reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 grudnia 1997 r.

w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

Na podstawie art. 17 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283, Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)”funkcjonariusz” - funkcjonariusza Służby Więziennej,

2)”legitymacja służbowa” - legitymację służbową funkcjonariusza Służby Więziennej.

§ 2.
 1. Funkcjonariusz, na czas pełnienia służby, otrzymuje bezpośrednio po przyjęciu do służby legitymację służbową.

2. Legitymacja służbowa zachowuje ważność przez okres dwóch lat, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i 3.

3. Legitymacja służbowa podlega wymianie w razie:

1) upływu okresu ważności,

2) zmiany miejsca pełnienia służby, stanowiska, stopnia, imienia i nazwiska,

3) uszkodzenia, zniszczenia lub utraty.

§ 3.
 1. Legitymacje służbowe wydaje:

1) Dyrektor Generalny Służby Więziennej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, dyrektorom okręgowym Służby Więziennej, komendantom ośrodków szkolenia Służby Więziennej oraz komendantom ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej podległych bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej,

2) dyrektor okręgowy Służby Więziennej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej, dyrektorom podległych zakładów karnych i aresztów śledczych oraz komendantom podległych ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej,

3) dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległej jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.

2. Organy wymienione w ust. 1 są również właściwe do dokonywania wpisów w legitymacjach służbowych.

3. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić imiennie wyznaczonych funkcjonariuszy do wydawania oraz dokonywania wpisów w legitymacjach służbowych.

§ 4.
 1. W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię funkcjonariusza w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: stanowisko, stopień, imię i nazwisko;

wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.

2. Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
 1. Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić legitymację służbową w dniu zwolnienia ze służby właściwemu organowi, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub 3. 

2. W razie zgonu funkcjonariusza, organ, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub 3, występuje do członków jego rodziny o zwrot legitymacji.

§ 6.
 W razie utraty legitymacji służbowej, funkcjonariusz jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie organ, o którym mowa w § 3 ust. 1, który zarządza wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty legitymacji służbowej.
§ 7.
 Legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą swą ważność i podlegają zwrotowi organom określonym w § 3 ust. 1 lub 3 z dniem 31 grudnia 1997 r.
§ 8.
 Wzór książki świadczeń lekarskich i książki zdrowia funkcjonariusza, organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania w nich wpisów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. Nr 78, poz. 463, z 1993 r. Nr 113, poz. 498 i z 1995 r. Nr 132, poz. 651) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie książek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr87. poz.403)
§ 9.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

 

Załącznik 1.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama