| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 23 lipca 1998 r.

o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, treść zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. Zawiadomienie powinno zawierać podstawowe informacje o emitencie oraz papierach wartościowych i trybie ich zbywania.”;

2) w art. 9 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy” , z zastrzeżeniem art. 133 ust. 2”;

3) w art. 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Komisji może występować do właściwych organów z wnioskami o wydawanie przepisów wykonawczych do ustawy.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przewodniczący Komisji wydaje zarządzenia ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.”;

4) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość, szczegółowy sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1–3, z uwzględnieniem rodzaju opłat i podmiotów uiszczających te opłaty. Opłaty te nie powinny w istotny sposób wpływać na zwiększenie kosztów obrotu papierami wartościowymi.”;

5) w art. 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane osobowe zainteresowanego oraz informacje na temat jego zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Komisję ustawowych zadań związanych z wpisem na listę doradców lub maklerów oraz z prowadzeniem tych list.”;

6) w art. 25 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub funduszem inwestycyjnym,

3b) z towarzystwem emerytalnym lub funduszem emerytalnym,”;

7) w art. 30 w ust. 4 po wyrazie „powierniczych” dodaje się wyrazy „ , towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych”;

8) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Finansów może określać, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 1 czynności, których wykonywanie przez dom maklerski nie wymaga uzyskania zezwolenia, o ile czynności te są związane z rynkiem kapitałowym lub bankowością inwestycyjną.”;

9) w art. 52 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do zagranicznej osoby prawnej, o której mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio
art. 30–34, art. 38–48, art. 51 i art. 60.”;

10) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie nie uregulowanym w art. 53 i 54 do banku prowadzącego działalność maklerską stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego oddziału dotyczące domu maklerskiego, z wyłączeniem art. 29 ust. 2–4, art. 40, art. 42 i art. 50.”;

11) w art. 60:

a) w ust.1:

– wyrazy „Przewodniczący Komisji określa, w drodze zarządzenia” zastępuje się wyrazami „Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia”,

– pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) szczegółowe zasady, tryb i warunki pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, poza systemem zabezpieczenia płynności rozliczeń transakcji, o którym mowa w art. 127 ust. 2 pkt 12; rozporządzenie powinno określać warunki ustanawiania zabezpieczeń zwrotu pożyczki w sposób zapewniający bezpieczne i sprawne funkcjonowanie systemu rozliczeń,

4) zakres, tryb i formę oraz terminy dostarczania, innych niż wymienione w art. 48, informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych; informacje te powinny umożliwiać Komisji, w zakresie określonym ustawą, wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad uczciwego obrotu oraz bezpieczeństwem obrotu,

5) szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego i finansowego działalności maklerskiej banku; zasady te powinny zapewniać rozdzielenie ryzyka działalności maklerskiej od ryzyka działalności bankowej, zachowanie poufności danych w wydzielonej jednostce organizacyjnej banku oraz ustalenie rzeczywistych wyników finansowych prowadzonej działalności maklerskiej.”,

b) w ust. 2:

– wyrazy „Przewodniczący Komisji może określać, w drodze zarządzenia” zastępuje się wyrazami „Rada Ministrów może określać, w drodze rozporządzenia”,

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) tryb postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji poufnych w domach maklerskich, bankach prowadzących działalność maklerską i bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, zapewnienia nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji, przy uwzględnieniu zakresu i specyfiki działalności oraz struktury organizacyjnej tych podmiotów,

3) tryb postępowania domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych w celu przeciwdziałania zawieraniu transakcji oraz wykonywaniu innych operacji na rynku kapitałowym, z wykorzystaniem środków pieniężnych, co do których ujawniono okoliczności wskazujące, że środki te mogą pochodzić z przestępstwa lub z uczestnictwa w jego popełnieniu, albo że ich pochodzenie ma zostać ukryte z przyczyn związanych z przestępstwem; rozporządzenie powinno określać przypadki, w których podmioty te są obowiązane rejestrować operacje finansowe inwestorów, zakres oraz zasady zbierania danych o inwestorach, w celu ustalenia, czy środki pieniężne mogą pochodzić z przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnieniu, albo że ich pochodzenie ma zostać ukryte z przyczyn związanych z przestępstwem.”,

c) w ust. 3:

– wyrazy „Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, określa, w drodze zarządzenia” zastępuje się wyrazami „Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tryb i warunki udzielania przez domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i banki prowadzące rachunki papierów wartościowych pożyczek na nabycie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu; rozporządzenie powinno określać w szczególności warunki gwarantujące, że środki przeznaczone na pożyczki nie będą pochodzić ze środków pieniężnych zdeponowanych przez inwestorów na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych, sposoby zabezpieczenia spłaty pożyczek w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożyczkodawców oraz sposoby badania wiarygodności i wypłacalności pożyczkobiorców,”

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, obowiązki sprawozdawcze domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, tak aby sprawozdania sporządzane przez te podmioty pozwalały na dokonywanie analiz w zakresie stanu, dynamiki oraz struktury zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów.”;

12) w art. 61 ust. 2 i 3 skreśla się;

13) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do składania wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych określonych w art. 3 ust. 3, szczególne warunki, jakie są obowiązane spełniać te podmioty, oraz szczególny tryb i warunki wprowadzania tych papierów, w tym kryteria, jakie muszą spełniać te papiery, aby mogły być przedmiotem obrotu. Rozporządzenie powinno w szczególności określać warunki, jakie muszą spełniać podmioty emitujące te papiery w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z tych papierów. Rozporządzenie powinno ponadto określać zakres obowiązków informacyjnych, tak aby zapewnić nabywcom papierów wartościowych podstawowe dane niezbędne do oceny przez nich ryzyka związanego z inwestowaniem w te papiery.”;

14) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, termin ważności prospektu, termin, w którym, po opublikowaniu prospektu i jego skrótu, może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganą liczbę prospektów oraz miejsca, terminy i sposoby udostępniania do publicznej wiadomości prospektu i jego skrótu. Prospekt i jego skrót powinny być publicznie dostępne w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta, z uwzględnieniem wielkości oferty, trybu wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu i kręgu podmiotów, do których oferta jest skierowana.”;

15) w art. 76 w ust. 2 po wyrazach „towarzystwo funduszy powierniczych działające na rachunek uczestników funduszu,” dodaje się wyrazy „fundusz inwestycyjny,”;

16) w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po uzyskaniu zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu lub złożeniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 63, emitent lub wprowadzający jest obowiązany opublikować skrót prospektu w sposób wynikający z art. 75.”;

17) w art. 81 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, rodzaj, formę i zakres informacji bieżących i okresowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz terminy ich przekazywania. Rozporządzenie powinno określać zakres informacji oraz częstotliwość ich przekazywania, tak aby umożliwiać inwestorom ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta.”;

18) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, obowiązki informacyjne i publikacyjne w zakresie wskazanym w art. 75, art. 79 i art. 81, w tym rodzaj, formę i zakres informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminy przekazywania tych informacji. Informacje zawarte w memorandum informacyjnym i jego skrócie, a także informacje bieżące i okresowe powinny być publicznie dostępne w sposób umożliwiający inwestorom ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta.”;

19) w art. 89 w ust. 2 wyrazy „w ust. 1 pkt 1 lit. a)–f) oraz w pkt 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 1 pkt 1 lit. a)–c)”;

20) w art. 95 w ust. 1 wyraz „odpowiednio” skreśla się;

21) w art. 99 w ust. 2 po wyrazach „towarzystwa funduszy powierniczych,” dodaje się wyrazy „towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne”;

22) w art. 100:

a) w ust. 2 po wyrazie „powierniczych” dodaje się wyrazy „ , towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych”,

b) w ust. 4 na końcu dodaje się wyrazy „w okresie kiedy Skarb Państwa jest uprawniony do wykonywania ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli akcje spółki prowadzącej giełdę dają prawo do dywidendy, spółka może przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy nie więcej niż 20% zysku.”;

23) w art. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być wyłącznie domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, będące akcjonariuszami spółki prowadzącej giełdę, z zastrzeżeniem art. 137 ust. 3.”;

24) w art. 110 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „na giełdzie” zastępuje się wyrazami „na rynku giełdowym”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada giełdy może upoważnić zarząd giełdy do podejmowania uchwał w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego.”;

25) w art. 112 w ust. 2 po wyrazach „towarzystwa funduszy powierniczych,” dodaje się wyrazy „towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,”;

26) w art. 113 w ust. 2 po wyrazie „powierniczych,” dodaje się wyrazy „towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw emerytalnych,”;

27) w art. 117 w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy, „z zastrzeżeniem art. 137 ust. 3”;

28) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy:

1) zostało uchylone postanowienie sądu o wpisie podwyższenia kapitału akcyjnego spółki publicznej do rejestru handlowego lub

2) uchwała walnego zgromadzenia o podwyższeniu tego kapitału została unieważniona

– a akcje wyemitowane w wyniku podwyższenia zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem z innymi akcjami tej spółki, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja łącznej wartości nominalnej akcji oznaczonych tym kodem.”;

29) w art. 137:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „a w szczególności może zarządzać funduszem, o którym mowa w art. 143”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Krajowy Depozyt może wystąpić jako strona transakcji zawartej na rynku regulowanym, wyłącznie w związku z wykorzystaniem środków systemu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z jego celem.”;

30) w art. 143 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Krajowy Depozyt może zarządzać środkami funduszu rozliczeniowego.”;

31) w art. 149:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób dokonania tego zawiadomienia. Rozporządzenie powinno określać zakres informacji w taki sposób, aby pozwalały one prawidłowo ocenić cel nabycia akcji uprawniających do określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i wpływ transakcji na rynek kapitałowy oraz gospodarkę narodową.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zgoda może być udzielona z określeniem w jej treści warunku, że nieprzekroczenie do wskazanego w niej terminu określonego progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu powoduje wygaśnięcie decyzji wyrażającej zgodę.”;

32) art. 150 otrzymuje brzmienie:

„Art. 150. Obowiązek określony w art. 147 stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub zbycia obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych, jak również innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.”;

33) art. 157 otrzymuje brzmienie:

„Art. 157. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzory wezwań, o których mowa w art. 86 ust. 4, art. 151 i art. 154, szczegółowy sposób ich ogłaszania oraz warunki nabywania akcji w wyniku wezwania. Rozporządzenie powinno określać taką treść wezwań, która, w zależności od charakteru i celu wezwania, daje możliwość właściwej oceny warunków transakcji. Rozporządzenie powinno ponadto określać takie warunki dokonywania wezwań, aby nie różnicować uprawnień podmiotów odpowiadających na te wezwania.”;

34) w art. 159 w ust. 1 w pkt 3 po lit. f) dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g) towarzystw funduszy powierniczych.”;

35) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu:

„Art. 168a. Kto nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 149, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, celem zapewnienia inwestorom informacji w zakresie umożliwiającym ocenę sytuacji finansowej emitentów papierów wartościowych na rynku kapitałowym, ostrzejsze kryteria od zawartych w ust. 1–3, w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.”;

2) w art. 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, celem zapewnienia inwestorom informacji w zakresie umożliwiającym ocenę sytuacji finansowej emitentów papierów wartościowych oraz zapewnienia informacji o sytuacji finansowej i ekonomicznej podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym w zakresie umożliwiającym realizowanie w interesie inwestorów efektywnego nadzoru nad tymi podmiotami:

1) szczególne zasady rachunkowości, w tym również wzory składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych,

2) zakres dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu,

3) zakres informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu,

4) szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym również wzory składników sprawozdania finansowego, terminy sporządzania i złożenia do ogłoszenia rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych oraz termin zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego,

5) szczególne zasady rachunkowości, w tym również wzory składników sprawozdań finansowych oraz odpowiednio skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska,

6) zakres dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb i warunki wprowadzania listów zastawnych do publicznego obrotu. Rozporządzenie powinno w szczególności określać zakres obowiązków informacyjnych tak, aby umożliwić inwestorom rzetelną ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta.”

Art. 4

1. Rada Ministrów określi na 1998 r., w drodze rozporządzenia, maksymalną wartość emitowanych przez podmioty zagraniczne, mające siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), papierów wartościowych, które mogą być wprowadzone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz sposób ich przeliczania na złote polskie. Rozporządzenie powinno uwzględniać zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, jak również wpływ, jaki może mieć na gospodarkę narodową wprowadzenie tych papierów wartościowych do publicznego obrotu.

2. Określona w ust. 1 wartość papierów wartościowych obejmuje także tytuły do uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w krajach należących do OECD, o ile są one papierami wartościowymi w rozumieniu ustawodawstwa kraju siedziby emitenta.

Art. 5.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowują moc przepisy dotychczas obowiązujące.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »