| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 grudnia 1998 r.

w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Emituje się obligacje czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowane na przetargach, zwane dalej „obligacjami", w seriach o terminach wykupu odpowiednio:

1) 18 stycznia 2009 r. - na kwotę 3 000 000 000 zł (trzech miliardów złotych),

2) 18 lipca 2009 r. - na kwotę 3 000 000 000 zł (trzech miliardów złotych).

2. Ustala się nominał obligacji w wysokości 1 000 zł (jednego tysiąca złotych).

3. Obligacje są na okaziciela.

4. Emisja obligacji następuje z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 2.
Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu z mocy prawa nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
§ 3.
1. Obligacje mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej.

2. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach prawnych regulujących obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami wartościowymi.

§ 4.
1. Obligacje danej serii są oferowane do sprzedaży na jednym lub kilku przetargach, które odbywają się w terminach określonych w ust. 2.

2. Przetargi odbywają się w dniach:

1) 13 stycznia 1999 r. lub 10 lutego 1999 r., lub 10 marca 1999 r., lub 14 kwietnia 1999 r., lub 12 maja 1999 r., lub 9 czerwca 1999 r. - dla obligacji serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r.,

2) 14 lipca 1999 r. lub 11 sierpnia 1999 r., lub 8 września 1999 r., lub 13 października 1999 r., lub 10 listopada 1999 r., lub 8 grudnia 1999 r. - dla obligacji serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r.

3. Obligacje serii o danym terminie wykupu, nie sprzedane lub nie zaoferowane na przetargach, o których mowa w ust. 2, ulegają umorzeniu.

§ 5.
1. Sprzedaż obligacji na przetargach prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności wzór oferty przetargowej.

§ 6.
1. W przetargach mogą brać udział podmioty będące bezpośrednimi uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, co najmniej na jeden dzień przed przetargiem (uczestnicy przetargu), z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.

2. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, nie będące uczestnikami przetargu, mogą składać oferty zakupu obligacji za pośrednictwem uczestników przetargu uprawnionych do pośrednictwa na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu ciąży na uczestniku przetargu.

§ 7.
1. Narodowy Bank Polski, w imieniu Ministra Finansów, podaje co najmniej na tydzień przed przetargiem informację zawierającą w szczególności:

1) datę przetargu,

2) łączną wartość nominalną obligacji przewidywanych do sprzedaży,

3) termin składania ofert (dzień, godzina),

4) warunki emisji,

5) termin wykupu,

6) datę i warunki płatności za obligacje,

7) warunki uczestnictwa w przetargu i sposób udostępnienia wzoru oferty przetargowej.

2. Informacja o przetargu jest podawana do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz w innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą bankowych systemów przekazywania informacji.

§ 8.
1. Uczestnicy przetargu składają oferty zakupu obligacji w dniu przetargu, do godziny 1100.

2. Łączna wartość nominalna obligacji, będących przedmiotem oferty o takiej samej cenie przetargowej, przedstawionej przez uczestnika przetargu lub za jego pośrednictwem, nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych).

3. W ofercie zakupu uczestnicy przetargu określają wartość nominalną obligacji, które chcą zakupić, oraz podają cenę, z dokładnością do jednego grosza, którą gotowi są zapłacić za 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) wartości nominalnej (cena przetargowa).

4. Oferta zakupu obligacji powinna zawierać w szczególności:

1) adres organizatora przetargu,

2) termin wykupu obligacji,

3) liczbę obligacji w sztukach,

4) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty,

5) cenę za 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) wartości nominalnej, z dokładnością do jednego grosza,

6) wartość obligacji według ceny przetargowej,

7) numer konta depozytowego uczestnika przetargu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, na które uczestnik nabywa obligacje,

8) stempel firmowy i podpis oferenta.

5. Cena zakupu obligacji uwzględnia cenę przetargową, wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i wielkość przyjętej oferty. Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Po upływie terminu składania ofert zakupu obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu najniższą przyjętą cenę przetargową dla obligacji o danym terminie wykupu, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Wszystkie oferty zakupu obligacji z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny przetargowej zostają przyjęte. Oferty zakupu obligacji z ceną równą najniższej przyjętej cenie przetargowej mogą być przyjęte w całości lub częściowo (redukcja ofert). W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

3. Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez Ministra Finansów.

4. Uczestnicy przetargu informowani są o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty za pomocą dowolnego z dostępnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu, w którym odbył się przetarg.

5. Narodowy Bank Polski wystawia następnego dnia po przetargu pisemne potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.

6. Przetarg może zostać unieważniony przez Ministra Finansów, bez podania przyczyn, do chwili przyjęcia ofert.

§ 10.
1. Po przetargu Narodowy Bank Polski sporządza i podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 7 ust. 2, informację o wynikach przetargu.

2. Informacja o wynikach przetargu powinna zawierać w szczególności:

1) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży,

2) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu,

3) wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto,

4) najniższą przyjętą cenę przetargową,

5) średnią ważoną cenę przetargową przyjętych ofert,

6) najwyższą przyjętą cenę przetargową,

7) stopę redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.

§ 11.
1. Uczestnicy przetargów, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani zapłacić cenę zakupu za nabyte w wyniku przyjęcia oferty obligacje serii o danym terminie wykupu. Wykaz dni zapłaty stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zapłata ceny zakupu obligacji przez uczestników przetargu następuje na podstawie obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu w banku obsługującym, na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., rozliczenia transakcji zawieranych w publicznym obrocie papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem ust. 3. W dniu zapłaty uczestnik obowiązany jest posiadać na rachunku kwoty niezbędne do rozliczenia, nie później jednak niż do godziny ustalonej przez regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wydany na podstawie art. 127 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715).

3. Na podstawie umowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z Narodowym Bankiem Polskim rozliczenie może być dokonane z wykorzystaniem rachunków bieżących prowadzonych w Departamencie Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Kwoty niezbędne do rozliczenia powinny zostać zgromadzone na rachunku wykorzystywanym do rozliczenia transakcji danego uczestnika przetargu nie później niż do godziny 1230 w dniu zapłaty.

4. Jeżeli rozliczenie przetargu następuje w trybie określonym w ust. 3, obciążenie rachunku bieżącego wykorzystywanego do rozliczenia przetargu oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 12.
1. W przypadku częściowego braku pokrycia na właściwym rachunku, w sytuacji gdy spośród ofert złożonych przez danego uczestnika przetargu zostały przyjęte co najmniej dwie oferty, uznaje się, że uczestnik przetargu zapłacił cenę zakupu za te obligacje, które zgodnie z przyjętymi ofertami mają najwyższe ceny przetargowe.

2. W przypadku częściowego braku pokrycia na właściwym rachunku, w sytuacji gdy oprócz ofert złożonych przez uczestnika przetargu na rachunek własny przynajmniej jedna oferta jest złożona na rachunek innego podmiotu, a wszystkie ze złożonych ofert mają tę samą cenę podstawową, uznaje się, że uczestnik przetargu zapłacił w pierwszej kolejności cenę zakupu za te obligacje, na które złożył ofertę, na rachunek innego podmiotu.

3. W przypadku nieuiszczenia należności w dniu zapłaty i w wysokości wynikającej z ceny zakupu obligacji, od nie zapłaconej kwoty będą naliczane, za każdy dzień uchybienia terminowi, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu refinansowego udzielanego przez Narodowy Bank Polski pod zastaw papierów wartościowych (kredyt lombardowy).

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wysokość odsetek liczona jest od kwoty wynikającej z różnicy między ceną zakupu obligacji a kwotą umożliwiającą rozliczenie pojedynczej transakcji. Przez pojedynczą transakcję rozumie się zakup obligacji przez uczestnika przetargu, który złożył ofertę na określoną liczbę obligacji po danej cenie na jedno konto.

5. Nie można dokonać częściowego rozliczenia pojedynczej transakcji.

§ 13.
1. Jeżeli cena zakupu obligacji powiększona o należne odsetki nie zostanie zapłacona najpóźniej trzeciego dnia następującego po dniu zapłaty (dzień rozliczenia), uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji.

2. W przypadku odstąpienia od nabycia obligacji uczestnik przetargu nie może brać udziału w kolejno następujących po sobie trzech przetargach obligacji oferowanych na podstawie rozporządzenia, poczynając od pierwszego przetargu, którego ogłoszenie nastąpiło po dniu wykluczenia.

§ 14.
1. Odsetki od obligacji naliczane są od jej wartości nominalnej, w okresach rocznych (okresy odsetkowe), poczynając od dnia zapłaty za obligacje, właściwego dla pierwszego przetargu na obligacje serii o danym terminie wykupu, określonego w § 4 ust. 2.

2. Odsetki wypłacane są w dniu następującym po ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

3. Obligacje oprocentowane są według stopy procentowej będącej sumą stawki bazowej i marży odsetkowej w wysokości 1%, przy czym:

1) stawka bazowa dla danego okresu odsetkowego obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na przetargach w ciągu dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy,

2) wysokość odsetek, stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego obligacji oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych, uwzględnione przy obliczaniu tej stopy,ogłaszane są w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.

4. Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

6. Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw do odsetek, dla obligacji serii o danym terminie wykupu, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. Przez dzień ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych rozumie się dzień, z którego upływem określony zostaje stan posiadania obligacji, w celu wypłaty w oznaczonym dniu świadczeń z tego tytułu. Spełnienie świadczenia z tytułu odsetek następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek.

§ 15.
1. Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej.

2. Wykup obligacji i wypłata odsetek następuje ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 16.
Z upływem dziewiątego dnia roboczego, poprzedzającego termin wykupu obligacji, zostaje określony stan posiadania obligacji (dzień ustalenia praw), w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z obligacji w dniu wykupu. Spełnienie świadczeń z obligacji w dniu wykupu następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw.
§ 17.
1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

2. Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

§ 18.
Jeżeli dzień wykupu obligacji i wypłaty odsetek lub inny dzień, w którym na podstawie rozporządzenia powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub posiadacza obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wykup obligacji i wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności, przewidzianej rozporządzeniem, następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Załącznik 1. [SPOSÓB WYLICZENIA CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI, WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 grudnia 1998 r. (poz. 998)

Załącznik nr 1

SPOSÓB WYLICZENIA CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI, WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY

1. Cena zakupu jednej obligacji - Ci dla i-tej oferty jest równa sumie ceny przetargowej Ki i wartości odsetek On wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu:

Ci = Ki + On

gdzie:

 

Ci

- cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,

Ki

- cena za 1 000 zł wartości nominalnej dla i-tej oferty na n-tym przetargu,

On

- przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 1 gr,

i

- numer oferty na n-tym przetargu, i = 1, ... , Ln;

Ln - liczba ofert na n-tym przetargu.

W symbolach Ci oraz Ki pominięto, dla uproszczenia zapisu, indeks n oznaczający numer przetargu.

2. Wartość odsetek On, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, jest, dla jednej obligacji, równa iloczynowi trzech czynników: stopy procentowej w pierwszym okresie odsetkowym serii o danym terminie wykupu, wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym dla danej serii przetargu, do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, natomiast mianownik stanowi liczba 365; sposób wyliczania tych odsetek zawiera załącznik nr 2.

3. Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na danym przetargu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci oraz liczby obligacji Ii, tj. liczby obligacji, na którą opiewa ta oferta, jeżeli została przyjęta w całości, bądź liczby obligacji dla tej oferty po przeprowadzeniu redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.

Ni = Ci x Ii

gdzie:

 

Ni

- cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,

Ci

- cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty, jak w ust. 1,

Ii

- liczba obligacji dla i-tej oferty przyjętej w całości lub po przeprowadzeniu redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.

 

Załącznik 2. [WYKAZ DNI ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ZAKUPIONE NA PRZETARGACH]

Załącznik nr 2

WYKAZ DNI ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ZAKUPIONE NA PRZETARGACH

Numer przetargu

Data przetargu

Data zapłaty

Odsetki On wykupywane na przetargu w zł

dla obligacji serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r.:

1

13.01.1999

17.01.1999

0,00

 

2

10.02.1999

17.02.1999

R x 1000 x 31/365

3

10.03.1999

17.03.1999

R x 1000 x 59/365

4

14.04.1999

17.04.1999

R x 1000 x 90/365

5

12.05.1999

17.05.1999

R x 1000 x 120/365

6

09.06.1999

17.06.1999

R x 1000 x 151/365

dla obligacji serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r.:

1

14.07.1999

17.07.1999

0,00

 

2

11.08.1999

17.08.1999

R x 1000 x 31/365

3

08.09.1999

17.09.1999

R x 1000 x 62/365

4

13.10.1999

17.10.1999

R x 1000 x 92/365

5

10.11.1999

17.11.1999

R x 1000 x 123/365

6

08.12.1999

17.12.1999

R x 1000 x 153/365

gdzie:

 

R

- stopa procentowa obligacji serii o danym terminie wykupu w pierwszym okresie odsetkowym obliczana wg wzoru określonego w ust. 3 w załączniku nr 3.

 

Załącznik 3. [SPOSÓB WYLICZENIA STAWKI BAZOWEJ, STOPY PROCENTOWEJ ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH ODSETEK DLA OBLIGACJI CZWARTEJ DZIESIĘCIOLETNIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ]

Załącznik nr 3

SPOSÓB WYLICZENIA STAWKI BAZOWEJ, STOPY PROCENTOWEJ ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH ODSETEK DLA OBLIGACJI CZWARTEJ DZIESIĘCIOLETNIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ

1. Stawka bazowa SB jest liczona oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na przetargach w ciągu dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy. Stawka bazowa SB obliczana jest według wzoru:

SB = 1/m x (r1 + r2 + ... + rm) x d/360

gdzie:

 

SB

- stawka bazowa dla danego okresu odsetkowego,

ri

- średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych 52-tygodniowych, sprzedawanych na przetargach w ciągu dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy (i = 1, ..., m),

m

- liczba przetargów bonów skarbowych 52-tygodniowych, uwzględnianych do obliczenia stawki bazowej dla danego okresu odsetkowego,

d

- liczba dni w danym okresie odsetkowym.

2. Średnia ważona stopa rentowności ri bonów skarbowych 52-tygodniowych dla przetargów, o których mowa w ust. 1, jest obliczana na podstawie średniej ważonej ceny tych bonów, według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

 

Ci

- średnia ważona cena 52-tygodniowych bonów skarbowych na i-tym przetargu (i = 1,..., m),

m

- jak w ust. 1.

3. Stopa procentowa R jest równa sumie dwóch składników: stawki bazowej SB oraz marży odsetkowej M i obliczana jest dla danego okresu odsetkowego według wzoru:

R = SB + M

gdzie:

 

M

- marża odsetkowa wyrażona w procentach,

SB

- jak w ust. 1.

 

4. Wysokość należnych odsetek O za dany okres odsetkowy obliczana jest według wzoru:

O = K x R,

gdzie:

 

O

- wysokość odsetek należnych od jednej obligacji za dany okres odsetkowy,

K

- wartość nominalna obligacji,

R

- stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym.

 

Załącznik 4. [WYKAZ OKRESÓW ODSETKOWYCH, DNI USTALENIA PRAW DO ODSETEK ORAZ DNI WYMAGALNOŚCI ODSETEK]

Załącznik nr 4

WYKAZ OKRESÓW ODSETKOWYCH, DNI USTALENIA PRAW DO ODSETEK ORAZ DNI WYMAGALNOŚCI ODSETEK

Tablica nr 1 - dla obligacji serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r.

Okres odsetkowy

Początek

Koniec

Ustalenie praw

Data wymagalności

okresu odsetkowego

dzień

godzina

1

2

3

4

5

6

1

17.01.1999

17.01.2000

05.01.2000

24:00

18.01.2000

2

17.01.2000

17.01.2001

05.01.2001

24:00

18.01.2001

3

17.01.2001

17.01.2002

07.01.2002

24:00

18.01.2002

4

17.01.2002

17.01.2003

07.01.2003

24:00

18.01.2003

5

17.01.2003

17.01.2004

06.01.2004

24:00

20.01.2004

6

17.01.2004

17.01.2005

05.01.2005

24:00

19.01.2005

7

17.01.2005

17.01.2006

06.01.2006

24:00

18.01.2006

8

17.01.2006

17.01.2007

07.01.2007

24:00

18.01.2007

9

17.01.2007

17.01.2008

07.01.2008

24:00

18.01.2008

10

17.01.2008

17.01.2009

06.01.2009

24:00

18.01.2009

Tablica nr 2 - dla obligacji serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r.

Okres odsetkowy

Początek

Koniec

Ustalenie praw

Data wymagalności

okresu odsetkowego

dzień

godzina

1

2

3

4

5

6

1

17.07.1999

17.07.2000

05.07.2000

24:00

18.07.2000

2

17.07.2000

17.07.2001

05.07.2001

24:00

18.07.2001

3

17.07.2001

17.07.2002

05.07.2002

24:00

18.07.2002

4

17.07.2002

17.07.2003

07.07.2003

24:00

18.07.2003

5

17.07.2003

17.07.2004

06.07.2004

24:00

19.07.2004

6

17.07.2004

17.07.2005

05.07.2005

24:00

18.07.2005

7

17.07.2005

17.07.2006

05.07.2006

24:00

18.07.2006

8

17.07.2006

17.07.2007

05.07.2007

24:00

18.07.2007

9

17.07.2007

17.07.2008

07.07.2008

24:00

18.07.2008

10

17.07.2008

17.07.2009

08.07.2009

24:00

18.07.2009

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »