| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 29 grudnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 88i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: J. Szyszko

Załącznik 1. [STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. (poz. 18)

STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Narodowy Fundusz posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Narodowego Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. Narodowy Fundusz służy finansowaniu zadań określonych w art. 87a ustawy. Fundusz może przeznaczać posiadane środki na realizację zadań określonych w art. 88c ustawy.

§ 4. Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu sprawuje Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

DZIAŁ II

Szczegółowe zasady, organizacja i tryb działania organów Narodowego Funduszu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 5. Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

§ 6. 1. Organy Narodowego Funduszu obradują na posiedzeniach, podejmując uchwały w sprawach należących do ich właściwości.

2. Posiedzenia organów Narodowego Funduszu odbywają się w jego siedzibie.

3. Posiedzenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad.

4. Z posiedzeń organów Narodowego Funduszu sporządza się protokół, który jest przyjmowany w drodze uchwały na następnym posiedzeniu. Protokoły przechowuje się w zbiorach protokołów w Biurze Narodowego Funduszu.

§ 7. Techniczno-organizacyjną obsługę organów Narodowego Funduszu sprawuje Biuro Narodowego Funduszu.

Rozdział 2

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu

§ 8. 1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu, zwana dalej „Radą”, liczy od 13 do 15 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przy czym osoby wchodzące w skład Rady powinny spełniać kryteria określone w art. 88e ust. 2 ustawy.

2. Rada realizuje zadania, o których mowa w art. 88e ust. 8 ustawy.

3. W celu realizacji zadań Rada może powoływać zespoły konsultacyjne.

4. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wyznacza Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz określa strukturę Rady.

§ 9. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Rady lub Zarządu Narodowego Funduszu.

3. Pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Rady, wraz z proponowanym porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi materiałami, doręczane są członkom Rady co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

4. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje osobiście, uczestnicząc w posiedzeniach Rady.

5. Jeżeli członek Rady nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, obowiązany jest usprawiedliwić przed Radą swoją nieobecność na następnym posiedzeniu.

§ 10. 1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Narodowego Funduszu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. Przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady w posiedzeniu Rady jest obowiązany uczestniczyć Zarząd, reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu.

§ 11. 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący.

2. Rada na wniosek Przewodniczącego przyjmuje porządek posiedzenia.

3. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nie objętej proponowanym wcześniej porządkiem posiedzenia może nastąpić za zgodą co najmniej 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady.

§ 12. 1. Uchwały Rady, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są podejmowane bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/2 składu Rady.

2. Uchwały Rady, zawierające wnioski do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu Narodowego Funduszu, podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Na wniosek co najmniej 3 członków Rady Przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne lub imienne.

4. Członek Rady nie zgadzający się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

§ 13. Uchwałę Rady po jej podpisaniu wraz z materiałami doręczonymi członkom Rady, stanowiącymi podstawę podjętej uchwały, Przewodniczący Rady przedkłada niezwłocznie Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu oceny jej zgodności z prawem.

§ 14. 1. Rada kontroluje działalność Zarządu Narodowego Funduszu, powołując w tym celu ze swego składu Komisję Rewizyjną w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli Zarządu Narodowego Funduszu, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności.

3. Komisja Rewizyjna występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Narodowego Funduszu.

4. Nieudzielenie Zarządowi Narodowego Funduszu absolutorium przez Radę jest równoznaczne z wnioskiem do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o jego odwołanie.

5. Komisja Rewizyjna, w zależności od wyników kontroli, może przedkładać Radzie wnioski o odwołanie poszczególnych członków Zarządu Narodowego Funduszu.

6. Rada uchwala regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 15. Na wniosek Przewodniczącego Rady Rada uchwala regulamin organizacyjny Rady Nadzorczej, ustalający szczegółowy tryb działania Rady, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

Rozdział 3

Zarząd Narodowego Funduszu

§ 16. 1. Zarząd Narodowego Funduszu, zwany dalej „Zarządem”, składa się z pięciu osób.

2. Zarząd tworzą Prezes i jego zastępcy w liczbie nie większej niż 4, powoływani i odwoływani przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wniosek Rady.

3. Zarząd wykonuje zadania określone odpowiednio w art. 88f ust. 3 ustawy, prowadzi bieżącą działalność Narodowego Funduszu zgodnie z ustawami i uchwałami Rady oraz organizuje i kieruje pracą Biura Narodowego Funduszu.

4. Zarząd obowiązany jest do przedstawienia Radzie w terminie do 31 marca rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu wraz z bilansem oraz składania określonych sprawozdań na żądanie Rady.

§ 17. 1. Prezes Zarządu reprezentuje Narodowy Fundusz na zewnątrz.

2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Narodowego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu, są upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród:

a) pozostałych członków Zarządu,

b) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających w granicach ich umocowania.

§ 18. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział: Przewodniczący Rady lub wyznaczeni przez niego członkowie Rady oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19. 1. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Członek Zarządu nie zgadzający się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne. Nie zwalnia go to z obowiązku stosowania się do podjętej uchwały.

3. Członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach dotyczących go osobiście.

§ 20. Zarząd uchwala regulamin, w którym określa podział zadań między członków Zarządu, organizację Biura Narodowego Funduszu oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych. Regulamin zatwierdza Rada.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »