| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe wartościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.

2. Kontyngenty taryfowe, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów stanowiących wyposażenie zakładów:

1) produkujących (montujących), dokonujących montażu przemysłowego nowych pojazdów samochodowych i innych mechanicznych objętych pozycjami PCN 8701 20; 8702, 8703, 8704 i 8705 Taryfy celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1036), zwanej dalej „Taryfą celną",

2) produkujących części samochodowe, nabywane przez zakłady produkujące (montujące), dokonujące montażu przemysłowego nowych pojazdów samochodowych objętych pozycjami PCN 8701 20, 8702, 8703, 8704 i 8705 Taryfy celnej.

3. Przez użyte w ust. 2 określenie „montaż przemysłowy" rozumie się montaż w skali rocznej:

1) nie mniej niż 1 000 pojazdów – w przypadku pojazdów objętych pozycjami PCN 8703 i 8704 (o ładowności do 5 000 kg) Taryfy celnej,

2) nie mniej niż 200 pojazdów – w przypadku pojazdów objętych pozycjami PCN 8701 20, 8702, 8704 (o ładowności większej niż 5 000 kg) oraz pojazdów objętych pozycją PCN 8705 Taryfy celnej.

§ 2.
W razie wykorzystania towarów, o których mowa w § 1, w celach innych niż określone w § 1 ust. 2 i 3, cło jest wymierzane i pobierane na zasadach określonych w Taryfie celnej.
§ 3.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej.
§ 4.
Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1998 r. (poz. 1198)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość celna w ECU

8207

Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:

 

– Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:

8207 19

– – Pozostałe, łącznie z częściami:

8207 19 90 0

– – – Pozostałe

7 704

8207 30

– Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykrawania:

8207 30 10 0

– – Do metalu

25 755 790

8424

Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice napełnione lub nie napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:

 

8424 20 00 0

– Pistolety natryskowe i podobne urządzenia

10 658 300

8424 30

– Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:

– – Pozostałe maszyny:

8424 30 10 0

– – – Na sprężone powietrze

1 497 000

– Pozostałe urządzenia:

8424 89

– – Pozostałe:

8424 89 95 0

– – – Pozostałe

79 650

8460

Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, do ostrzenia, szlifowania, gładzenia, docierania, polerowania lub innej obróbki wykańczającej powierzchnie metali lub cermetali za pomocy toczaków (okrągłych tarcz z piaskowca do ostrzenia narzędzi), narzędzi i materiałów ściernych lub polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień kół zębatych z pozycji numer 8461:

 

– Szlifierki do płaszczyzn, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż którejkolwiek z osi z dokładnością do 0,01mm lub wyższą:

8460 19 00 0

– – Pozostałe

3 301 200

– Pozostałe szlifierki, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż którejkolwiek z osi z dokładnością do 0,01mm lub wyższą:

8460 21

– – Sterowane numerycznie:

8460 21 90 0

– – – Pozostałe

6 638 400

8460 29

– – Pozostałe:

8460 29 90 0

– – – Pozostałe

1 178 100

8460 40

– Osełkownice lub docierarki:

8460 40 10 0

– – Sterowane numerycznie

567 520

8461

Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania oraz pozostałe obrabiarki działające przez skrawanie metalu, cermtetali, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej:

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość celna w ECU

8461 40

– Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień:

 

– – Obrabiarki do nacinania uzębień (także metodami ściernymi):

– – – Do nacinania uzębień kół zębatych walcowych:

8461 40 19 0

– – – – Pozostałe

476 300

8461 90 00 0

– Pozostałe

297 600

8462

Obrabiarki (także prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (także prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, rozpłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali nie wymienione powyżej:

 

– Giętarki, krawędziarki, prostownice lub prostownice do blach (takie prasy):

8462 29

– – Pozostałe:

– – – Pozostałe:

– – – – Pozostałe:

8462 29 91 0

– – – – – Hydrauliczne

1 845 000

8462 29 98 0

– – – – – Pozostałe

5 185 823

8462 49

– – Pozostałe:

8462 49 90 0

– – – Pozostałe

280 000

– Pozostałe:

8462 91

– – Prasy hydrauliczne:

– – – Pozostałe:

8462 91 50 0

– – – – Sterowane numerycznie

1 533 600

– – – Pozostałe:

8462 91 90 0

– – – – Pozostałe

5 140 620

8477

Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:

 

8477 10

– Wtryskarki:

8477 10 90 0

– – Pozostałe

7 932 920

8477 59

– – Pozostałe:

– – – Pozostałe:

8477 59 80 0

– – – – Pozostałe

500 000

8479

Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:

 

8479 50 00 0

– Roboty przemysłowe, nigdzie nie wymienione ani nie włączone

5 146 704

– Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne:

8479 89

– – Pozostałe

– – – Pozostałe

8479 89 98 0

– – – – Pozostałe

20 631 101

8515

Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego, twardego oraz spawania, także do cięcia metodą elektryczną (łącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem), metodą laserową, lub za pomocą wiązki światła, lub fotonów, metodą ultradźwiękową, za pomocą wiązki elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego; elektryczne maszyny i aparaty do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali:

 

– Urządzenia i maszyny do oporowego zgrzewania metali:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Wartość celna w ECU

8515 21 00 0

– – Całkowicie lub częściowo automatyczne

26 026 886

8515 29

– – Pozostałe:

8515 29 10 0

– – – Do zgrzewania doczołowego

154 083

– Maszyny i urządzenia do spawania metali łukiem elektrycznym (w tym łukiem plazmowym):

8515 31 00 0

– – Całkowicie lub częściowo automatyczne

5 703 507

9024

Maszyny oraz aparaty do przeprowadzania badań twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności i tym podobnych mechanicznych własności materiałów (np. metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych):

 

9024 10

– Maszyny i aparaty do badania metali:

– – Pozostałe:

9024 10 91 0

– – – Uniwersalne lub do prób na rozciąganie

1 018 837

9024 10 93 0

– – – Do badania twardości

218 000

9031

Przyrządy, aparaty i urządzenia kontrolno-pomiarowe, nie wyszczególnione i nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu; projektory profilowe:

 

9031 10 00 0

– Urządzenie do wyrównoważania części mechanicznych

2 731 970

9031 20 00 0

– Stanowiska badawcze

10 192 452

– Pozostałe przyrządy i aparaty optyczne:

9031 49 00 0

– – Pozostałe

72 000

9031 80

– Pozostałe przyrządy, aparaty i urządzenia:

– – Pozostałe:

– – – Elektroniczne:

– – – – Do pomiaru lub kontroli wielkości geometrycznych:

9031 80 34 0

– – – – – Pozostałe

180 000

9031 80 39 0

– – – – Pozostałe

6 008 972

– – – Pozostałe:

9031 80 91 0

– – – – Do pomiaru lub kontroli wielkości geometrycznych

8 260 004

9031 80 99 0

– – – – Pozostałe

42 525

9032

Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:

 

9032 10

– Termostaty:

– – Pozostałe:

9032 10 30 0

– – – Elektroniczne

30 816

– – – Pozostałe:

9032 10 99 0

– – – – Pozostałe

30 816

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »