| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 listopada 1997 r.

w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory umundurowania, odzieży specjalnej, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „strażakiem”, oraz sposób ich noszenia, a także normy umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego.
§ 2.
Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne określone niniejszym rozporządzeniem są prawnie zastrzeżone i mogą być noszone wyłącznie przez strażaka.
§ 3.
Umundurowanie strażaka składa się z ubiorów: służbowego i wyjściowego.
§ 4.
1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru służbowego są:

1) mundur w kolorze ciemnogranatowym,

2) sweter w kolorze czarnym,

3) koszula w kolorze niebieskim,

4) kurtka 3/4 w kolorze czarnym,

5) czapka w kolorze ciemnogranatowym,

6) beret w kolorze czarnym,

7) obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

2. Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 1.

§ 5.
1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjściowego są:

1) mundur w kolorze ciemnogranatowym,

2) czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym z ciemnoniebieskim otokiem,

3) płaszcz zimowy w kolorze ciemnogranatowym,

4) płaszcz letni w kolorze ciemnogranatowym,

5) koszula w kolorze białym,

6) obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

2. Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2,

§ 6.
1. Zasadniczymi przedmiotami odzieży specjalnej są:

1) ubranie specjalne dwuczęściowe,

2) ubranie specjalne jednoczęściowe (kombinezon),

3) ubranie koszarowe,

4) rękawice i kominiarka (niepalne),

5) buty specjalne,

6) hełm.

2. Wzory odzieży specjalnej określa załącznik nr 3.

§ 7.
Zasadniczymi przedmiotami ekwipunku osobistego są:

1) pas bojowy,

2) zatrzaśnik,

3) toporek strażacki,

4) latarka,

5) podpinka linkowa,

6) maska do aparatu oddechowego.

§ 8.
1. Na umundurowaniu i odzieży specjalnej strażak nosi wizerunek orła, dystynkcje i znaki identyfikacyjne.

2. Wizerunek orła umieszcza się na:

1) czapkach wyjściowych – z metalu w kolorze złota pokrytego patyną,

2) kapeluszach, czapkach służbowych i beretach – haftowany nitką w kolorze złotym,

3) kołnierzach kurtek mundurów i płaszcza sukiennego nadbrygadiera i generała brygadiera – haftowany bajorkiem w kolorze złotym,

4) na guzikach czapek wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych i płaszczy sukiennych – w kolorze guzika.

3. Dystynkcje w kolorze złotym umieszcza się na:

1) czapkach wyjściowych – haftowane bajorkiem,

2) kapeluszach, czapkach służbowych i beretach, a także na naramiennikach kurtek 3/4, swetrów, na ubraniach specjalnych i koszarowych – haftowane nitką,

3) naramiennikach mundurów, koszul i płaszczy:

a) starszego strażaka i podoficera – z taśmy dystynkcyjnej,

b) aspiranta – haftowane bajorkiem, a naramienniki obszyte taśmą dystynkcyjną,

c) oficera – haftowane bajorkiem.

4. Znaki identyfikacyjne umieszcza się:

1) identyfikator osobisty – na wysokości lewej górnej kieszeni munduru służbowego, kurtki 3/4 oraz ubrania koszarowego,

2) znak pożarniczy z metalu w kolorze złotym – na kołnierzu munduru wyjściowego oraz płaszcza sukiennego,

3) emblemat Państwowej Straży Pożarnej – na czapkach kadry dowódczo-sztabowej i czapkach koszarowych oraz na lewych rękawach ubrań specjalnych i koszarowych,

4) identyfikator miejscowości – na rękawach ubrań specjalnych i koszarowych pod emblematem Państwowej Straży Pożarnej,

5) znak absolwenta Szkoły Państwowej Straży Pożarnej – pośrodku prawej górnej kieszeni munduru wyjściowego i służbowego, pomiędzy dolnymi krawędziami klapy i kieszeni; znak umieszcza się na podkładce skórzanej w kolorze czarnym.

5. Na ubraniach specjalnych i koszarowych strażak może nosić inne oznaczenia, np. w postaci emblematów szkół Państwowej Straży Pożarnej, herbów miast i regionów oraz reklam wyrobów rynkowych. Decyzje w sprawie umieszczania reklam na ubraniach specjalnych i koszarowych podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

6. Wzory wizerunku orła, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych określa załącznik nr 4.

§ 9.
1. Strażak pełni służbę w umundurowaniu albo odzieży specjalnej i ekwipunku osobistym.

2. Użytkowane przedmioty umundurowania powinny być czyste, należycie dopasowane i odprasowane.

3. Poszczególne ubiory strażak nosi w zestawach stosownie do pory roku. Rozróżnia się okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy. W okresie przejściowym nosi się zimowy lub letni zestaw umundurowania.

4. Zestawy ubioru służbowego i wyjściowego określają załączniki nr 5 i 6.

§ 10.
Umundurowanie służbowe nosi się podczas:

1) wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pełnienia służby, nie wymagających występowania w umundurowaniu wyjściowym lub w odzieży specjalnej,

2) krajowych delegacji służbowych, wykonywania czynności kontrolnych, występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami w charakterze przedstawiciela jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,

3) raportu służbowego,

4) na polecenie przełożonego.

§ 11.
1. Umundurowanie wyjściowe ze sznurem galowym, orderami, odznaczeniami i odznakami nosi się:

1) w dniach świąt państwowych i w Dniu Strażaka,

2) w czasie uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń oraz w czasie ślubowania strażaków,

3) podczas innych uroczystości na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.

2. Umundurowanie wyjściowe ze sznurem galowym i baretkami nosi się podczas:

1) uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych,

2) ważniejszych uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wieczorowy,

3) wręczenia aktów nadania stopnia.

3. Umundurowanie wyjściowe z baretkami nosi się podczas:

1) wystąpień w charakterze przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na oficjalnych spotkaniach lub imprezach,

2) meldowania się przełożonym po przybyciu do nowej jednostki lub przed odejściem na inne stanowisko służbowe.

4. Strażak może nosić umundurowanie wyjściowe z baretkami w czasie:

1) pełnienia służby w pomieszczeniach biurowych,

2) wolnym od służby.

5. Strażak w służbie przygotowawczej nosi umundurowanie służbowe w okolicznościach określonych w ust. 1–4.

§ 12.
1. Odzież specjalną nosi się podczas:

1) akcji ratowniczo-gaśniczych,

2) pełnienia służby w podziale bojowym w miejscach zakwaterowania,

3) manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego,

4) pełnienia służby wartowniczej,

5) przy składaniu raportu służbowego w warunkach polowych.

2. Dopuszcza się noszenie odzieży roboczej lub koszarowej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, jeśli nie jest konieczne użycie odzieży specjalnej. O rodzaju użytej odzieży decyduje kierujący akcją po dokonaniu rozpoznania zagrożeń na miejscu akcji.

§ 13.
Strażakowi zezwala się na noszenie:

1) pasów głównych, pasów bojowych z toporkami, hełmów, butów typu „skutery”, trzewików bukatowych, butów oficerskich, bryczesów oraz białych rękawiczek – w pocztach sztandarowych, flagowych oraz w kompaniach honorowych,

2) symbolu żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez strażaka obrządku religijnym,

3) okularów przeciwsłonecznych,

4) elementów strojów regionalnych w czasie udziału w uroczystościach folklorystycznych,

5) insygniów władzy rektorskiej przez rektora i prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

§ 14.
Strażakowi zabrania się:

1) noszenia przedmiotów umundurowania, których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza godność służby,

2) dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania umundurowania,

3) noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami odzieży specjalnej lub cywilnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 13 pkt 1 i 4,

4) wykonywania prac gospodarczych w ubraniu specjalnym.

§ 15.
1. Strażak w stanie spoczynku ma prawo występowania w ubiorze wyjściowym podczas uroczystości organizowanych z okazji:

1) świąt państwowych i Dnia Strażaka,

2) pogrzebów i uroczystości okolicznościowych, takich jak: uroczystości religijne z akcentem pożarniczym, wręczenie sztandaru, oddanie do użytku strażnicy i zjazdy absolwentów,

3) uroczystości osobistych i rodzinnych.

2. Strażak, o którym mowa w ust. 1, może występować w ubiorach wyjściowych według zestawów obowiązujących w chwili jego przejścia w stan spoczynku.

3. Strażak w stanie spoczynku występujący w umundurowaniu jest obowiązany do przestrzegania sposobu noszenia umundurowania.

§ 16.
1. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego powstaje z dniem mianowania i wygasa z dniem zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. Normy umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego oraz okresy ich używalności określa załącznik nr 7.

3. Strażak w służbie stałej otrzymuje przedmioty umundurowania z odpowiednimi dystynkcjami na własność.

4. Strażak w służbie przygotowawczej nabywa prawo własności przedmiotów umundurowania po upływie okresu ich używalności.

5. Strażakowi, o którym mowa w ust. 4, mogą być wydane przedmioty używane, posiadające wartość użytkową. Przedmioty te wydaje się na czas, jaki pozostał do końca ich okresów używalności.

§ 17.
1. Przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego wydaje się w naturze.

2. Strażak, który nie może dopasować gotowego przedmiotu umundurowania, otrzymuje tkaninę oraz zwrot kosztów szycia, dodatków krawieckich i materiałów pomocniczych.

3. Normy wydawanych tkanin, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 8,

4. Strażak, który otrzymał gotowe przedmioty umundurowania wymagające wykonania poprawek krawieckich, otrzymuje zwrot kosztów ich wykonania.

5. Okres używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego liczy się od dnia ich wydania użytkownikowi.

6. Okres używalności wizerunku orła, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych jest równy okresowi używalności przedmiotów, do których zostały wydane, z wyjątkiem identyfikatora osobistego wydawanego jednorazowo.

§ 18.
1. Strażakowi można wydać przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dystynkcje przed upływem okresu ich używalności w przypadkach utraty przedmiotu lub utraty jego wartości użytkowej.

2. W przypadkach utraty przedmiotu lub utraty jego wartości użytkowej, powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych z przyczyn niezależnych od użytkownika, strażakowi wydaje się nieodpłatnie nowy przedmiot.

3. W przypadkach utraty przedmiotu lub utraty jego wartości użytkowej powstałych z winy użytkownika, strażakowi wydaje się na jego wniosek nowy przedmiot, jednakże jest on obowiązany zwrócić równowartość utraconego przedmiotu.

4. W przypadku wydalenia ze służby strażak zobowiązany jest uiścić równowartość przedmiotów umundurowania za czas do końca okresu ich używalności według aktualnych tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, określonych w odrębnych przepisach.

§ 19.
Strażakowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego trwającego powyżej 6 miesięcy oraz zawieszonemu w czynnościach służbowych przedłuża się okres używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego o czas urlopu lub zawieszenia.
§ 20.
1. Strażak jest obowiązany zwrócić przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego nie będące przedmiotami osobistego użytku:

1) w przypadku ich zużycia,

2) w przypadku zwolnienia ze służby,

3) po upływie okresu ich używalności.

2. Za nie zwrócone przedmioty, o których mowa w ust. 1, strażak jest obowiązany uiścić równowartość według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia za czas do końca okresu używalności przedmiotu, a w przypadku przedmiotów wydawanych do zużycia – z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.

§ 21.
1. Strażak w służbie stałej lub przygotowawczej jest przenoszony do służby w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej wraz z posiadanymi przedmiotami umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego.

2. Strażak w służbie przygotowawczej w przypadku zwolnienia ze służby jest obowiązany zwrócić przedmioty umundurowania nie będące przedmiotami osobistego użytku. Za nie zwrócone przedmioty strażaka rozlicza się według zasad określonych w § 18 ust. 4.

3. Przepisów ust. 2 oraz § 20 nie stosuje się w przypadku śmierci strażaka.

§ 22.
1. Przedmioty umundurowania i odzieży specjalnej wydane strażakowi przed wejściem w życie rozporządzenia, a nie odpowiadające wzorom określonym w załącznikach nr 1, 2 i 3, mogą być użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1998 r.

2. Do przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego wydanych strażakowi przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się okresy używalności określone w załączniku nr 7.

§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. W. Brochwicz

Załącznik 1. [WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. (poz. 1001)

Załącznik nr 1

WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA

infoRgrafika

ubiór służbowy oficera w mundurze służbowym

infoRgrafika

ubiór służbowy oficera w swetrze

infoRgrafika

ubiór służbowy podoficera w koszuli z krótkim rękawem

infoRgrafika

ubiór służbowy oficera w kurtce 3/4

Załącznik 2. [WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA]

Załącznik nr 2

WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA

infoRgrafika

ubiór wyjściowy oficera w płaszczu sukiennym

infoRgrafika

ubiór wyjściowy oficera w płaszczu letnim

infoRgrafika

ubiór wyjściowy oficera w płaszczu letnim

infoRgrafika

ubiór wyjściowy nadbrygadiera ze sznurem galowym w bryczesach i butach oficerskich

infoRgrafika

ubiór wyjściowy nadbrygadiera w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym i baretkami

infoRgrafika

ubiór wyjściowy aspiranta w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym

infoRgrafika

ubiór wyjściowy oficera w koszuli z krótkim rękawem

infoRgrafika

ubiór wyjściowy letni ze sznurem galowym podoficera

infoRgrafika

ubiór wyjściowy oficera w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym i baretkami

infoRgrafika

czapka wyjściowa strażaka

infoRgrafika

czapka wyjściowa aspiranta

infoRgrafika

czapka wyjściowa młodszego oficera

infoRgrafika

czapka wyjściowa starszego oficera

infoRgrafika

czapka wyjściowa nadbrygadiera

Załącznik 3. [WZORY ODZIEŻY SPECJALNEJ STRAŻAKÓW]

Załącznik nr 3

WZORY ODZIEŻY SPECJALNEJ STRAŻAKÓW

infoRgrafika

ubranie specjalne jednoczęściowe (kombinezon)

infoRgrafika

ubranie specjalne dwuczęściowe

Załącznik 4. [WZORY WIZERUNKU ORŁA, DYSTYNKCJI SŁUŻBOWYCH I ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH]

Załącznik nr 4

WZORY WIZERUNKU ORŁA, DYSTYNKCJI SŁUŻBOWYCH I ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH

infoRgrafika

wzór wizerunku orła

Emblematy Państwowej Straży Pożarnej

infoRgrafika

infoRgrafika

dla komend

dla jednostek ratowniczo-gaśniczych

 

infoRgrafika

infoRgrafika

identyfikator miejscowości

identyfikator kadry dowódczo-sztabowej

 

infoRgrafika

infoRgrafika

identyfikator osobisty

znak pożarniczy

 

Znak absolwenta szkoły

infoRgrafika

infoRgrafika

szkoły aspirantów PSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

OZNACZENIE STOPNI NA CZAPKACH SŁUŻBOWYCH, BERETACH I KAPELUSZACH

Korpus oficerów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

generał brygadier

nadbrygadier

starszy brygadier

brygadier

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

młodszy brygadier

starszy kapitan

kapitan

młodszy kapitan

 

Korpus aspirantów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

aspirant sztabowy

starszy aspirant

aspirant

młodszy aspirant

 

Korpus podoficerów i szeregowych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

starszy ogniomistrz

ogniomistrz

młodszy ogniomistrz

starszy sekcyjny

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

sekcyjny

starszy strażak

strażak

 

OZNACZENIE STOPNI NA UBRANIACH SPECJALNYCH I KOSZAROWYCH

Korpus oficerów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

generał brygadier

nadbrygadier

starszy brygadier

brygadier

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

młodszy brygadier

starszy kapitan

kapitan

młodszy kapitan

 

Korpus aspirantów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

aspirant sztabowy

starszy aspirant

aspirant

młodszy aspirant

 

Korpus podoficerów i szeregowych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

starszy ogniomistrz

ogniomistrz

młodszy ogniomistrz

starszy sekcyjny

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

sekcyjny

starszy strażak

strażak

 


OZNACZENIE STOPNI NA NARAMIENNIKACH

Korpus oficerów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

generał brygadier

nadbrygadier

starszy brygadier

brygadier

młodszy brygadier

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

starszy kapitan

kapitan

młodszy kapitan

 

Korpus aspirantów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

aspirant sztabowy

starszy aspirant

aspirant

młodszy aspirant

 

Korpus podoficerów i szeregowych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

starszy ogniomistrz

ogniomistrz

młodszy ogniomistrz

starszy sekcyjny

sekcyjny

starszy strażak

 


Załącznik 5. [ZESTAWY UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA]

Załącznik nr 5

ZESTAWY UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA

Lp.

Przedmiot

Zestawy przedmiotów w okresie

Uwagi

zimowym

letnim

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Czapka służbowa zimowa

x

x

 

 

 

 

 

 

lub beret kobieta – kapelusz

2

Beret

 

 

x

x

x

x

x

x

Kobieta – kapelusz

3

Kurtka 3/4 z podpinką

x

x

 

 

 

 

 

 

 

4

Płaszcz letni z podpinką

 

 

 

x

x

 

 

 

 

5

Mundur służbowy

x

 

 

 

 

 

 

x

 

6

Sweter służbowy

 

x

 

x

x

x

x

 

spodnie lub spódnica od munduru służbowego

7

Spodnie letnie

 

 

x

 

 

 

 

 

kobieta – spódnica

8

Peleryna przeciwdeszczowa

 

 

 

 

 

 

 

 

do wszystkich zestawów według potrzeb

9

Krawat

x

x

 

x

x

x

x

x

 

10

Szalik zimowy

x

x

 

 

 

 

 

 

 

11

Szalik letni

 

 

 

x

x

 

 

 

 

12

Rękawiczki zimowe

x

x

 

 

 

 

 

 

 

13

Rękawiczki letnie

 

 

 

x

x

 

 

 

 

14

Koszula służbowa z długim rękawem

x

x

 

x

 

x

 

x

 

15

Koszula służbowa z krótkim rękawem

 

 

x

 

x

 

x

 

 

16

Skarpety zimowe

x

x

 

 

 

 

 

 

kobieta – rajstopy

17

Skarpety letnie

 

 

x

x

x

x

x

x

kobieta – rajstopy

18

Botki ocieplane

x

x

 

 

 

 

 

 

kobieta – damskie

19

Półbuty służbowe

 

 

x

x

x

x

x

x

kobieta – damskie

 

Uwaga:

W kolumnach 1–8 oznaczono przedmioty stanowiące zestaw.

Załącznik 6. [ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA]

Załącznik nr 6

ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA

Lp.

Przedmiot

Zestawy przedmiotów w okresie

Uwagi

zimowym

letnim

1

2

3

4

5

6

1

Czapka wyjściowa zimowa

x

x

 

 

 

 

kobieta – kapelusz

2

Czapka wyjściowa letnia

 

 

x

x

x

x

Kobieta – kapelusz

3

Płaszcz sukienny

x

x

 

 

 

 

 

4

Płaszcz letni z podpinką

 

 

x

 

 

 

 

5

Mundur wyjściowy zimowy

x

x

 

 

 

 

 

6

Mundur wyjściowy letni

 

 

x

x

x

 

 

7

Peleryna przeciwdeszczowa

 

 

 

 

 

 

do wszystkich zestawów według potrzeb

8

Spodnie letnie

 

 

 

 

 

x

kobieta – spódnica

9

Krawat

x

x

x

x

x

 

 

10

Szalik zimowy

x

x

 

 

 

 

 

11

Szalik letni

 

 

x

 

 

 

 

12

Rękawiczki zimowe

x

x

 

 

 

 

 

13

Rękawiczki letnie

 

 

x

 

 

 

 

14

Koszula wyjściowa długi rękaw

x

x

x

x

 

 

 

15

Koszula wyjściowa krótki rękaw

 

 

 

 

x

x

 

16

Skarpety zimowe

x

x

 

 

 

 

kobieta – rajstopy

17

Skarpety letnie

 

 

x

x

x

x

kobieta – rajstopy

18

Botki ocieplane

x

 

 

 

 

 

kobieta – damskie

19

Półbuty wyjściowe

 

x

x

x

x

x

kobieta – damskie

20

Sznur galowy

x

x

x

x

x

 

według potrzeb

 

Uwaga:

W kolumnach 1–6 oznaczono przedmioty stanowiące zestaw.

Załącznik 7. [NORMY UMUNDUROWANIA, ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO STRAŻAKA]

Załącznik nr 7

NORMY UMUNDUROWANIA, ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO STRAŻAKA

Norma umundurowania nr 1 dla strażaka w służbie stałej

Lp.

Przedmiot

Jed-nostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Czapka wyjściowa zimowa

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

2

Czapka wyjściowa letnia

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

3

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

4

Beret

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

5

Płaszcz sukienny

szt.

1

7

 

6

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

3

 

7

Płaszcz letni z podpinką

szt.

1

4

 

8

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

dla kobiety kurtka i spódnica

9

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

dla kobiety kurtka i spódnica

10

Mundur służbowy

kpl.

1

3

dla kobiety kurtka i spódnica

11

Sweter służbowy

szt.

1

3

 

12

Spodnie letnie

szt.

1

2

dla kobiety spódnica

13

Peleryna przeciwdeszczowa

szt.

1

7

 

14

Krawat

szt.

2

3

 

15

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

16

Szalik letni

szt.

1

3

 

17

Rękawiczki zimowe

para

1

3

 

18

Rękawiczki letnie

para

1

4

 

19

Koszula wyjściowa z długim rękawem

szt.

2

2

 

20

Koszula wyjściowa z krótkim rękawem

szt.

2

2

 

21

Koszula służbowa z długim rękawem

szt.

2

2

 

22

Koszula służbowa z krótkim rękawem

szt.

2

2

 

23

Skarpety zimowe

para

2

1

dla kobiety rajstopy

24

Skarpety letnie

para

2

1

dla kobiety rajstopy

25

Botki ocieplane

para

1

3

 

26

Półbuty służbowe

para

2

2

 

27

Półbuty wyjściowe

para

1

2

 

28

Sznur galowy

szt.

1

7

 

29

Pasek do spodni

szt.

1

7

nie dotyczy kobiety

30

Teczka służbowa

szt.

1

4

 

31

Walizka (torba podróżna)

szt.

1

7

 

32

Pokrowiec na mundur

szt.

1

7

 

 

Uwaga:

1. Do każdego przedmiotu strażak otrzymuje dystynkcje, a mianowany na wyższy stopień służbowy otrzymuje dodatkowo komplet dystynkcji lub zwrot kosztów ich wykonania, a w przypadku zmiany korpusu – dodatkowo sznur galowy i czapkę wyjściową.

2. Strażakowi mianowanemu na stałe wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne pranie chemiczne umundurowania w ciągu jednego roku.

Norma umundurowania nr 2 dla nadbrygadiera i generała brygadiera (norma uzupełniająca do normy nr 1)

Lp.

Przedmiot

Jed-nostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Spodnie bryczesy

szt.

1

3

 

2

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

 

3

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

 

4

Koszula wyjściowa z długim rękawem

szt.

1

2

 

5

Koszula wyjściowa z krótkim rękawem

szt.

1

2

 

6

Skarpety zimowe

para

1

1

 

7

Skarpety letnie

para

1

1

 

8

Buty oficerskie z prawidłami

para

1

4

 

9

Półbuty wyjściowe

para

1

2

 

10

Pas główny

szt.

1

7

 

 

Norma umundurowania nr 3 dla strażaka w służbie przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jed-nostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

2

Beret

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

3

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

3

 

4

Mundur służbowy

kpl.

1

3

dla kobiety kurtka i spódnica

5

Spodnie letnie

szt.

1

3

dla kobiety spódnica

6

Koszula służbowa z długim rękawem*

szt.

2

3

 

7

Koszula służbowa z krótkim rękawem*

szt.

2

3

 

8

Skarpety zimowe*

para

2

1

dla kobiety rajstopy

9

Skarpety letnie*

para

2

1

dla kobiety rajstopy

10

Botki ocieplane

para

1

3

 

11

Półbuty służbowe

para

1

3

 

12

Rękawiczki zimowe

para

1

3

 

13

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

14

Pasek do spodni

szt.

1

7

nie dotyczy kobiety

15

Krawat

szt.

2

3

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwaga:

1. Strażakowi w służbie przygotowawczej, uczącemu się w szkołach PSP, można wydać przed promocją lub zakończeniem szkolenia komplet umundurowania wyjściowego na poczet przyszłych należności mundurowych, związanych z mianowaniem na stałe.

2. Strażakowi w służbie przygotowawczej wypłaca się równoważnik na chemiczne pranie umundurowania w wysokości 1/3 równoważnika określonego dla strażaka w służbie stałej.

3. Do każdego przedmiotu strażak otrzymuje dystynkcje, a mianowany na wyższy stopień służbowy otrzymuje dodatkowo komplet dystynkcji.

Norma nr 4 odzieży specjalnej dla strażaków w służbie stałej i przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jed-nostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Ubranie specjalne

kpl.

1

do zużycia

 

2

Rękawice specjalne

para

1

do zużycia

 

3

Kominiarka niepalna

szt.

1

do zużycia

 

4

Buty specjalne

para

2

do zużycia

1 para gumowych

1 para skórzanych

5

Sztormiak

szt.

1

do zużycia

 

6

Ubranie koszarowe

kpl.

2

3

 

7

Koszulka letnia*

szt.

2

2

 

8

Koszulka zimowa*

szt.

2

2

 

9

Obuwie koszarowe*

para

1

2

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwaga:

1. Norma dotyczy strażaka stosownie do zakresu jego obowiązków służbowych. Decyzję o przyznaniu należności tych przedmiotów podejmuje przełożony uprawniony do mianowania.

2. Strażaka sekcji specjalnych, takich jak ratownictwo wodne, wysokościowe, chemiczne itp., wyposaża się w odzież specjalną i znaki identyfikacyjne stosownie do wykonywanych zadań określonych w instrukcjach i regulaminach działania.

Norma nr 5 ekwipunku osobistego dla strażaków w służbie stałej i przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jed-nostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Hełm

szt.

1

wg normy producenta

 

2

Pas bojowy

szt.

1

wg normy producenta

 

3

Pas główny

szt.

1

7

 

4

Zatrzaśnik

szt.

1

do zużycia

 

5

Toporek strażacki

szt.

1

do zużycia

 

6

Latarka

szt.

1

do zużycia

na pełen stan zmiany służbowej

7

Nóż

szt.

1

do zużycia

na pełen stan zmiany służbowej

8

Gwizdek

szt.

1

do zużycia

 

9

Podpinka linkowa

szt.

1

do zużycia

 

10

Sygnalizator bezruchu

szt.

1

do zużycia

na pełen stan zmiany służbowej

11

Maska do aparatu oddechowego

szt.

1

wg normy producenta

 

12

Ubranie robocze*

kpl.

1

4

dla mechaników 2 kpl.

13

Kurtka robocza ocieplana*

szt.

1

4

 

14

Czapka robocza zimowa

szt.

1

4

 

15

Czapka robocza letnia

szt.

1

4

 

16

Buty filcowo-gumowe*

para

1

4

tylko dla kierowców

17

Kominiarka dziana*

szt.

1

4

 

18

Rękawice*

para

1

do zużycia

 

19

Szalik*

szt.

1

do zużycia

 

20

Trampki*

para

1

3

 

21

Ubranie treningowe*

kpl.

1

3

 

22

Spodenki gimnastyczne*

szt.

2

3

 

23

Koszulka gimnastyczna*

szt.

2

3

 

24

Ręcznik*

szt.

2

1

 

25

Mydło toaletowe*

gram

2 400

1

 

26

Pasta do rąk*

gram

2 000

1

Oprócz systemu codziennego i stanowisk kierowania. Dla kierowców i mechaników podwójna należność.

27

Pasta do obuwia*

gram

160

1

 

28

Mazak do pasty*

szt.

1

4

 

29

Szczotka do butów*

szt.

1

4

 

30

Szczotka do ubrania*

szt.

1

4

 

31

Bielizna pościelowa (prześcieradło, poszwa, poszewka)

kpl.

1

3

tylko dla systemu zmianowego

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwaga:

1. Norma dotyczy strażaka stosownie do zakresu jego obowiązków służbowych. Decyzję o przyznaniu należności tych przedmiotów podejmuje przełożony uprawniony do mianowania.

2. Strażaka sekcji specjalnych, takich jak ratownictwo wodne, wysokościowe, chemiczne itp., wyposaża się w ekwipunek osobisty i znaki identyfikacyjne stosownie do wykonywanych zadań, określonych w instrukcjach i regulaminach działania.

Załącznik 8. [NORMA OKREŚLAJĄCA ILOŚĆ TKANIN W ZAMIAN ZA GOTOWE PRZEDMIOTY]

Załącznik nr 8

NORMA OKREŚLAJĄCA ILOŚĆ TKANIN W ZAMIAN ZA GOTOWE PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA

1. Na płaszcz sukienny (według rozmiarów)

Grupa

Obwód klatki piersiowej (cm)

Wzrost
(cm)

Ilość sukna płaszczowego
(przy szerokości tkaniny 1,42 m)

a

89–92

160–165

2,55

b

88–92

170

2,65

 

96

160

 

c

92

175

 

 

96

165–170

2,75

 

100

165

 

d

96

175

 

 

100

170–175

2,85

 

104

165–170

 

e

96–100

180

 

 

104

175

2,95

 

108

165

 

f

96–100

185

 

 

104

180

3,00

 

108

170

 

g

104

185

 

 

108

175

3,10

 

112–116

170

 

h

104

190

 

 

108

180–185

3,20

 

112

175–180

 

 

116

175

 

i

108

190

 

 

112

185

3,30

 

116

180

 

j

112

190

 

 

116

185

3,40

 

120

180

 

 

i więcej

i więcej

 

 

2. Na kurtkę i spodnie (spódnicę) z tkaniny gabardynowej (wg rozmiarów)

Grupa

Obwód klatki piersiowej (cm)

Wzrost (cm)

Ilość tkaniny zasadniczej w metrach
(przy szerokości tkaniny 1,42 m)

 

na kurtkę

na spodnie

na spódnicę

a

88–96

160–165

1,55

1,10

na wzrost do
170 cm – 0,80 m

b

88–92

170

1,60

1,15

 

96

165

 

 

 

c

92

175

 

 

na wzrost powyżej
170 cm – 0,90 m

 

96

170

1,65

1,20

 

100

160–165

 

 

 

d

96

175

1,70

1,20

 

 

100

170

 

 

 

e

100

175

1,75

1,25

 

 

104

165–170

 

 

 

f

96

180

1,80

1,25

 

g

100

180

 

 

 

 

104

175

1,80

1,30

 

 

108

165

 

 

 

h

96–100

185

 

 

 

 

104

180

1,85

1,30

 

 

108

170

 

 

 

i

104

185

 

 

 

 

108

175

1,90

1,35

 

 

112–116

170

 

 

 

j

104

190

 

 

 

 

108

180–185

1,95

1,40

 

 

112

175–180

 

 

 

 

116

175

 

 

 

k

108

190

 

 

 

 

112

185

2,05

1,45

 

 

116

180

 

 

 

l

112

190

2,10

1,50

 

ł

116

185

 

 

 

 

120

180

2,15

1,55

 

 

i więcej

i więcej

 

 

 

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia, że obwód klatki piersiowej, pasa użytkownika lub jego wzrost przekracza o 2 cm rozmiar podany w jednej z grup, materiał wydaje się według należności przewidzianej dla najbliższej większej grupy rozmiarów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »