| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 grudnia 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91 i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194, Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9, poz. 33 i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29, poz. 148 i Nr 153, poz. 783, z 1996 r. Nr 37, poz. 162 i Nr 116, poz. 556 oraz z 1997 r. Nr 22, poz. 116 i Nr 100, poz. 626) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I. Klasyfikacja resortowa (części):

a) skreśla się część „56. Polska Agencja Prasowa”,

b) dodaje się części 24, 25, 60, 61 i 62 w brzmieniu:

„24. Urząd Regulacji Energetyki

25. Generalny Inspektorat Celny

60. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

61. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

62. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi”,

c) część 82 otrzymuje brzmienie:

„82. Subwencje dla gmin”;

2) w rozdziale III. Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „40 – Rolnictwo” rozdziały 4406 i 4013 otrzymują brzmienie:

„4406 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

4013 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii”,

b) w dziale „50 – Transport” rozdziały 5612 i 5613 otrzymują brzmienie:

„5612 Budowa i utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich

5613 Budowa i utrzymanie dróg publicznych gminnych”,

c) w dziale „70 – Gospodarka komunalna” rozdziały 7221 i 7231 otrzymują brzmienie:

„7221 Oczyszczanie miast i gmin

7231 Zieleń w miastach i gminach”,

d) w dziale „85 – Ochrona zdrowia” rozdział 8533 otrzymuje brzmienie:

„8533 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze”,

e) w dziale „90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”:

– przed rozdziałem „9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych” wprowadza się rozdział 9012 w brzmieniu:

„9012 Wpływy z rozliczeń państwowych jednostek budżetowych z tytułu potrąceń

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z tytułu zwracanych, przez państwowe jednostki budżetowe, kwot równoważących zobowiązanie podatkowe potrącone z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika, określonych w art. 28 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, wobec państwowej jednostki budżetowej.”,

– w objaśnieniach występujących po rozdziale „9023 Wpływy z podatku od towarów i usług”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 640” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943”,

f) w dziale „91 – Administracja państwowa i samorządowa”:

– po rozdziale „9111 Jednostki centralne (centrale ministerstw i urzędów centralnych)” dodaje się rozdział 9112 w brzmieniu:

„9112 Główny Inspektorat Kolejnictwa”,

– skreśla się rozdziały:

„9114 Główny UrządNadzoru Budowlanego

9116 Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej”,

– rozdział 9140 otrzymuje brzmienie:

„9140 Budowa i utrzymanie drogowych przejść granicznych”,

– po rozdziale „9149 Samorządowe kolegia odwoławcze” dodaje się rozdział 9150 w brzmieniu:

„9150 Miejskie strefy usług publicznych”,

– po rozdziale „9193 Komisje egzaminacyjne” dodaje się rozdział 9194 w brzmieniu:

„9194 Integracja z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego”,

g) w dziale „92 – Wymiar sprawiedliwości i prokuratura”:

– po rozdziale „9215 Różne jednostki wymiaru sprawiedliwości” dodaje się rozdział 9216 w brzmieniu:

„9216 Sądy wojskowe”,

– po rozdziale „9222 Prokuratury wojewódzkie i rejonowe” dodaje się rozdział 9223 w brzmieniu:

„9223 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury”,

h) w dziale „93 – Bezpieczeństwo publiczne” rozdział 9315 otrzymuje brzmienie:

„9315 Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA”,

i) w dziale „95 – Ubezpieczenia społeczne” po rozdziale „9592 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego” dodaje się rozdział 9593 w brzmieniu:

„9593 Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz zaopatrzenie rodzinne”,

j) w dziale „96 – Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych” po rozdziale „9614 Dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych” dodaje się rozdział 9615 w brzmieniu:

„9615 Dotacje do zapasów obowiązkowych paliw ciekłych”,

k) w dziale „97 – Różne rozliczenia” przed rozdziałem „9711 Subwencje ogólne dla gmin” wprowadza się rozdział 9709 w brzmieniu:

„9709 Subwencja drogowa dla gmin”,

I) w dziale „98 – Obrona narodowa”:

– skreśla się rozdziały:

„9811 Obrona narodowa

9812 Wojskowe szkolnictwo zawodowe”,

– rozdział 9814 otrzymuje brzmienie:

„9814 Wojska Lądowe”,

– dodaje się rozdziały 9815–9818 w brzmieniu:

„9815 Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej

9816 Marynarka Wojenna

9817 Pozostałe jednostki

9818 Wojskowe Służby Informacyjne”;

3) w rozdziale IV, Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):

a) akapit pierwszy objaśnień występujących po tytule „IV. Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami)” otrzymuje brzmienie:

„Dochody należne budżetowi państwa, zaliczane do działu 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, ujmowane są w części 08 Ministerstwo Finansów, z wyjątkiem dywidend od udziału Skarbu Państwa w spółkach, ujmowanych w części 17 Ministerstwo Skarbu Państwa”,

b) paragraf 31 otrzymuje brzmienie:

„31 Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów gmin”,

c) skreśla się paragraf „32 Dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych” oraz objaśnienia do tego paragrafu,

d) w objaśnieniach występujących po paragrafie „34 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 775” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777”,

e) objaśnienia występujące po paragrafie „43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpływy, poza wpływami z prywatyzacji mienia komunalnego, które klasyfikowane są w paragrafie 35.”,

f) paragraf 82 otrzymuje brzmienie:

„82 Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych”,

g) paragraf 90 otrzymuje brzmienie:

„90 Subwencje z budżetu państwa”,

h) w objaśnieniach występujących po paragrafie „91 Wpływy z rozliczeń pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 110” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769”;

4) w rozdziale V. Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami):

a) paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„12 Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

Paragraf ten obejmuje:

– uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami oraz nagrody uznaniowe i zapomogi żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa oraz Komendy Głównej Policji,

– wynagrodzenia sędziów i prokuratorów”,

b) w objaśnieniach występujących po paragrafie „20 Fundusz operacyjny”:

– w tiret pierwszym, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 496” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944”,

– w tiret drugim, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 496” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943”,

– w tiret trzecim, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 775” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943”,

– w tiret czwartym, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 583” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770”,

– w tiret piątym, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 720” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 18, poz. 105, Nr 71, poz. 449, Nr 121, poz. 770 i Nr 136, poz. 921”,

– dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„– ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449)”,

c) w objaśnieniach występujących po paragrafie „25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”, w tiret trzecim, wyrazy „czynsze za mieszkania nauczycieli,” zastępuje się wyrazami „dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli”,

d) w objaśnieniach występujących po paragrafach „26 Usługi zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej” i „27 Dotacje na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej”, w postawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 110” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769”,

e) w objaśnieniach występujących po paragrafie „28 Podróże służbowe krajowe”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach „poz. 387” dodaje się wyrazy „i z 1997 r. Nr 34, poz. 327”,

f) w objaśnieniach występujących po paragrafie „39 Kary i odszkodowania”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach „poz. 591” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945”,

g) skreśla się objaśnienia występujące po paragrafie „41 Składki na ubezpieczenia społeczne”,

h) w objaśnieniach występujących po paragrafie „42 Składki na Fundusz Pracy”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyrazy „Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211, Nr 100, poz. 459, Nr 106, poz. 496 i Nr 147, poz. 687” zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776”,

i) w objaśnieniach występujących po paragrafie „43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach „poz. 686” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770”,

j) w objaśnieniach występujących po paragrafie „44 Opłaty za świadczenia zdrowotne” po wyrazach „niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej” dodaje się wyrazy „oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki”,

k) paragraf 64 otrzymuje brzmienie:

„64 Wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń spłaty kredytów zagranicznych”,

l) objaśnienia występujące po paragrafie „74 Dotacje na finansowanie inwestycji podmiotów gospodarczych” otrzymują brzmienie:

„Dotacje na inwestycje należy ujmować w dziale i rozdziale właściwym dla finansowania podstawowej działalności jednostki otrzymującej dotację, a w przypadku braku takiego rozdziału – w rozdziale „Pozostała działalność”. Dotacje na finansowanie inwestycji centralnych klasyfikowane są w paragrafach odpowiadających jednostkom realizującym te inwestycje.”,

ł) paragraf 87 otrzymuje brzmienie:

„87 Wpłaty gmin na rzecz związków komunalnych oraz miejskich stref usług publicznych”,

m) paragraf 90 otrzymuje brzmienie:

„90 Subwencje dla gmin”,

n) w objaśnieniach występujących po paragrafie „91 Rozliczenia pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 110” dodaje się wyrazy „oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769”,

o) w objaśnieniach występujących po paragrafie „94 Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o statusie miasta”, w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyrazy „Dz. U. Nr 141, poz. 692 i z 1996 r. Nr 156, poz. 773” zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224 i Nr 123, poz. 780”.

2. W załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule załącznika po wyrazach „Prawo budżetowe” dodaje się wyrazy „oraz w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673) i w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 673 i Nr 115, poz. 741)”,

2) tytuł działu 00 otrzymuje brzmienie: „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa”,

3) po pozycji „0028 Obligacje państwowej pożyczki dziesięcioletniej” dodaje się pozycję 0029 w brzmieniu:

„0029 Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych”,

4) po pozycji „0065 Spłata zobowiązań długoterminowych” dodaje się pozycje 0067 i 0069 w brzmieniu:

„0067 Prywatyzacja mienia Skarbu Państwa na finansowanie reformy ubezpieczeń społecznych

0069 Prywatyzacja mienia Skarbu Państwa na finansowanie niedoboru budżetu państwa”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych od dnia 1 stycznia 1998 r., z tym że § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) w zakresie dotyczącym części 24. Urząd Regulacji Energetyki wchodzi w życie z mocą od dnia 5 grudnia 1997 r.

Minister Finansów: w z. J. Kubik

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »