| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 20 sierpnia 1998 r.

w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby.

Na podstawie art. 117 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb usprawiedliwienia niestawiennictwa na wezwanie lub zawiadomienie w postępowaniu karnym, z powodu choroby, oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału.
§ 2.
1. Organ prowadzący postępowanie karne usprawiedliwia niestawiennictwo uczestników tego postępowania z powodu choroby, po przedłożeniu przez nich zaświadczenia wystawionego przez:

1) lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyznaczonego przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej, sprawującego taką opiekę w miejscu zamieszkania lub pobytu uczestnika procesu – z zastrzeżeniem ust. 3,

2) ordynatora oddziału szpitala, w którym osoba wezwana lub zawiadomiona przebywa na leczeniu,

3) lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, innym nie wymienionym z nazwy zakładzie przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, w których uczestnik przebywa na leczeniu.

2. Niestawiennictwo z powodu choroby uczestników procesu karnego, będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej albo innymi osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane przez Ministrów Obrony Narodowej lub Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Koleje Państwowe”, usprawiedliwia się również po przedłożeniu przez nich zaświadczenia wystawionego przez właściwego lekarza wojskowego, właściwego lekarza służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub lekarza Kolejowej Służby Zdrowia.

3. W nagłych wypadkach upoważniony lekarz może wydać zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, osobie zamieszkałej poza terenem jego działania, przesyłając odpis wydanego zaświadczenia lekarzowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania zbadanej osoby.

4. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, może być wydane po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne i dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz po przeprowadzeniu badania lekarskiego.
§ 4.
Lekarz wydający zaświadczenie, o którym mowa w § 2, po przeprowadzeniu badania wpisuje treść wydanego orzeczenia do dokumentacji medycznej osoby badanej.
§ 5.
1. Lekarze, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, są zobowiązani przyjmować osoby ubiegające się o wydanie zaświadczeń w określonych dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej, a w razie obłożnej choroby tych osób – odwiedzić je w domu.

2. Informacje o dniach i godzinach przyjęć tych lekarzy należy wywiesić w zakładach opieki zdrowotnej, w których wykonują czynności.

§ 6.
1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej przekazują prezesom sądów wojewódzkich informacje o wyznaczeniu lekarzy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz ustaleniu dni i godzin ich przyjęć, a także o wszelkich zmianach w tym zakresie.

2. Prezesi sądów wojewódzkich zarządzają sporządzenie wykazów wyznaczonych lekarzy z terenu województwa wraz z siedzibami, dniami i godzinami ich przyjęć oraz informację o innych, wymienionych w § 2, możliwościach uzyskania zaświadczenia. Wykazy te należy wywiesić w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji oraz samorządu adwokackiego.

§ 7.
Przeprowadzenie badania przez lekarza w celu usprawiedliwienia niestawiennictwa uczestnika procesu karnego z powodu choroby i wystawienie zaświadczenia, o którym mowa w § 2, nie podlega opłacie.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1970 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych (Dz. U. Nr 27, poz. 218).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Maksymowicz

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 20 sierpnia 1998 r. (poz. 706)

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »