reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684 i Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 364) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie i inne okoliczności.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Powiatowy urząd pracy prowadzi rejestr pracodawców z obszaru swojego działania, obejmujący w szczególności tych; którzy zgłosili wolne miejsca zatrudnienia lub miejsca przygotowania zawodowego."

2) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pracodawców,"

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego Krajowego Urzędu Pracy stanowi zaplecze metodyczne dla urzędów pracy.

2. Do zadań Centrum, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie i doskonalenie informacji zawodowych,

2) gromadzenie, opracowywanie, doskonalenie i adaptacja metod i technik poradnictwa zawodowego,

3) upowszechnianie informacji zawodowych, metod i technik poradnictwa zawodowego,

4) opracowywanie programów i materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń dla doradców zawodowych i innych pracowników urzędów pracy w zakresie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego."

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Powiatowy urząd pracy współdziała przy organizowaniu szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi i innymi partnerami społecznymi.

2. Powiatowy urząd pracy podejmuje następujące działania w zakresie organizowania szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób:

1) prognozuje zapotrzebowanie na kadry na powiatowym rynku pracy w celu dostosowania kierunków szkoleń do potrzeb pracodawców,

2) określa potrzeby szkoleniowe bezrobotnych i innych uprawnionych osób,

3) ustala kryteria rekrutacji bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia,

4) dokonuje wyboru ofert szkoleniowych i organizatorów szkoleń, uwzględniając w szczególności:

a) zgodność treści nauczania z wymaganiami rynku pracy,

b) kwalifikacje kadry dydaktycznej,

c) metody i techniki nauczania oraz udział szkolenia praktycznego,

d) konstrukcję programów szkoleń,

e) warunki lokalowe i wyposażenie techniczno-dydaktyczne,

f) sposób nadzorowania przebiegu szkoleń,

g) przewidywaną efektywność szkoleń,

h) koszty szkolenia,

5) udostępnia bezrobotnym i innym uprawnionym osobom informacje o możliwościach i warunkach szkoleń,

6) dokonuje doboru kandydatów na szkolenia.

3. Powiatowy urząd pracy kontroluje przebieg szkoleń i prowadzi systematyczne badania efektywności szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób."

5) użyte w § 1,w § 2 w ust.1,3 i 4,w § 3 w ust.1–3, w § 4 w ust. 1, w § 5 w ust.1 w pkt 2 i w ust. 2, w § 6 w ust. 1 i w ust. 3, w § 9, w § 10 w ust. 4–6, w § 11 oraz w § 12 w ust. 1 rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy „rejonowy urząd pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „powiatowy urząd pracy"

6) użyte w załączniku nr 2 do rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy „rejonowy urząd pracy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „powiatowy urząd pracy".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama