| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zakłady ubezpieczeń ponoszą koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz koszty działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura proporcjonalnie do ich udziału w składce brutto przypisanej w danym roku kalendarzowym wszystkich zakładów ubezpieczeń działających na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015).
§ 2.
Do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów w formie obwieszczenia wysokość:

1) składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń,

2) kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską,

3) kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura

– w ubiegłym roku kalendarzowym.

§ 3.
Wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura oblicza się mnożąc procentowy udział danego zakładu ubezpieczeń w składce brutto przypisanej w ubiegłym roku kalendarzowym wszystkich zakładów ubezpieczeń przez wysokość tych kosztów w ubiegłym roku kalendarzowym, a następnie od otrzymanej kwoty odejmuje się sumę zaliczek, o których mowa w § 6, uiszczonych w ubiegłym roku kalendarzowym.
§ 4.
1. W przypadku gdy po stronie zakładu ubezpieczeń powstanie nadpłata, jest ona zaliczana na poczet zaliczek za rok następny.

2. Na pisemny wniosek zakładu ubezpieczeń nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 5.
Zakłady ubezpieczeń dokonują wpłat na pokrycie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, oddzielnie na rachunek bieżący – subkonto dochodów – Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń oraz na rachunek Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wysokości składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń, wysokości kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura w ubiegłym roku kalendarzowym.
§ 6.
1. Zakłady ubezpieczeń wpłacają co miesiąc na rachunki, o których mowa w § 5, zaliczkę na poczet kosztów:

1) nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską – w wysokości 0,15% sumy składek brutto przypisanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka,

2) działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura – w wysokości 0,045%° sumy składek brutto przypisanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.

2. Zaliczkę za każdy miesiąc wpłaca się najpóźniej do końca tego miesiąca.

§ 7.
W przypadku niedotrzymania terminów płatności, o których mowa w § 4 ust. 2, § 5 i § 6 ust. 2, pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
§ 8.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczania wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie oraz podziału tych wpłat na organ nadzoru, Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biuro (Monitor Polski Nr 21, poz. 243).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z. J. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »