| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 1997 r.

w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770 i Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W wypadku gdy cena faktycznie zapłacona lub należna, o której mowa w art. 23 § 1 Kodeksu celnego, zawiera wyodrębnioną kwotę podatku należnego w kraju wywozu, kwota ta podlega odliczeniu od wartości celnej, jeżeli zgłaszający przedstawi dokument stwierdzający wywóz towaru, potwierdzony przez administrację celną kraju wywozu, i przedstawi dowód odzyskania tego podatku.
§ 2.
Jeżeli sprzedaż lub cena towaru jest uzależniona od warunków lub spełnienia świadczeń, których wartość można ustalić, to taką wartość uważa się za włączoną do wartości transakcyjnej towaru, z zastrzeżeniem, że dany warunek lub świadczenie nie dotyczy:

1) działań, o których mowa w art. 23 § 10 Kodeksu celnego,

2) kosztów i opłat, o których mowa w art. 30 Kodeksu celnego.

§ 3.
1. W wypadku ustalania wartości celnej na podstawie art. 28 Kodeksu celnego, nie żąda się od osoby zagranicznej przedstawienia lub udostępnienia dokumentów księgowych albo innych informacji służących do ustalenia wartości celnej.

2. Informacje pochodzące od producenta towarów, służące do ustalenia wartości celnej na podstawie art. 28 Kodeksu celnego, mogą być weryfikowane za jego zgodą przez organ celny w innym kraju, jeżeli organ celny powiadomi o tym, z dostatecznym wyprzedzeniem, organy celne kraju obcego.

§ 4.
W celu określenia wartości celnej z zastosowaniem art. 30 § 1 pkt 5 Kodeksu celnego do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się koszty opłat pocztowych, którym podlegają towary przesyłane pocztą do miejsca przeznaczenia.
§ 5.
1. Przy ustalaniu wartości celnej przywożonych nośników informacji zawierających dane lub instrukcje przeznaczone do sprzętu przetwarzania danych uwzględnić należy, niezależnie od przepisów art. 23-31 Kodeksu celnego, wyłącznie koszt lub wartość samego nośnika informacji, pod warunkiem że wartość nośnika i oprogramowania są podane odrębnie.

2. Użyte w ust. 1 określenie:

1) nośniki informacji - nie oznacza obwodów scalonych, półprzewodników i podobnego sprzętu lub wyrobów zawierających takie obwody lub sprzęt,

2) oprogramowanie - nie obejmuje nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych i nagrań wideo.

§ 6.
1. Jeżeli towarami przywożonymi na polski obszar celny są towary łatwo psujące się, do ustalania wartości celnej tych towarów, na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z procedury celnej, może być zastosowany uproszczony system ustalania wartości transakcyjnej, polegający na stosowaniu cen jednostkowych według średnich wartości transakcyjnych obowiązujących na danym rynku; wykaz towarów łatwo psujących się stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Informacje o cenach jednostkowych towarów łatwo psujących się, występujących na danym rynku, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podaje do publicznej wiadomości nie później niż w poniedziałek poprzedzający piątek, o którym mowa w ust. 3.

3. Ceny jednostkowe obowiązują niezmiennie w okresie 14 dni, od piątku od godziny 0.00 do czwartku do godziny 24.00.

4. Ceny jednostkowe są ustalane w EURO za 100 kg netto tych towarów, w oparciu o ceny jednostkowe towarów łatwo psujących się, według uproszczonego systemu ustalania wartości celnej Unii Europejskiej oraz zagranicznych giełd towarowych.

§ 7.
Wartość celna towarów łatwo psujących się jest ustalana na podstawie cen jednostkowych towarów łatwo psujących się franco granica polska, wyrażonych w EURO za 100 kg netto towaru, oraz masy towaru wprowadzanego na polski obszar celny.
§ 8.
1. Jeżeli w ramach dostawy towarów łatwo psujących się objętych systemem, o którym mowa w § 6 ust. 1, znajduje się co najmniej 5% towarów nie nadających się do spożycia, wartość celna jest ustalana w odniesieniu do pełnowartościowej części towaru, określonej:

1) po przesortowaniu,

2) po odliczeniu procentowo oszacowanej, przez inspektora standaryzacji, ilości towaru niepełnowartościowego.

2. Towary nie nadające się do spożycia powinny być zniszczone lub powrotnie wywiezione, zgodnie z przepisami prawa celnego.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłaszający jest obowiązany dokonać na własny koszt.

§ 9.
1. Organ celny właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy wydaje pozwolenie o przystąpieniu do uproszczonego systemu ustalania wartości transakcyjnej towarów łatwo psujących się.

2. Pozwolenie jest wydawane pod warunkiem stosowania uproszczonego systemu ustalania wartości transakcyjnej w stosunku do wszystkich towarów objętych pozwoleniem.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [Wykaz towarów łatwo psujących się]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 grudnia 1997 r. (poz. 1051)

Wykaz towarów łatwo psujących się

 

Lp.

Kod PCN 98

Nazwa

1

0701 90 51 0

0701 90 59 0

ziemniaki młode

2

0702 00 00 1

0702 00 00 2

0702 00 00 3

0702 00 00 5

0702 00 00 7

0702 00 00 9

pomidory świeże

3

0703 10 19 0

cebula (inna niż do sadzenia)

4

0703 20 00 0

czosnek

5

ex 0703 90 00 0

pory

6

ex

0704 10 05 0

ex

0704 10 10 1

ex

0704 10 10 9

ex

0704 10 80 0

kalafior

7

0704 20 00 0

brukselka

8

0704 90 10 0

kapusta biała i czerwona

9

ex

0704 90 90 0

brokuły lub kalarepa (Brassica oleracea L. convar. botrytis

(L. Alef var. italica Plenck)

10

ex

0704 90 90 0

pekińska kapusta

11

0705 11 05 0

0705 11 10 0

0705 11 80 0

sałata głowiasta

12

ex

0705 29 00 0

cykoria

13

ex

0706 10 00 0

marchew

14

ex

0706 90 90 0

rzodkiewka

15

0707 00 05 1

0707 00 05 3

0707 00 05 5

0707 00 05 7

0707 00 05 8

0707 00 05 9

ogórki

16

0707 00 90 0

korniszony

17

0708 10 20 0

0708 10 90 0

0708 10 95 0

groch (Pisum sativum)

18

fasola

18.1

0708 20 20 0

0708 20 90 0

0708 20 95 0

fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

18.2

ex

0708 90 00 0

inne fasole

19

0709 10 00 0

karczochy

20

szparagi

20.1

ex

0709 20 00 0

szparagi zielone

20.2

ex

0709 20 00 0

szparagi - pozostałe

21

0709 30 00 0

oberżyny (bakłażany)

22

ex

0709 40 00 0

seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

23

0709 51 30 0

pieprznik jadalny

24

0709 60 10 0

papryka słodka

25

0709 90 50 0

koper

26

0714 20 10 0

słodkie ziemniaki, świeże, całe, przeznaczone do spożycia

przez ludzi

27

ex

0802 40 00 0

kasztany (Castanea spp.), świeże

28

0803 00 19 0

banany, świeże

29

ex

0804 30 00 0

ananasy, świeże

30

ex

0804 40 20 0

ex

0804 40 90 0

ex

0804 40 95 0

avokado, świeże

31

ex

0804 50 00 0

guawa i mango, świeże

32

słodkie pomarańcze, świeże:

32.1

0805 10 10 0

krwiste i półkrwiste

32.2

0805 10 30 0

Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany,

Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny

32.3

0805 10 50 0

pozostałe

33

mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże klementynki - wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże:

33.1

0805 20 10 0

klementynki

33.2

0805 20 30 0

monrealesy i satsumas

33.3

0805 20 50 0

mandarynki i wilkingi

33.4

0805 20 70 0

tangeryny

33.5

0805 20 90 0

pozostałe

34.1

ex

0805 30 10 0

cytryny (Citrus limon, Citrus limonum), świeże

34.2

ex

0805 30 90 0

limy (Citrus aurantifolia) świeże

35.1

ex

0805 40 20 0

ex

0805 40 90 0

ex

0805 40 95 0

grejpfruty białe, świeże

35.2

ex

0805 40 20 0

ex

0805 40 90 0

ex

0805 40 95 0

grejpfruty różowe, świeże

36

0806 10 10 1

0806 10 10 3

0806 10 10 5

0806 10 10 7

0806 10 10 9

winogrona stołowe

37

0807 11 00 0

arbuzy

38

melony (inne niż arbuzy)

38.1

ex

0807 19 00 0

Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente,

piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro

38.2

ex

0807 19 00 0

pozostałe melony

39

0808 10 10 0

0808 10 20 1

0808 10 50 1

0808 10 90 1

0808 10 20 3

0808 10 50 3

0808 10 90 3

0808 10 50 5

0808 10 90 5

0808 10 20 7

0808 10 50 7

0808 10 90 7

jabłka

40

gruszki

40.1

ex

0808 20 50 1

0808 20 50 9

gruszki - nashi (Pyrus pyrofolia)

40.2

ex

0808 20 50 1

ex

0808 20 50 9

pozostałe

41

0809 10 00 0

morele

42.1

0809 20 05 1

0809 20 05 5

0809 20 05 9

wiśnie (Prunus cerasus)

42.2

0809 20 95 0

wiśnie i czereśnie

43

0809 30 10 0

nektaryny

44

0809 30 90 0

brzoskwinie

45

0809 40 05 1

0809 40 05 5

0809 40 05 9

śliwki

46

0810 10 05 0

0810 10 10 0

0810 10 80 0

truskawki i poziooki

47

0810 20 10 0

maliny

48

0810 40 30 0

owoce z gatunku Vaccinium myrtilus

49

0810 50 10 0

0810 50 20 0

0810 50 30 0

owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch)

50

ex

0810 90 30 0

Lyches

51

ex

0810 90 85 0

granaty

52

ex

0810 90 85 0

Khakis (w tym owoce sharon)

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »