REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 166 poz. 1262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zwane dalej „skierowaniem”, wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, i przesyła do właściwej dla ubezpieczonego Kasy Chorych.

2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia ubezpieczonego oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia.

§ 2.
1. Oceny zasadności skierowania dokonuje wyznaczony przez Kasę Chorych lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.

2. Lekarz specjalista, o którym mowa w ust. 1, może zażądać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, jej uzupełnienia lub aktualizacji, lub przeprowadzenia dodatkowych badań.

3. Lekarz specjalista, o którym mowa w ust. 1, po dokonaniu oceny zasadności skierowania na leczenie uzdrowiskowe zwraca przekazaną dokumentację medyczną lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie.

4. Kasa Chorych potwierdza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jeżeli:

1) lekarz specjalista, o którym mowa w ust. 1, stwierdził zasadność skierowania,

2) są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w odrębnych umowach z tymi zakładami, zgodnie z limitem miejsc określonym w planie finansowym Kasy Chorych na dany rok.

5. W razie potwierdzenia skierowania Kasa Chorych określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego, wyznacza odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, termin rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

6. Potwierdzone skierowanie Kasa Chorych doręcza ubezpieczonemu nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

§ 3.
1. Skierowanie, którego Kasa Chorych nie potwierdziła z powodu:

1) stwierdzenia przez lekarza specjalistę, o którym mowa w § 2 ust. 1, braku uzasadnienia skierowania ze względu na schorzenie będące podstawą wystawienia skierowania lub

2) wyczerpania limitu miejsc, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2

– jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie.

2. O przyczynie niepotwierdzenia skierowania Kasa Chorych informuje ubezpieczonego.

§ 4.
Skierowanie powinno być rozpatrzone przez Kasę Chorych w terminie 30 dni od daty jego wpływu do Kasy. Termin ten może być przedłużony w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, nie więcej jednak niż o 14 dni.
§ 5.
1. Kasa Chorych prowadzi listę ubezpieczonych, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, nie uzyskali potwierdzenia skierowania.

2. Ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1, mają prawo wglądu na żądanie do listy prowadzonej przez Kasę Chorych.

§ 6.
Skierowanie wystawione ubezpieczonemu, który znajduje się na liście, o której mowa w § 5 ust. 1, jest potwierdzane przez Kasę Chorych w pierwszej kolejności, z uwzględnieniem § 2 ust. 4.
§ 7.
Skierowania wystawione do dnia 31 grudnia 1998 r. na podstawie dotychczasowych przepisów, których termin rozpoczęcia leczenia wyznaczono nie później niż na dzień 31 marca 1999 r., zachowują swą ważność i nie wymagają potwierdzenia przez Kasę Chorych.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Maksymowicz

Załącznik 1. [SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 grudnia 1998 r. (poz. 1262)

SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1998-12-31
  • Data wejścia w życie: 1999-01-01
  • Data obowiązywania: 1999-01-01
  • Z mocą od: 1999-01-01
  • Dokument traci ważność: 2003-05-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA