| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 9 listopada 1998 r.

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 67 otrzymuje brzmienie:

"Art. 67. 1. Kasy Chorych uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, zwany dalej „sądem rejestrowym”.

2. W postępowaniu przed sądem rejestrowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

3. Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich.

4. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do rejestru, oraz wzór i sposób prowadzenia rejestru.”;

2) po art. 69 dodaje się art. 69c w brzmieniu:

„Art. 69c.1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może tworzyć i znosić branżowe Kasy Chorych.

2. Wniosek o powołanie branżowej Kasy Chorych, poparty pisemnymi deklaracjami co najmniej 500 000 pełnoletnich osób, przedkłada Radzie Ministrów Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Rady Krajowego Związku Kas Chorych i Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

3. W rozporządzeniu o utworzeniu branżowej Kasy Chorych Rada Ministrów nadaje Kasie pierwszy statut oraz określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę branżowej Kasy Chorych,

2) sposób organizowania branżowej Kasy Chorych i źródła pokrycia kosztów jej tworzenia,

3) tryb powoływania, zadania i uprawnienia pełnomocnika do spraw zorganizowania branżowej Kasy Chorych,

4) ustrój branżowej Kasy Chorych i kompetencje jej organów,

5) tryb powoływania na stanowiska w organach branżowej Kasy Chorych i odwoływania z tych stanowisk,

6) zakres podmiotowy branżowej Kasy Chorych.

4: Branżową Kasę Chorych znosi się na wniosek Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

5. W rozporządzeniu o zniesieniu branżowej Kasy Chorych Rada Ministrów określa w szczególności sposób i tryb przeprowadzenia likwidacji tej Kasy oraz przeznaczenie jej mienia.

6. W przypadku zniesienia branżowej Kasy Chorych jej członkowie stają się członkami regionalnej Kasy Chorych właściwej dla ich miejsca zamieszkania.”;

3) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. W skład Rady Krajowego Związku Kas Chorych wchodzą po jednym przedstawicielu Kasy Chorych, gdy Kasa liczy do 2 000 000 członków, a w przypadku gdy liczy powyżej 2 000 000 członków – dwóch przedstawicieli.”;

4) art. 168 otrzymuje brzmienie:

„Art. 168. Do dnia 31 grudnia 1998 r. opinie, o których mowa w art. 69c ust. 2, wydaje Pełnomocnik.”;

5) po art. 168 dodaje się art. 168a i 168b w brzmieniu:

„Art. 168a. 1. Osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 8, stają się, z mocy niniejszej ustawy, członkami regionalnej Kasy Chorych właściwej dla ich miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 69c ust. 3 i do dnia 31 grudnia 1998 r. złożą pisemną deklarację członkostwa w branżowej Kasie Chorych. Osoby te z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się członkami branżowej Kasy Chorych. Deklaracja członkostwa powinna być złożona pełnomocnikowi branżowej Kasy Chorych.

3. Podmioty, o których mowa w art. 16, są obowiązane dokonać zgłoszenia ubezpieczonego do właściwej Kasy Chorych, nie później niż do dnia 31 grudnia 1998 r.

4. Kasa Chorych od dnia rozpoczęcia działalności przejmuje finansowanie i zapewnia kontynuację świadczeń zdrowotnych zleconych ubezpieczonym przed tym dniem w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Art. 168b. Wniosek o zmianę członkostwa w Kasie Chorych może być uwzględniony nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2000 r., z wyjątkiem przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza obszar działania Kasy Chorych, której ubezpieczony jest członkiem.”

Art. 2.
W ustawie z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 756) skreśla się w art. 1 pkt 62, w pkt 64 dodawany art. 69c, pkt 87, 134 i 135.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »