| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 września 1998 r.

w sprawie określenia zasad i trybu wykorzystywania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów.

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady m.st. Warszawy, przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, dopuszcza się stosowanie, przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze, elektronicznych systemów przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów, zwanych dalej „systemami elektronicznymi”.

2. Zastosowanie systemu elektronicznego, w formie oprogramowania wyborczego, następuje na wniosek przewodniczącego właściwej terytorialnej komisji wyborczej, skierowany do:

1) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla siedziby gminy lub powiatu – w przypadku wyborów do rady gminy lub rady powiatu,

2) wojewody właściwego dla siedziby sejmiku województwa – w przypadku wyborów do sejmiku województwa.

§ 2.
Przez oprogramowanie wyborcze systemu elektronicznego terytorialnej komisji wyborczej rozumie się zbiór modułów programowych, umożliwiających:

1) zarejestrowanie danych o kandydatach na radnych i listach kandydatów, w zakresie określonym w Ordynacji wyborczej,

2) zarejestrowanie danych o numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

3) zarejestrowanie danych o podziale obszaru działania danej rady na okręgi wyborcze,

4) zarejestrowanie danych liczbowych zawartych w protokołach głosowania w obwodach głosowania, w zakresie określonym przez art. 54 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej,

5) obliczenie wyników głosowania dla każdego okręgu wyborczego, w celu sporządzenia zestawień, o których mowa w art. 121, 150, 176 i 178 Ordynacji wyborczej,

6) sporządzenie wydruków kontrolnych danych, o których mowa w pkt 1–5,

7) sporządzenie, w formie wydruków, dokumentacji służącej do ustalenia wyników wyborów przez właściwą terytorialną komisję wyborczą.

§ 3.
Rejestracja danych, o których mowa w § 2 pkt 4, odbywa się:

1) w wyborach do rady gminy – w siedzibie gminnej komisji wyborczej,

2) w wyborach do rady powiatu – w siedzibie powiatowej komisji wyborczej,

3) w wyborach do sejmiku województwa – odpowiednio w siedzibie powiatowej komisji wyborczej lub miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu, właściwej do ustalenia zbiorczych wyników głosowania w powiecie (okręgu wyborczym),

4) w wyborach do Rady m.st. Warszawy – w siedzibie Stołecznej Komisji Wyborczej.

§ 4.
1. Przesyłanie danych pomiędzy komisjami wyborczymi, o których mowa w § 3 pkt 3, a wojewódzkimi komisjami wyborczymi odbywa się z wykorzystaniem rządowej sieci elektronicznej.

2. Dopuszcza się użycie publicznej sieci telekomunikacyjnej do transmisji danych wyborczych pod warunkiem zastosowania takich metod teletransmisji, które zapewniają bezpieczeństwo oraz autentyczność i zgodność przekazanych danych z danymi zawartymi w protokołach wyników głosowania i wyników wyborów.

§ 5.
Oprogramowanie wyborcze oraz obsługę systemów elektronicznych dla terytorialnych komisji wyborczych zapewniają, stosownie do właściwości, wojewodowie oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
§ 6.
1. Oprogramowanie wyborcze przeznaczone do użytku w wyborach do rad gmin oraz do Rady m.st. Warszawy powinno spełniać warunki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Oprogramowanie wyborcze przeznaczone do użytku w wyborach do rad powiatów powinno spełniać warunki określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Oprogramowanie wyborcze przeznaczone do użytku w wyborach do sejmików województw powinno spełniać warunki określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1–3, podlega rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie później niż do 7 dnia przed dniem poprzedzającym datę wyborów.

5. Wytwórca oprogramowania deponuje je w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci kodu wykonywalnego oraz kodu źródłowego, na nośniku i w postaci uniemożliwiających ich zniekształcenie.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 września 1998 r. (poz. 809)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »