REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 166 poz. 1252

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Działalnością Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwanej dalej „Inspekcją", kieruje Główny Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwany dalej „Głównym Inspektorem".
§ 2.
Do zakresu działania Głównego Inspektora należy w szczególności:

1) ustalanie zasad i kierunków działania Inspekcji,

2) zatwierdzanie planów działalności wojewódzkich inspektoratów,

3) analizowanie sytuacji podaży i popytu oraz cen krajowego rynku rolno-spożywczego,

4) prowadzenie monitoringu krytycznych parametrów jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych oraz rozliczanie dotacji do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych,

5) sporządzanie zbiorczych opracowań dotyczących działalności Inspekcji,

6) nadzór merytoryczny nad wojewódzkimi inspektoratami oraz kontrola ich działalności,

7) opracowywanie instrukcji i metodyki postępowania kontrolnego dla wojewódzkich inspektoratów oraz organizowanie szkoleń zawodowych,

8) koordynacja rozwoju infrastruktury (w tym laboratoriów) wojewódzkich inspektoratów,

9) rozpatrywanie odwołań od zarządzeń, orzeczeń i decyzji,

10) opracowywanie i uzgadnianie zasad współpracy z innymi organami kontroli państwowej oraz organami ścigania.

§ 3.
Do zakresu działania wojewódzkiego inspektora działającego w imieniu wojewody należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów działalności wojewódzkiego inspektoratu,

2) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

3) badanie i orzekanie o jakości towarów z urzędu lub na wniosek zainteresowanych jednostek w zakresie określonym w pkt. 2,

4) orzekanie o przeklasyfikowaniu lub oddaniu towarów nie odpowiadających obowiązującym normom lub procesom do przerobu na inne cele uzasadnione właściwościami towaru, a w razie całkowitej nieprzydatności towaru do celów gospodarczych - orzekanie o jego zniszczeniu,

5) wydawanie zakazów składowania towarów oraz przetrzymywania zwierząt rzeźnych i drobiu w pomieszczeniach lub przewożenia ich środkami nie nadającymi się do tego celu,

6) dokonywanie zabezpieczenia towaru w celu zapobieżenia wprowadzeniu do obrotu towarów, których jakość nie odpowiada wymaganiom obowiązujących norm lub przepisów,

7) badanie sytuacji w zakresie popytu i podaży oraz cen na krajowym rynku rolno-spożywczym,

8) prowadzenie sprawozdawczości i analizy wyników własnej działalności,

9) prowadzenie instruktażu i szkolenia pracowników,

10) współpraca z terenowymi organami administracji publicznej.

§ 4.
1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:

1) dział kontroli roślinnej,

2) dział kontroli zwierzęcej,

3) dział organizacyjno-prawny,

4) dział administracyjno-budżetowy,

5) laboratorium kontrolno-analityczne.

2. Przy wojewódzkich inspektoratach ustanawiani są rzeczoznawcy z dziedziny techniki obrotu, towaroznawstwa i technologii oraz zaprzysiężeni próbobiorcy w dziedzinach należących do zakresu działania Inspekcji.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 19, poz. 160, z 1975 r. Nr 23, poz. 128 i z 1984 r. Nr 31, poz. 167).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1998-12-31
  • Data wejścia w życie: 1999-01-01
  • Data obowiązywania: 1999-01-01
  • Z mocą od: 1999-01-01
  • Dokument traci ważność: 2003-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA