| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 23 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Płatnicy składek, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126), zwanej dalej „ustawą”, wykazują w deklaracji rozliczeniowej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na źródła finansowania tych składek.
§ 2.
1. Na podstawie przesłanych deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, ustala zgodnie z ustawą kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane odpowiednio przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Funduszem”, oraz budżet państwa, stosując dokumentację, o której mowa w art. 16 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126).

2. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane zgodnie z ustawą z budżetu państwa oraz z Funduszu przekazywane są na wskazany przez Zakład rachunek bankowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

3. W razie opóźnienia w przekazaniu dotacji, o której mowa w ust. 2, dotację powiększa się o kwotę odsetek za zwłokę, obliczonych na zasadach i w wysokości określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

4. W razie gdy kwota składek, o której mowa w ust. 1, w wyniku korekty ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio zwiększa się lub zmniejsza kwotę dotacji należną w najbliższym terminie rozliczeniowym.

§ 3.
1. Do czasu pełnego wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego Zakładu, nie dłużej jednak niż do czasu sporządzenia deklaracji rozliczeniowej i deklaracji rozliczeniowych korygujących za listopad 2000 r., rozliczenia, o których mowa w § 2, odbywają się w formie zaliczkowej.

2. W celu ustalenia miesięcznej kwoty zaliczki Zakład:

1) ustali liczbę osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełen etat, w oparciu o dane Zakładu za grudzień 1998 r.,

2) ustali liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywizacji zawodowej, w oparciu o dane Funduszu uzyskane od wojewodów, dotyczące liczby etatów, na których w pierwszym półroczu 2000 r. zatrudnione były osoby niepełnosprawne w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,

3) wyliczy średnią miesięczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach, o których mowa w pkt 1 i 2, w oparciu o przeciętną miesięczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w roku 1998,

4) przeliczy podstawę wymiaru składek, o której mowa w pkt 3, mnożąc ją przez wskaźnik przeliczenia przychodu 123,0164%,

5) przeliczoną zgodnie z pkt 4 podstawę wymiaru składek, o której mowa w pkt 3, pomnoży przez ustalony w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948) za rok 1999 i 2000,

6) obliczy kwotę zaliczki, stosując stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisy art. 25 ustawy, dotyczące finansowania przez Fundusz i budżet państwa części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i części kosztów osobowych zakładu pracy, odpowiadających należnym składkom.

3. Zakład jest zobowiązany do ostatecznego rozliczenia zaliczek, o których mowa w ust. 1 i 2, nie później niż do dnia 31 marca 2001 r., stosując dokumentację określoną rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 16 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »