REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 166 poz. 1260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania okręgowych inspektorów kolejnictwa jako organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania okręgowych inspektorów kolejnictwa jako organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym, określonym w przepisach o transporcie kolejowym, w zakresie budowy i eksploatacji dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu kolejowego budynkami, budowlami i urządzeniami.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668),

2) budynku przeznaczonym do prowadzenia ruchu kolejowego – należy przez to rozumieć w szczególności podstacje trakcyjne i kabiny sekcyjne, nastawnie, budynki telekomunikacji kolejowej, strażnice przejazdowe,

3) budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego – należy przez to rozumieć w szczególności drogi szynowe, podtorze, mosty, wiadukty, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe, rampy, perony, place ładunkowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,

4) urządzeniu przeznaczonym do prowadzenia ruchu kolejowego – należy przez to rozumieć w szczególności urządzenia służące do sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych.

§ 3.
Organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego są:

1) okręgowy inspektor kolejnictwa, zwany dalej „inspektorem”, jako organ pierwszej instancji,

2) Główny Inspektor Kolejnictwa, jako organ wyższego stopnia w stosunku do inspektora.

§ 4.
1. Do obowiązków inspektorów należy:

1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

2) wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach określonych ustawą, a w szczególności wydawanie odrębnych decyzji o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu, odmowie lub zmianie pozwolenia na budowę, wydawanie postanowień o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym oraz prowadzenie rejestru tych decyzji i postanowień,

3) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania nadzorowanych obiektów budowlanych,

4) wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego.

2. Inspektor, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, wydaje pozwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, po protokolarnym stwierdzeniu na miejscu budowy:

1) zgodności wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę,

2) uporządkowania terenu budowy.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych inspektor może wystąpić przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy.

4. Inspektor przesyła niezwłocznie organom, które wydały decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane decyzje o pozwoleniu na budowę i na użytkowanie obiektu.

§ 5.
1. Inspektor przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego może dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach ustawy.

2. Do sposobu prowadzenia kontroli, sporządzania ustaleń kontroli, prawa zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i terminów stosuje się, odpowiednio w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy, tryb wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa.

§ 6.
Inspektor wykonujący nadzór budowlany lub osoby działające z jego upoważnienia mają prawo wstępu na tereny obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym.
§ 7.
1. Postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, usytuowanego na obszarze kolejowym prowadzi inspektor jako właściwy organ nadzoru budowlanego.

2. Inspektor o katastrofie budowlanej niezwłocznie zawiadamia Głównego Inspektora Kolejnictwa oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i szczegółowego zakresu działania terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego oraz obszaru ich działania (Dz. U. Nr 73, poz. 470).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1998-12-31
  • Data wejścia w życie: 1999-01-01
  • Data obowiązywania: 1999-01-01
  • Z mocą od: 1999-01-01
  • Dokument traci ważność: 2002-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA