REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 162 poz. 1134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) w związku z art. 14 § 6a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Pozwolenie na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwane dalej „pozwoleniem”, wydaje Minister Gospodarki na podstawie wniosków składanych przez osoby krajowe określone w ust. 3.

2. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dotyczącym każdej marki pojazdu samochodowego odrębnie, może występować przedsiębiorca będący wyłącznym przedstawicielem producenta lub producentów pojazdów danej marki, z którym producent zawarł umowę upoważniającą do przywozu w 1998 r. takich pojazdów do Polski w ramach kontyngentu ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 1059), zwanego dalej „kontyngentem samochodowym”.

4. Wnioski mogą być składane i będą rozpatrywane:

1) pierwszy wniosek na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu samochodowego może być składany od dnia wejścia w życie rozporządzenia,

2) drugi wniosek na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu samochodowego może być składany do dnia 6 lutego 1998 r.,

3) następne wnioski na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu samochodowego mogą być składane w odstępach trzytygodniowych,

4) wnioski będą rozpatrywane do czasu wyczerpania kontyngentu samochodowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1998 r.

5. Terminy składania rozliczeń na przywóz samochodów oraz wydawania pozwoleń określone zostaną w obwieszczeniu Ministra Gospodarki.

§ 2.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinny być dołączone następujące dokumenty:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON),

3) pisemne oświadczenie podmiotu zagranicznego o nadaniu wnioskodawcy wyłącznych uprawnień upoważniających do przywozu pojazdów samochodowych danej marki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach kontyngentu samochodowego w 1998 r.; oświadczenie to powinno być potwierdzone wraz z tłumaczeniem na język polski przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla siedziby podmiotu zagranicznego,

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

5) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie o tym, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

6) zaświadczenie Głównego Urzędu Ceł potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami z tytułu należności celnych, lub zaświadczenie, że należności rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane; przy wystąpieniu przedsiębiorcy o pierwsze pozwolenie przywozu dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy, że dokument ten zostanie dostarczony w ciągu 3 tygodni od dnia złożenia wniosku,

7) w przypadku wnioskowania o kolejne pozwolenie, wydawane nie później niż do 30 września 1998 r. – kopia faktury producenta, kopia poprzednio udzielonego pozwolenia z potwierdzonym przez organ celny jego wykorzystaniem, fotokopia zgłoszenia celnego potwierdzonego przez organ celny,

8) w przypadku wniosków dotyczących puli nie wykorzystanej przez importerów do dnia 30 września 1998 r. – dodatkowo kopia umowy sprzedaży zawartej z nabywcą pojazdu samochodowego.

§ 3.
1. Warunkiem udzielenia pierwszego pozwolenia, z zastrzeżeniem przepisu § 2 pkt 7 i 8, jest:

1) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami wymienionymi w § 2,

2) wniesienie opłaty określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1127).

2. Udzielenie kolejnego pozwolenia będzie możliwe, jeżeli wnioskodawca spełni następujące warunki:

1) wykorzysta wszystkie pozwolenia udzielone na podstawie wniosku poprzedniego,

2) złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami określonymi w § 2, z wyjątkiem pkt 3 i 8,

3) wniesie opłatę określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1127).

3. Warunkiem wykorzystania pozwolenia jest potwierdzenie przez organ celny na pozwoleniu zgłoszenia w urzędzie celnym określonej partii towaru w ramach udzielonego pozwolenia.

§ 4.
1. Pozwolenia udzielone zgodnie z § 2 pkt 7 mogą być wykorzystane nie później niż do dnia 30 września 1998 r.

2. Wnioskodawcy zobowiązani są przedłożyć w Ministerstwie Gospodarki w terminie do dnia 7 października 1998 r. informacje dotyczące stopnia wykorzystania pozwoleń na przywóz wydanych do dnia 30 września 1998 r.

3. Na część kontyngentu samochodowego nie wykorzystanego do dnia 30 września 1998 r. przedsiębiorcy składają wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami wymienionymi w § 2, z wyjątkiem pkt 3.

4. Udzielenie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych w ramach części kontyngentu samochodowego, nie wykorzystanej do dnia 30 września 1998 r., następuje na rzecz przedsiębiorców spełniających warunki wymienione w § 1 ust. 3, którzy w okresie przed dniem 30 września 1998 r. dokonali przywozu pojazdów w ramach kontyngentu samochodowego.

5. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przywóz, dotyczący części kontyngentu, o której mowa w ust. 4, może być składany od dnia 15 października 1998 r.

6. Pozwolenia udzielone zgodnie z ust. 4 mogą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 1998 r.

§ 5.
1. Ewidencja udzielonych pozwoleń prowadzona jest w Departamencie Regulacji Obrotu z Zagranicą w Ministerstwie Gospodarki.

2. Wzór prowadzenia ewidencji udzielonych pozwoleń określa załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu taryfowego, ustanowionego na 1998 r.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r.
(poz. 1134)

Załącznik nr 1

Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu taryfowego, ustanowionego na 1998 r.

infoRgrafika


Załącznik 2. [EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ]

Załącznik nr 2

EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ

Nr wniosku

Data wpłynięcia wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Przedmiot wniosku

Data wydania pozwolenia

Numer pozwolenia

Odbiorca

Data odbioru lub wysyłki pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-12-31
  • Data wejścia w życie: 1998-01-01
  • Data obowiązywania: 1998-01-01
  • Z mocą od: 1998-01-01
  • Dokument traci ważność: 1998-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA