reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 stycznia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 111, poz. 493 i Nr 132, poz. 631, z 1994 r. Nr 33, poz. 121 i Nr 117, poz. 562, z 1995 r. Nr 8, poz. 37, Nr 94, poz. 467 i Nr 128, poz. 622, z 1996 r. Nr 96, poz. 444, z 1997 r. Nr 37, poz. 228 i Nr 130, poz. 856 oraz z 1998 r. Nr 49, poz. 307) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126),”

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) urzędzie – rozumie się przez to urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski,”

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) kierowniku urzędu – rozumie się przez to także kierownika biura (odpowiednika biura), o którym mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Rozporządzenie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do pracowników, o których mowa w art. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego regulują odrębne przepisy.”;

3) w § 3 skreśla się ust. 2;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu i kierownikowi urzędu stanu cywilnego przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.”;

5) w § 8:

a) w ust. 5 wyrazy „urzędzie lub jednostce, o których mowa w art. 1 ustawy” zastępuje się wyrazami „w urzędzie lub biurze (jego odpowiedniku), o którym mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy”,

b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub biurze (jego odpowiedniku), o którym mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy, w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.”;

6) w § 8a:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub biurze (jego odpowiedniku), o którym mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy, w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.”,

b) ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12. Pracownikowi zatrudnionemu w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w pozostałym urzędzie lub biurze (jego odpowiedniku), o którym mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy – w dniu 1 stycznia 1999 r., który przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Monitor Polski Nr 44, poz. 358), okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.

13. Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w pozostałym urzędzie lub biurze (jego odpowiedniku), o którym mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy – po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–11, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.”;

7) skreśla się § 14;

8) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 stycznia 1999 r. (poz. 33)

I Tabela

stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników urzędów gminy

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

 

wykształcenie

liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Prezydent m.st. Warszawy

XXII

10

 

2

Prezydent miasta,
wiceprezydent m.st. Warszawy*),
zastępca prezydenta m.st.
Warszawy **),
burmistrz w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców

XX–XXI

9

 

Skarbnik m. st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy),
skarbnik gminy Warszawa-Centrum

wyższe

6

 

3

Wójt, burmistrz,
przewodniczący zarządu związku,
zastępca prezydenta miasta,
zastępca burmistrza w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców,
sekretarz m.st. Warszawy

XIX–XX

8

 

4

Kierownik delegatury urzędu w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) ***) w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
dyrektor zarządu dzielnic

XIX–XX

8

wyższe

6

 

5

Sekretarz gminy***):

– w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,

XVI–XX

6

wyższe

5

– w pozostałych gminach

XVI–XVIII

5

 

6

Zastępca przewodniczącego zarządu związku,
zastępca wójta, burmistrza,
zastępca d rektora zarządu dzielnic

XVIII–XIX

7

 

7

Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu)***)
w pozostałych gminach,
dyrektor biura zarządu m.st. Warszawy

XVIII–XIX

7

wyższe

5

 

8

Członek: zarządu gminy, zarządu związku, zarządu dzielnicy

XVII–XVIII

5

 

9.

Zastępca dyrektora biura zarządu m.st. Warszawy

XVII–XVIII

6

wyższe

5

 

10

Zastępca skarbnika gminy***), komendant straży miejskiej:

– w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,

XVI–XVIII

6

wyższe

5

– w pozostałych gminach

XV–XVII

5

 

11

Kierownik urzędu stanu cywilnego***)

XVI–XVIII

6

wyższe

5

 

12

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego***)
zastępca komendanta straży miejskiej, komendant gminy ochrony przeciwpożarowej

XIII–XVI

4

wyższe

4

 

geodeta gminny

według odrębnych przepisów

 

13

Komornik

XIII–XVI

4

wyższe lub średnie
+ tytuł
dyplomowanego biegłego
księgowego

4

 

14

Strażnik straży miejskiej

X–XIV

średnie

3

 

15

Starszy poborca

IX–XII

średnie

2

 

16

Poborca

V–VIII

średnie

 

 

*) stanowisko przewidziane dla m.st. Warszawy,

**) stanowisko przewidziane dla gminy Warszawa-Centrum,

***) pracownikom posiadającym wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię.

II Tabela

stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników starostw powiatowych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

 

wykształce­nie

liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Starosta w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców

XX–XXI

9

 

2

Starosta w pozostałych powiatach, wicestarosta w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców,

XIX–XX

8

 

skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców

wyższe

5

 

3

Wicestarosta w pozostałych powiatach, członek zarządu w powiecie powyżej 100 tys. mieszkańców,

XVIII–XIX

7

 

skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w pozostałych powiatach

wyższe

5

 

4

Sekretarz powiatu:

– w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców,

– w pozostałych powiatach

XVI–XX

6

wyższe

5

 

XVI–XVIII

5

wyższe

5

 

5

Członek zarządu w pozostałych powiatach

XVII–XVIII

6

 

6

Geodeta powiatowy:

– w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców,

– w pozostałych powiatach

XVI–XIX

9

według odrębnych przepisów

 

XV–XVIII

8

 

7

Zastępca geodety powiatowego:

– w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców,

– w pozostałych powiatach

XV–XVIII

8

według odrębnych przepisów

XV–XVII

7

 

kierownik oddziału

XIV–XVII

7

 

8

Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

XV–XVII

wyższe

5

 

 

 

III Tabela

stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników urzędów marszałkowskich

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształce­nie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Marszałek województwa

XXI–XXII

10

2

Wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego

XX–XXI

9

skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa)

wyższe

6

3

Członek zarządu wojewódzkiego

XIX–XX

8

4

Geodeta województwa

XVII–XVIII

9

według odrębnych przepisów

5

Kierownik wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjne i kartograficznej

XVI–XVIII

8

6

Kierownik oddziału

XV–XVII

7

 

IV Tabela

stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wspólnych w urzędach i jednostkach wymienionych w tabelach I–III

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

 

wykształcenie

liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Główny księgowy,
naczelnik wydziału (jednostki równorzędnej)*),
rzecznik prasowy:

– w jedn. powyżej 100 tys. mieszkańców,

– w pozostałych jednostkach

XVI–XVIII

6

wyższe

5

XV–XVII

5

 

2

Radca prawny:

– w jedn. powyżej 100 tys. mieszkańców,

– w pozostałych jednostkach

XVI–XVIII

6

według odrębnych przepisów

 

XV–XVII

5

 

3

Kierownik referatu (jednostki równorzędnej)*),
zastępca naczelnika wydziału

XIII–XVI

4

wyższe

4

 

4

Główny specjalista

XII–XVI

5

wyższe

4

 

5

Zastępca głównego księgowego

XIV–XV

2

średnie

4

 

6

Inspektor*)

XII–XV

wyższe

3

 

7

Starszy specjalista,
starszy informatyk

XI–XIV

wyższe

3

 

8

Podinspektor,
informatyk

X–XIII

wyższe

 

średnie

3

 

9

Specjalista

X–XIII

średnie

3

 

10

Referent,
kasjer,
księgowy

IX–XI

średnie

2

 

11

Młodszy referent,
młodszy księgowy

VIII–X

średnie

 

 

*) Pracownikom posiadającym wykształcenie średnie maksymalne wynagrodzenie zasadnicze obniża się o jedną kategorię.

V Tabela

stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

 

wykształce­nie

liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Kierownik warsztatu,
kierownik stacji obsługi,
kierownik biblioteki

X–XII

3

średnie

4

 

2

Zastępca kierownika warsztatu, zastępca kierownika stacji obsługi,
kierownik garażu

IX–XI

2

średnie

3

starszy bibliotekarz

 

3

Zaopatrzeniowiec

VIII–XI

średnie

2

 

4

Maszynistka klasy mistrzowskiej

IX–X

średnie

3

 

kierownik magazynu,
kierownik hali maszyn

2

dyspozytor taboru samochodowego,

 

kontroler techniczny

 

sekretarka

 

5

Kierownik kancelarii głównej, kierownik archiwum,
kierownik centrali telefonicznej

VIII–IX

2

średnie

3

starszy magazynier,
bibliotekarz,
intendent,
starsza maszynistka

 

6.

Archiwista,
magazynier,
starsza telefonistka,
maszynistka,
teletypistka

VII–VIII

średnie

 

7

Telefonistka

V–VI

podstawowe

umiejętność wykonywa­nia czynności

 

 

VI Tabela

stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników obsługi

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowa-nia

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształce­nie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierowca autobusu

X–XI

według odrębnych przepisów

rzemieślnik specjalista

zasadnicze

3

2

Kierowca samochodu ciężarowego

IX–X

według odrębnych przepisów

mechanik samochodowy, maszynista offsetowy,
kserografista

zasadnicze

2

3

Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator,

palacz c.o.

VIII–IX

zasadnicze

4

Kierowca samochodu osobowego

VII–VIII

według odrębnych przepisów

5

Operator urządzeń powielających

VI–VIII

podstawowe

6

Robotnik gospodarczy

V–VII

podstawowe

7

Portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny

IV–V

podstawowe

8

Sprzątaczka

III–IV

podstawowe

9

Goniec

II–IV

podstawowe

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama