REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 166 poz. 1259

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wojewoda i starosta powołują, odpowiednio w województwie lub powiecie, wojewódzki lub powiatowy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o powiecie, rozumie się przez to również miasto na prawach powiatu.

§ 2.
1. W skład wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wchodzą:

1) przewodniczący – wojewoda,

2) zastępca – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

3) członkowie:

a) komendant wojewódzki Policji,

b) wojewódzki inspektor obrony cywilnej,

c) wojewódzki inspektor ochrony środowiska,

d) wojewódzki inspektor sanitarny,

e) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,

f) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.

2. Przewodniczący, stosownie do potrzeb, może zaprosić do udziału w pracach zespołu inne osoby, w szczególności kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich nie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz dyrektorów wydziałów urzędu wojewódzkiego, a także kierowników wojewódzkich organów administracji niezespolonej lub ich przedstawicieli.

3. W sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub nadzwyczajnych zagrożeń występujących na terenie powiatu w posiedzeniu zespołu bierze udział starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) tego powiatu lub upoważniony przez niego członek zarządu powiatu.

§ 3.
1. W skład powiatowego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wchodzą:

1) przewodniczący – starosta,

2) zastępca – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

3) członkowie:

a) komendant powiatowy Policji,

b) powiatowy inspektor obrony cywilnej,

c) powiatowy inspektor sanitarny,

d) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e) przedstawiciel wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

2. Przewodniczący, stosownie do potrzeb, może zaprosić do udziału w pracach zespołu inne osoby, w szczególności kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży nie wymienionych w ust. 1 pkt 3 oraz kierowników jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego, a także kierowników powiatowych organów administracji niezespolonej lub ich przedstawicieli.

3. W sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub nadzwyczajnych zagrożeń występujących na terenie gminy w posiedzeniu zespołu bierze udział wójt lub burmistrz (prezydent miasta) tej gminy lub upoważniony przez niego członek zarządu gminy.

§ 4.
1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przewodniczącemu zespołu, o którym mowa w § 2 lub § 3, sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami zespołu zastępcy, tj. odpowiednio komendantowi wojewódzkiemu lub komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków przez zastępcę, przewodniczący może wyznaczyć spośród członków zespołu osobę pełniącą obowiązki zastępcy.

3. Członek zespołu może za zgodą przewodniczącego wyznaczyć swego stałego zastępcę do udziału w pracach zespołu.

§ 5.
1. Wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa działają w oparciu o plany pracy zatwierdzone przez przewodniczących tych zespołów.

2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń, koordynacji lub kierowania działaniami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, przewodniczący może zarządzić posiedzenie zespołu w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska na obszarze województwa lub powiatu, wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa pełnią funkcję sztabów wojewody i starosty.

4. Szczegółowe zasady bieżących prac zespołu oraz działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska określa regulamin ustalony przez przewodniczącego.

5. Obsługę kancelaryjno-biurową zespołów zapewnia odpowiednio urząd wojewódzki i starostwo powiatowe.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1998-12-31
  • Data wejścia w życie: 1999-01-01
  • Data obowiązywania: 1999-01-01
  • Z mocą od: 1999-01-01
  • Dokument traci ważność: 2002-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA