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach.

2. Wydatki uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku ich poniesienia w razie zawarcia w roku podatkowym umowy, w której termin zapłaty ceny przypada w roku następującym po roku podatkowym wydania rzeczy lub prawa.

3. W wypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), wydatki związane ze spłatą wartości składników majątkowych, poniesione w tym samym roku podatkowym, uznaje się za wydatki inwestycyjne.

§ 8.
Przepisy § 5 i 7 stosuje się odpowiednio po upływie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwota zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez podmiot z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
§ 9.
Podmiot może korzystać ze zwolnień przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
§ 10.
1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, określoną w zezwoleniu, nie mający prawa do zwolnień może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 4,0 – stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78).

2. Podwyższenie stawek amortyzacji może mieć zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia.

§ 11.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień od podatku dochodowego, może wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z działalności gospodarczą prowadzoną na terenie strefy, zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wydatki te faktycznie zostały poniesione. W tym wypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od tych wartości niematerialnych i prawnych.
§ 12.
1. Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 10 i 11, nie przysługują podmiotowi w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach.

2. Podmiot, któremu przysługują ulgi, odliczenia i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w odrębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i, począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować te ulgi, odliczenia i zwolnienia, może korzystać ze zwolnień określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia zrezygnuje z innych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.

3. Po wykorzystaniu prawa do ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach, podmiotowi nie przysługuje z tego samego tytułu prawo do zwolnień od podatku dochodowego ani do preferencji, o których mowa w § 10 i 11.

§ 13.
1. Podmiot traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z niego skorzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:

1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa i składek na ubezpieczenie społeczne, przekraczające odrębnie z każdego tytułu 3,0% kwoty wpłat należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zaległości we wpłacie nie mogą przekroczyć 3,0% podatku należnego lub

2) przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 10 ust. 1, lub

3) ustaną okoliczności upoważniające do zaliczania składników majątku podmiotu przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub

4) maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), zostaną przekazane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub

5) otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub

6) zostanie postawiony w stan likwidacji, lub zostanie ogłoszona jego upadłość.

2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnionego od podatku, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnień.

§ 14.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA z siedzibą w Kostrzynie n. Odrą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej terenie.
§ 15.
Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje określone w § 5, 10 i 11 mogą ulec zmianie w celu ich dostosowania do zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ KOSTRZYN n. ODRĄ– SŁUBICE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 września 1997 r. (poz. 904)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ KOSTRZYN n. ODRĄ– SŁUBICE

Podstrefa: Kostrzyn n. Odrą– Kompleks 1

Obręb: nr 1 Kostrzyn n. Odrą

Obręb: nr 7 Kostrzyn n. Odrą

Opis granicy rozpoczynamy od punktu granicznego nr 7-109 położonego w obrębie ewidencyjnym nr 1 przy ul. Asfaltowej, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działek nr 7-32 i 7-33. Z tego punktu granica SSE biegnie w kierunku południowo-wschodnim, południowym brzegiem ul. Asfaltowej, poprzez punkty nr 7-96, 7-100, 7-99, 7-97, 7-101, 7-102 i 7-98 do punktu 7-110. Dalej granica przecina skośnie ul. Asfaltową przechodząc na jej północną stronę i w punkcie granicznym nr 1-1601, należącym do obrębu ewidencyjnego nr 7, załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż działki nr 1-412/5 dochodzi do punktu nr 1-4855. W tym punkcie następuje załamanie granicy w kierunku południowo-wschodnim. Dalej granica biegnie poprzez punkty nr 1-4856, 1-4857, 1-4858, 1-4859, 1-4860 i 1-4861 do punktu 1-4862, położonego na skraju lasu, gdzie następuje jej załamanie pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim. Kolejne załamanie granicy w kierunku południowo-wschodnim następuje w punkcie nr 1-1626. Tu granica załamuje się i biegnie południowym skrajem lasu w kierunku południowo-wschodnim przez punkty graniczne nr 1-1627, 1-1640, 1-1639, 1-1659, 1-1658, 1-1657, 1-1656, 1-1655 i 1-1654 do punktu 1-4882. W punkcie 1-4882 następuje załamanie granicy pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i dalej dochodzi ona przez punkt nr 1-4883 do punktu 1-4884, przecina ulicę Asfaltową, załamuje się w punkcie 7-158 i biegnie w kierunku południowo-wschodnim skrajem ul. Asfaltowej poprzez punkty 7-159, 7-160, 7-161, 7-162, 7-164, 7-165, 7-166, 7-163 do punktu 7-172. W tym punkcie granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, skrajem działki nr 7-63/3 dochodzi do punktu 1-181, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działki nr 7-63/23 przez punkty 7-182, 7-184, 7-179, 7-183, 7-178, 7-188, 7-189, 7-190 do punktu 7-191. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim brzegiem wału przez punkty 7-605, 7-1184, 7-604, 7-603, 7-602, 7-601 do punktu 7-994, skręca wzdłuż toru kolejowego i poprzez punkt nr 7-993 dochodzi do punktu 7-598. W punkcie 7-598 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, przecina tor kolejowy i dochodzi przez punkty 7-990 i 7-140 do punktu 7-141. Z tego punktu granica załamuje się w kierunku zachodnim, dochodzi do punktu 7-138 i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty 7-86, 7-85, 7-89, 7-84, 7-83, 7-88, 7-82, 7-87 do punktu 7-78, gdzie załamuje się pod kątem ostrym w kierunku południowo-zachodnim, dochodzi do punktu 7-81, załamuje się pod kątem prostym, przechodzi przez punkt 7-80 do punktu 7-79. Tu następuje załamanie granicy pod kątem prostym i dalej przebiega ona w kierunku północno-wschodnim przez punkty 7-75, 7-74, 7-73, 7-91, 7-202 do punktu 7-1166, skąd trafia do punktu nr 7-109, od którego rozpoczęto opis granicy Kompleksu nr 1 Postrefy Kostrzyn n. Odrą.

Podstrefa; Kostrzyn n. Odrą – Kompleks 2

Obręb: nr 1 Kostrzyn n. Odrą

Opis granicy rozpoczynamy od punktu nr 1-4920 położonego w północno-wschodniej części działki nr 1-1265/6. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną, obrzeżem linii kolejowej Kostrzyn n. Odrą – Szczecin przez punkty graniczne 1-4923, 1-231, 1-232, 1-234, 1-788, 1-236, 1-237, 1-822, 1-839, 1-840, 1-841, 1-842, 1-245, 1-246, 1-247, 1-843, 1-846, 1-248, 1-850, 1-851, 1-249, 1-855, 1-856, 1-860, 1-250, 1-861, 1-251, 1-252 do punktu nr 1-864. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, dochodzi do punktu nr 1-863, skręca w kierunku północno-zachodnim i poprzez punkt nr 1-862 trafia do punktu nr 1-859, Następnie granica biegnie brzegiem działki nr 1-246 w kierunku południowo-zachodnim do punktu 1-858, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim, przechodzi przez punkt 1-857 i w punkcie 1-854 skręca na południowy zachód. W punkcie 1-853 granica załamuje się na północny zachód, przechodzi przez punkty 1-852, 1-849, 1-848 i w punkcie granicznym nr 1-845 skręca w kierunku północno-wschodnim, dochodząc do punktu nr 1-3941. Od tego punktu granica strefy biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim przez punkty graniczne 1-3942, 1-831, 1-4913, 1-4914, 1-896, 1-4986, 1-4985, 1-895, 1-1864, 1-4863, 1-772, 1-773, 1-767 i 1-766 do punktu 1-762. Następnie granica skręca w kierunku północnym, przechodzi przez punkty nr 1-761, 1-760, 1-759, 1-758, 1-737 i w punkcie nr 1-618 załamuje się w kierunku zachodnim, trafia poprzez punkt nr 1-619 do punktu 40-208. Z tego punktu granica biegnie linią łamaną w kierunku zbliżonym do północnego przez punkty 1-581, 40-209, 40-210 do 1-578, skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 1-579, załamuje się na północ i poprzez punkt nr 1-582 dochodzi do punktu 1-583. Dalej granica biegnie południowym skrajem działki nr 1-141 do punktu 1-575, skręca w kierunku północno-wschodnim i przechodząc przez punkty nr 1-572, 1-573, 1-574, 1-2517, 1-568, 1-566 trafia do punktu 1-515, gdzie skręca na północny zachód. Poprzez punkty nr 1-516 i 1-517 dochodzi do punktu nr 1-518, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej przez punkt 1-4348 do punktu 1-556, W tym punkcie granica skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, następnie w punkcie 1-558 załamuje się na południowy zachód, przebiega przez punkty 1-555, 1-538, 1-539 i dochodzi do punktu 1-560, położonego na skraju kompleksu leśnego. Dalej granica biegnie skrajem działek nr 1-95 i 1-85 przez punkty 1-543, 1-544, 1-545,1-546,1-547, 1-325, skręca na północny wschód i przez punkt nr 1-490 dochodzi do punktu 1-467. Z tego punktu granica przebiega skrajem lasu w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 1-468, 1-469, 1-470, 1-471, 1-472, 1-473, 1-474, 1-475, 1-476, 1-477, 1-480, 1-333, w punkcie nr 1-299 skręca na północny wschód do punktu 1-298 i dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną przez punkty 1-297, 1-296, 1-295, 40-215, 1-294, 1-293, 1-292, 1-291, 1-290, 1-289, 1-288, 40-217, 1-287 do punktu 40-218. W tym punkcie granica skręca na północny zachód, dochodzi przez punkt 1-286 do punktu 40-219, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i skrajem działki 1-5 trafia do punktu 1-285. Z tego punktu granica biegnie skrajem lasu w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 1-284, 1-283, 40-221, 1-282, 1-281 do punktu nr 1-280, skręca na północny wschód i przez punkt nr 1-279 dochodzi do punktu nr 40-223. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty 1-278,1-277,1-276,1-275, 1-274, 40-224, 1-273, 1-272, 1-271, 1-270, 1-269, 1-268, 1-267, 1-266, 40-226, 1-265, 1-264, 40-227,1-263, 1-262, 1-261, 40-228, 1-260, 1-259, 1-224, 1-391, 1-394, 1-395,1-396, 1-397, 1-398 do punktu 40-202, gdzie załamuje się pod kątem prostym na północny wschód i w punkcie 1-4915 skręca na południowy wschód dochodząc do punktu 1-4916. Stąd granica skręca na południowy zachód, w punkcie nr 1-4917 załamuje się pod kątem prostym i biegnie linią łamaną poprzez punkty 1-500, 1-499, 1-2516, 1-498, 40-199, 1-4918 i 1-4919 do punktu 1-4920, od którego rozpoczęto opis granicy Kompleksu nr 2 Podstrefy Kostrzyn n. Odrą.

Podstrefa: Kostrzyn n. Odrą– Kompleks 3

Obręb: nr 3 Kostrzyn n. Odrą

Opis granicy rozpoczynamy od punktu granicznego nr 3-27, położonego w południowym krańcu działki ewidencyjnej nr 3-4/3, przy linii kolejowej Kostrzyn n. Odrą – Gorzów Wlkp. Z tego punktu granica biegnie w kierunku północno-zachodnim poprzez punkty nr 3-28, 3-29 i 3-33 do punktu nr 3-34, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3-35. W tym punkcie następuje załamanie i dalej granica biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 3-36 i 3-37 do punktu 3-38. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim, przechodzi przez punkty graniczne 4-3586, 4-3507, 4-3584, 3-180 oraz 3-105, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 3-106, stanowiącego północno-zachodni kraniec działki ewidencyjnej nr 3-16. Dalej granica skręca w kierunku północno-wschodnim, dochodzi do punktu nr 3-134, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim, przechodzi przez punkt nr 3-133 i z punktu nr 3-104 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty graniczne nr 3-103, 3-183, 3-102, 3-101, 3-100, 3-181, 3-91 i trafia do punktu 3-90. Stąd granica biegnie linią łamaną wschodnim brzegiem działki nr 3-6/1, poprzez punkty nr 3-98, 3-110, 3-88, 3-87, 3-86, 3-85, 3-84, 3-83, 3-82, 3-81, 3-80, 3-79, 3-78, 3-77, 3-76, 3-75, 3-74, 3-73, 3-72, dochodzi do punktu 3-145, załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i w punkcie nr 3-146 skręca w kierunku południowo-zachodnim, dochodząc do punktu nr 3-144. W tym punkcie granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim, przechodzi przez punkt 3-112 i w punkcie nr 3-113 skręca w kierunku południowo-zachodnim dochodząc przez punkty nr 3-114, 3-115 i 3-116 do punktu 3-117. Dalej granica skręca w kierunku zachodnim i w punkcie nr 3-118 załamuje się pod kątem ostrym na południowy zachód i trafia do punktu nr 3-139. Z tego punktu granica strefy biegnie w kierunku południowo-zachodnim północną stroną linii kolejowej Kostrzyn n. O – Gorzów Wlkp. przez punkty 3-140, 3-141, 3-142, 3-121, 3-122, 3-138, 3-12, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 i trafia do punktu nr 3-27, od którego rozpoczęto opis granicy Kompleksu nr 3 Podstrefy Kostrzyn n. O.

Podstrefa: Słubice

Obręb: nr 3 Słubice

Opis granicy rozpoczynamy od punktu nr 308-681 położonego na południowo-zachodnim rogu działki 74/12 sąsiadującego z działkami 74/9 i 74/11, Dalej granica biegnie w kierunku północnym do punktu 308-683, położonego przy ogrodzeniu trwałym działki 74/3 i skręca w kierunku wschodnim wzdłuż płotu przez punkty nr 308-673 do punktu 308-672. Następnie granica odbija w kierunku północno-wschodnim po ogrodzeniu do punktu 308-671, który opiera się o budynek stanowiący własność prywatną. Dalej po ścianach budynku przechodzi przez punkty 308-670, 308-669 do punktu 308-668. Z punktu 308-668 granica skręca w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ogrodzenia do punktu 308-667, tutaj granica tworzy zaułek do punktu 308-666. Z punktu 308-666 granica skręca w prawo i przebiega wzdłuż ogrodzenia trwałego do punktu 308-665, stanowiącego narożnik ogrodzenia. Dalej granica biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty 308-664, 308-663 do punktu 308-662, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i poprzez punkty nr 309-661 i 308-660 trafia do punktu nr 308-659, stanowiącego narożnik budynku, biegnie ścianą budynku do punktu nr 308-6585, a następnie przez punkt 308-657 dochodzi do punktu 308-656. Z tego punktu granica skręca w kierunku południowo-wschodnim biegnie wzdłuż ogrodzenia linią łamaną poprzez punkty nr 308-655, 308-654, 308-653, 308-652, 308-651 do punktu nr 308-650, skręca pod kątem prostym w prawo i w punkcie 420.234-350 załamuje się w kierunku północno-wschodnim. Dalej granica biegnie linią prostą przez punkty nr 115-155, 115-156,115-157 do punktu 420.234-352, skręca w prawo pod kątem prostym, dochodzi do punktu 115-159, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty 115-160 i 420.234-359 trafia do punktu 420.234-358. W tym miejscu granica skręca w kierunku południowym, przechodzi przez punkt 420.234-357 i z punktu 115-164 biegnie w kierunku zachodnim przez punkt 307-76 do punktu 307-77, skręca w lewo do punktu 100-7599 i dalej biegnie na północny zachód przez punkty 100-7598, 100-7597, 100-7596 do punktu 308-54. Z tego punktu granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Berlin–Moskwa przez punkty 308-55, 100-6014, 100-6015, 308-56, 308-57, 308-58, 308-59, 308-60, 308-61, 308-62, 308-63, 308-64, 308-65, 308-66, 308-680, 308-67, 308-68, 308-69, 308-70, 308-71, 308-72, 308-73, 308-74, 308-75, 308-76, 308-77, 308-78, 308-79, 308-80, 308-81, 308-82, 308-83, 308-84 do punktu 115-126. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie skrajem lasu przez punkty 115-127, 420.234-238, 420.234-237 do punktu 115-130, skręca w kierunku południowo-zachodnim i dalej przebiega granicą lasu przez punkty 420.234-236, 420.234-235, 420.234-234, 420.234-233, 115-135, 420.234-232, 420.234-231 do punktu 420.234-230. W tym punkcie granica skręca w lewo, dochodzi do punktu 308-678, odbija w prawo do punktu 308-677, załamuje się pod kątem prostym na południowy zachód do punktu 308-676 i biegnie na północny zachód do punktu nr 608-679. Z tego punktu granica biegnie skrajem lasu w kierunku południowym przez punkty 420.234-229, 115-140 do punktu 115-141, skręca na zachód, przebiega przez punkty nr 420.234-228, 420.234-227, 420.234-226,420.234-225, 115-146, 115-147, trafia do punktu 115-148, skręca pod kątem prostym w lewo do punktu 115-149 i odbija w prawo do punktu 115-150. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 308-682, załamuje się pod kątem prostym w lewo i trafia do punktu 308-681, od którego rozpoczęto opis granicy Podstrefy Słubice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »