| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 października 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526 i z 1997 r. Nr 120, poz. 757) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 627,10 ha położonych na terenie miasta Mielec”,

2) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyroby wytworzone na terenie strefy – wyroby uzyskane w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, wszystkich użytych do ich wytworzenia materiałów wytworzonych poza strefą oraz usług wykonanych poza jej terenem nie przekracza 70% przychodów uzyskanych z ich sprzedaży pomniejszonych o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,”

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia na końcu skreśla się zdanie w brzmieniu; „Ogólny obszar terenu SSE wynosi 574,8580 ha” i dodaje się tekst w brzmieniu:

„Obręb Mielec-Cyranka:

Począwszy od pkt nr 75 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 951/2 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty o numerach od 76 do 113. Punkty te stanowią linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 113 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie poprzez pkt nr 114 do pkt nr 115 wzdłuż południowej krawędzi działki 507/2. W pkt nr 115 granica skręca na południe i biegnie linią łamaną poprzez punkty o numerach od 116 do 144. W terenie punkty te stanowią zachodnią krawędź drogi polnej – działka 1012 na styku z działkami: 508/6, 508/4, 509/2, 432/2, 433/2, 434/2, 510, 511, 537/2, 439, 440/2, 441/2, 1247, 444/2, 445/2, 446/2, 447/4, 447/6, 448/2, 942/2, 943/2, 944, 945/2, 946/2, 947, 948/2, 949/2, 950/2, 951/2. W pkt nr 144 położonym na południowo-wschodnim narożniku działki 951/2 granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 951/2 do pkt nr 75, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 145 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 497/2 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty o numerach 146, 147, 148. Punkty te stanowią linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 148 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie poprzez pkt nr 149 do pkt nr 150 wzdłuż północnej granicy działki 491/2. W pkt nr 150, który w terenie stanowi północno-wschodni narożnik działki 491/2, granica skręca na południe i biegnie iinią łamaną poprzez punkty o numerach od 151 do 157. W terenie punkty te stanowią zachodnią krawędź drogi polnej – działka 1216/2 na styku z działkami: 491/2, 492/2, 493/2, 494/2, 495/2, 496/2 i 497/2. W pkt nr 157, który w terenie stanowi południowo-wschodni narożnik działki 497/2 granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 497/2 do pkt nr 145, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 158 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 1236 granica biegnie w kierunku północnym poprzez punkty o numerach od 159 do 164. W terenie punkty te stanowią wschodni brzeg rowu melioracyjnego – działka 1217/2 na styku z działkami: 1236, 1235, 1234, 1233, 1232 i 1231. Od pkt nr 164 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie poprzez punkty o numerach od 165 do 175. W terenie punkty te stanowią wschodni brzeg rowu melioracyjnego – działka 1217/2 na styku z działkami: 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225/2, 1225/1, 1224, 1223, 1222, 1221 i 1220. W pkt nr 176, który w terenie stanowi północno-zachodni narożnik działki 1220, granica skręca na zachód i biegnie do pkt nr 177, który w terenie stanowi południowo-zachodni skraj drogi stanowiącej działkę 1216/4. Od pkt nr 177 granica biegnie na północ wzdłuż zachodniego skraju ww. drogi do pkt nr 178. W pkt nr 178 granica skręca na wschód północną stroną rowu 1217/3 i biegnie przez pkt nr 179 do pkt nr 180. Od pkt nr 180, który w terenie stanowi północno-zachodni skraj rowu melioracyjnego, granica biegnie na wschód północną krawędzią tego rowu przez pkt o numerach 181, 182, 183 i jest zarazem granicą obrębu. W skład ww. rowu wchodzą działki 1219/1, 1218/5, 1218/3, 1218/6, 1218/4. W pkt 183 granica skręca na południowy zachód i biegnie w linii prostej do pkt nr 184. Linia ta rozgranicza tereny dziatek: 1219/2, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225/1, 1225/2, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 i 1236 od terenów PGL – Nadleśnictwo Mielec i jest zarazem granicą obrębu. W pkt nr 184, który w terenie stanowi południowo-wschodni narożnik działki 1236, granica skręca na zachód i biegnie południową granicą ww. działki do pkt nr 158, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 185 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 455/2 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim w linii prostej do pkt nr 186, który w terenie stanowi północno-zachodni narożnik działki 451/2. Linia łącząca ww. pkt stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 186 granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 178 wzdłuż północnej granicy działki 451/2, która stanowi zarazem granicę obrębu. W pkt 178, który w terenie stanowi północno-zachodni narożnik działki 451/2, granica skręca na południe i biegnie przez pkt nr 177 do pkt nr 187. W pkt nr 187, który w terenie stanowi południowo-wschodni narożnik działki 455/2, granica skręca na zachód i biegnie południową granicą ww. działki do pkt nr 185, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Mielec-Chorzelów

Począwszy od pkt nr 188 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 1220/33 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 189 do pkt nr 190. W terenie punkty te stanowią wschodni brzeg kanału melioracyjnego Potok. Od pkt 190, który w terenie stanowi północno-zachodnie naroże działki 1224/8, granica skręca na południowy wschód i biegnie linią łamaną przez punkty o numerach od 191 do 206. Od pkt nr 206 granica biegnie dalej do pkt nr 182. Linia ta stanowi granicę obrębów Mielec-Chorzelów i Mielec-Mościska. Od pkt nr 182 granica skręca na zachód i biegnie przez pkt nr 181, 180, 179, 178, 186 do pkt 188, od którego opis rozpoczęto. Punkty te opisane byty w obrębie Mielec-Cyranka.

Obręb Mielec-Mościska

Począwszy od pkt nr 190 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 1248/9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 207 i 208 do pkt nr 209. Punkt ten w terenie stanowi północny narożnik działki 1246/165. W pkt 209 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 210 wzdłuż zachodniego brzegu rowu – działka 1246/217. W pkt 210 granica skręca na wschód i biegnie do pkt 211, który leży w terenie u zbiegu granic działek 1246/203, 1246/76 – droga i 1246/217 – rów. W pkt nr 211 granica skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt nr 212, 213 i 214 do pkt nr 215 wzdłuż południowego skraju drogi 1246/79. Od pkt nr 215 granica biegnie do pkt 216 południowym skrajem drogi – działka 1320/3. W pkt 216, który w terenie stanowi północno-wschodni narożnik działki 1246/112, granica skręca na południe i biegnie linią prostą do pkt nr 217 wzdłuż wschodnich granic działek: 1246/112, 1246/110, 1246/77, 1246/76, 1246/73, 1246/15, 1246/18, 1246/72, 1246/69, 1246/22, 1246/23, 1246/68, 1246/128, 1246/60, 1246/59, 1246/30, 1246/31, 1246/52, 1246/34, 1246/35, 1246/192, 1246/191, 1246/186, 1246/185, 1246/178, 1246/177, 1246/174, 1248/4, 1248/13, 1248/14 i 1248/17. W pkt nr 217 granica skręca na północny zachód i biegnie do pkt nr 183 środkiem rowu melioracyjnego – działka 1248/7. Od pkt nr 183 granica biegnie dalej przez pkt 182, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191 do pkt nr 190, od którego opis rozpoczęto.

Przebieg granicy pomiędzy ww. punktami opisano w Obrębie Mielec-Chorzelów.

Począwszy od pkt nr 218 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 1246/158 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 219 do pkt 220. W terenie punkty te stanowią linię wywłaszczenia pod poszerzenie rowu Potok. W pkt 220 kończy się linia wywłaszczenia i granica skręca na zachód do pkt nr 221 położonego na brzegu rowu Potok stanowiącego działkę 1246/83. Od pkt nr 221 granica biegnie przez pkt nr 222 do pkt nr 223 wzdłuż wschodniego brzegu ww. rowu. W pkt nr 223, który w terenie stanowi północno-zachodni narożnik działki 1490, granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 39 wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą lotniska. W pkt 39, który w terenie stanowi północno-wschodni narożnik działki 1490, granica skręca na południowy zachód i biegnie w linii prostej do pkt nr 224 i dalej do pkt 225 wzdłuż północno-zachodniego skraju drogi – działka 1246/79 na styku z następującymi działkami: 1490, 1246/5, 1246/8, 1246/132, 1246/134, 1246/136, 1246/138, 1246/140, 1246/17 i 1246/144. W pkt nr 225 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnego skraju drogi 1246/79 do pkt nr 218, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 226 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 1246/110 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 227 i 228 do pkt nr 229 wzdłuż krawędzi drogi 1246/79 na styku z następującymi działkami: 1246/100, 1246/101, 1246/104, 1246/105, 1246/107, 1246/10, 1246/7, 1246/6 i 1491. W pkt nr 229, który w terenie stanowi północno-zachodni narożnik działki 1491, granica skręca na południowy wschód i biegnie w linii prostej do pkt nr 230 wzdłuż granicy działki 1491 z drogą – 1246/79. W pkt 230 granica skręca na południe i biegnie poprzez pkt 231 do pkt nr 232, który leży w terenie u zbiegu granic działek 1246/6, 1317/1 i 1320/3 – droga. W pkt nr 232 granica skręca na zachód i biegnie północnym skrajem drogi 1320/3 do pkt nr 226, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Mielec-Mościska I

Począwszy od pkt nr 71 zlokalizowanego na północno-zachodnim narożniku działki 1246/16 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia lotniska do pkt nr 233. W pkt nr 233, który leży na zbiegu granic działek 1243/28, 1246/83 – rów Potok i 6 – Lotnisko, granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż brzegu rowu Potok do pkt nr 236. W pkt nr 236 granica skręca na zachód i biegnie linią łamaną przez pkt o numerach 235, 234 do pkt nr 74 wzdłuż południowych granic działek 1243/28, 1243/29, 1243/30, 1243/31 i 1243/32. W pkt nr 74 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 73 wzdłuż zachodniej granicy działki 1243/32. W pkt nr 73 granica skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 72. W pkt nr 72 granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 1243/16 do pkt nr 71, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Mielec Przemysłowy

Począwszy od pkt nr 40 granica biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska do pkt nr 71. W pkt nr 71 granica skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5 do pkt nr 72.

W pkt nr 72 granica skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 73. W pkt 73 granica skręca na południe i biegnie do pkt nr 74 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5. W pkt nr 74 granica skręca na wschód i biegnie linią łamaną przez pkt o numerach 234, 235 do pkt 236 położonego na brzegu rowu Potok. W pkt nr 236 granica skręca na południe i biegnie do pkt nr 237 wzdłuż zachodniego brzegu rowu Potok. W pkt nr 237 granica skręca na zachód i biegnie do pkt nr 44. Od pkt nr 44 granica biegnie poprzez pkt o numerach 43, 42, 41 do pkt nr 40, od którego opis rozpoczęto. Przebieg granicy od pkt nr 44 do pkt nr 40 umieszczony jest w pierwszym opisie granic niniejszego załącznika.*

Ogólny obszar terenu SSE EURO-PARK MIELEC wynosi 627,10 ha.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

 

* Dz. U. z 1995 r. Nr 107, poz. 526.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »